370/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin.

2 §
Määritelmät

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tässä asetuksessa ja sen liitteessä tarkoitetaan:

1) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suurpäällyksiä;

2) säiliöllä säiliövaunuja, irrotettavia säiliöitä, monisäiliövaunuja, MEG-kontteja, UN-säiliöitä ja säiliökontteja.

3 §
Asetuksen liite

Aineista ja esineistä, joiden kuljetus on niiden vaarallisuuden vuoksi sallittua vain erityisin ehdoin tai joiden kuljetus on kielletty, säädetään liitteessä.

Liitteessä ovat yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset sekä kuljetusvälineitä ja kuljetusta koskevat säännökset.

4 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään 10 vuotta, jollei liitteen säännöksissä toisin säädetä.

5 §
Poikkeukset

Tätä asetusta ei sovelleta kokonaisuudessaan tai osaksi sellaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, joille tämän asetuksen liitteessä on aineen laatuun, määrään tai pakkaustapaan liittyvä vapautus säädösten soveltamisesta.

6 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos niiden noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

7 §
Poikkeukset yksittäistapauksissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi muiden pakkausten ja säiliöiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden osalta myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteen säännöksistä. Samoin se voi myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia räjähteiden kuljetukseen käytettävien konttien materiaalia koskevista säännöksistä.

Säteilyturvakeskus voi myöntää radioaktiivisten aineiden kuljetukseen hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteen säännöksistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää tartuntavaarallisten aineiden kuljetukseen yksittäistapauksissa tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteiden säännöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi muissa kuin 1—3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä.

Edellä 1—4 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve taikka jos säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 13 päivänä maaliskuuta 2009 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (172/2009).

9 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2010/61/EU (32010L0061); EUVL N:o L 233, 3.9.2010, s. 27

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Anu Häkkinen

Liite HUOM! Suuri koko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.