344/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen (966/2005) 8 § ja 29 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat valtiovarainministeriön asetuksessa 326/2010, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin siitä asetuksella 1040/2008 kumotun 9 kohdan tilalle uusi 9 kohta ja asetukseen siitä asetuksella 1040/2008 kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 § seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:


9) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto).


8 §
Hallinnon kehittämisosasto

Hallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä sekä valtionhallinnon rakenteita, ohjausjärjestelmiä ja toiminnan kehittämistä;

2) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

3) julkisten palvelujärjestelmien ja palvelutuotannon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun kehittämistä ja parantamista;

4) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

5) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleistä hallinnollista kehittämistä;

6) valtion liikelaitosten ja markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

7) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta;

8) Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;

9) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä tilastotointa.

11 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon tietohallinnon yleistä kehittämistä sekä ohjausta ja julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista;

2) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleistä tieto- ja viestintäteknistä kehittämistä sekä yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamista;

3) valtion tietohallinnon ja ICT-toiminnan rakenteita, johtamista ja kehittämistä;

4) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistämistä ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittämistä ja yhteensovittamista;

5) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista, julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämistä sekä valtion tietoturvallisuuden ohjausta;

6) valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja koskevaa kehittämistä;

7) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hallinnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskevaa ohjausta.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johtajasta, valtioneuvoston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Henkilöstöpäällikkö
Ulla Vilhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.