369/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee vaarallisten aineiden tiekuljetusta.

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan lentotoiminnan polttoainesiirtoihin käytettävän erikoisajoneuvon säiliöihin siten kuin 4 ja 11 §:ssä säädetään.

Tämä asetus ei koske maatalouden omassa käytössä tapahtuvaa luokan 6.2 aineiden, kuten lietelannan ja vastaavien jätteiden, kuljetusta.

2 §
Määritelmät

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tässä asetuksessa ja sen liitteissä tarkoitetaan:

1) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suurpäällyksiä;

2) säiliöajoneuvolla nesteen, kaasun taikka jauhemaisen tai rakeisen aineen kuljetukseen rakennettua ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi kiinteä säiliö;

3) säiliöllä säiliöajoneuvoja, irrotettavia säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja, MEG-kontteja, UN-säiliöitä ja säiliökontteja;

4) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista, keskeneräistä tai täydennettyä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta sekä maa- tai metsätalouskäytössä olevaa traktoria, jonka nopeus vaarallisten aineiden kuljetuksissa on enintään 40 km/h, perävaunuineen; pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maastoajoneuvo, ja moottorityökone ja niiden perävaunut sekä hinattavat laiteet;

5) kuljetusyksiköllä moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai tällaisen ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää. Apuvaunun (dolly) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan yhdeksi perävaunuksi.

3 §
Asetuksen liitteet

Aineista ja esineistä, joiden kuljetus on niiden vaarallisuuden vuoksi sallittua vain erityisin ehdoin tai joiden kuljetus on kielletty, säädetään liitteissä A—C.

Liitteessä A ovat yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset.

Liitteessä B ovat kuljetusvälineitä ja kuljetusta koskevat säännökset.

Liitteessä C ovat paikalliskuljetusta, kuljetusta linja-autoissa ja muita erityiskuljetuksia koskevat säännökset.

4 §
Lentokentällä käytettävän säiliöajoneuvon säiliöt

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin säiliöihin sovelletaan liitteessä A olevan luvun 6.8 säännöksiä. Säiliön vaipan kaarevuussäde saa kuitenkin poiketa kohtien 6.8.2.1.18 ja 6.8.2.1.19 säännöksistä ja tyhjennysputken suljinlaitteet kohdan 6.8.2.2.2 säännöksistä, jos mainituissa kohdissa tarkoitettu turvallisuustaso säilyy.

Säiliöiden tarkastuksiin ja käyttöön sovelletaan 1 momentin lisäksi liitteessä A olevien lukujen 4.3 ja 6.8 palavia nesteitä koskevia erityissäännöksiä.

Säiliöajoneuvot on merkittävä luvuissa 4.3, 5.3 ja 6.8 olevien säännösten mukaisin merkinnöin ja varoituslipukkein.

5 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tämän asetuksen liitteessä A tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään 10 vuotta, jollei liitteen A säännöksissä toisin säädetä.

6 §
Reittirajoitukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 14 b §:n 1 momentin momentissa tarkoitetut vaarallisten aineiden kuljetusten reittirajoitukset koskevat liitteessä A olevan luvun 1.9 ryhmien A ja B vaarallisia aineita ja niiden määriä.

Reittirajoitukset osoitetaan liikennemerkein.

Vaarallisia aineita saa reittirajoituksesta huolimatta kuljettaa erityisestä syystä rajoitetulla alueella poliisipiirin päällikön määräajaksi antamalla luvalla.

7 §
Poikkeukset

Tätä asetusta ei sovelleta kokonaisuudessaan tai osaksi sellaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, joille tämän asetuksen liitteissä on aineen laatuun, määrään tai pakkaustapaan liittyvä vapautus säädösten soveltamisesta.

8 §
Poikkeukset pelastustehtävissä

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos säännösten noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

9 §
Poikkeukset yksittäistapauksissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi muiden pakkausten ja säiliöiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden osalta myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä. Samoin se voi myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia räjähteiden kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen ja konttien materiaalia koskevista säännöksistä.

Säteilyturvakeskus voi myöntää radioaktiivisten aineiden kuljetukseen hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteiden säännöksistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää tartuntavaarallisten aineiden kuljetukseen yksittäistapauksissa tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen liitteiden säännöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi muissa kuin 1—3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä.

Edellä 1—4 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve taikka jos säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011. Asetuksen liitteen B luku 8.2 tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011. 

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 4 päivänä maaliskuuta 2009 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (171/2009).

11 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2011.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettua, ennen 1 päivää lokakuuta 1997 käyttöön otettua säiliötä saa 4 §:n estämättä käyttää, jos säiliö täyttää säännökset, jotka olivat voimassa, kun säiliö otettiin käyttöön. Määräaikaistarkastus sekä tiiviys- ja toimintatarkastus suoritetaan kuitenkin liitteessä A olevan luvun 6.8 mukaisesti koepaineiden ollessa 30 päivänä syyskuuta 1997 voimassa olleiden säännösten mukaiset.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 käyttöönotettuja tällä asetuksella kumotun asetuksen 5 §:ssä tarkoitettuja siirrettäviä säiliöitä saa kuljettaa 30 päivään kesäkuuta 2011. Muita tällä asetuksella kumotun asetuksen 5 §:ssä tarkoitettuja siirrettäviä säiliöitä saa kuljettaa edelleen.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 poikkeusluvalla käyttöön hyväksyttyjen säiliöiden katsotaan täyttävän tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten rakennevaatimukset. Näihin säiliöihin sovelletaan kaikkia tämän asetuksen liitteiden A ja B säännöksiä, ja niitä saa kuljettaa edelleen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ADR-ajoluvat ovat sellaisinaan voimassa ajoluvassa määrätyn ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitetun mallin mukaisia ADR-ajolupia voidaan myöntää 31 päivään joulukuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2010/61/EU (32010L0061); EUVL N:o L 233, 3.9.2010, s. 27,

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Liite HUOM! Suuri koko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.