337/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 ja 43 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatiminen ja toteutumisen seuranta

Kuntien on terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovittava suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja arviointitapa.

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sopimuksen laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja arviointitapa.

2 §
Väestön palvelutarpeen arviointi

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatimisessa on otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomusten tietoja ja muita tietoja alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelutarpeesta sekä palvelujen toteuttamisesta, laadusta ja toimivuudesta.

Järjestämissuunnitelmassa on sovittava, miten väestön perusterveydenhuollon palvelujen tarvetta, työterveyshuollon palvelujen tarvetta sekä erikoisaloittaista palvelujen tarvetta ja näihin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan ja seurataan alueella. Suunnitelmassa on sovittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella vastataan väestön perusterveydenhuollon palvelujen tarpeeseen. 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava, miten väestön palvelutarvetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan ja seurataan alueella. Sopimuksessa on sovittava siitä, miten vastataan väestön erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeeseen.

2 luku

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

3 §
Kuntien välinen yhteistyö

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava kuntien tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi.

Suunnitelmassa on yhteistyössä sovittava terveydenhuoltolain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Suunnitelmassa on sovittava myös siitä, miten toteutetaan terveydenhuollon toimintayksikköjen tarvitsemat tukipalvelut, kuten taudinmääritykseen liittyvät palvelut, lääkehuolto, välinehuolto, kuljetus- ja varastointipalvelut, tietojärjestelmien ja potilastietorekisterien toimivuus ja yhteiskäyttö sekä taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen, niiden mahdollinen tutkimuskäyttö sekä niihin liittyvät käytännöt.

4 §
Perusterveydenhuollon yhteistyö

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava kuntien terveyskeskusten yhteistyöstä. Suunnitelmassa on lisäksi sovittava, kuinka kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon palvelut ja muut erityisosaamista vaativat perusterveydenhuollon tehtävät toteutetaan. Suunnitelmassa on sovittava, miten alueen terveydenhuolto toimii yhteistyössä erityistilanteisiin varautumisessa.

5 §
Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus

Suunnitelmassa on sovittava, miten terveyskeskukset ja muut terveydenhuollon toimijat tekevät yhteistyötä alueella perusterveydenhuollon kehittämisessä ja sen tueksi tarvittavan arvioinnin ja tutkimuksen toteuttamisessa sekä yhtenäisten hoidon perusteiden toteuttamisessa ja niiden toteutumisen seurannassa.

Suunnitelmassa on sovittava yhteistyön tavoista laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa alueella.

6 §
Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö

Suunnitelmassa on sovittava terveydenhuoltolain 35 §:ssä tarkoitetun moniammatillisen perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta, toimintamahdollisuuksista ja ohjauksesta.

Suunnitelmassa on sovittava perusterveydenhuollon yksikön vastuut ja tehtävät järjestämissuunnitelman laatimisessa, palvelutarpeen arvioinnissa, palvelutarpeeseen vastaamisen seurannassa, koulutuksessa, kehittämistoiminnassa ja sen tueksi tarvittavassa tutkimustoiminnassa sekä perusterveydenhuollon, työterveyshuoltopalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön toteuttamisessa.

7 §
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

Suunnitelmassa on sovittava, miten hoitoketjut tai alueelliset hoitosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä ja miten niiden toteutumista tuetaan ja seurataan. Suunnitelmassa on sovittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vahvistaa terveyskeskusten toimintaa järjestämällä erikoisaloittaisia palveluja ja muuta tukea terveyskeskuksiin. Lisäksi suunnitelmassa on sovittava, miten palvelut toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa ja siitä, miten terveyskeskus vastaa potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta.

8 §
Kiireellinen sairaanhoito

Suunnitelmassa on sovittava, miten päivystys ja muu kiireellinen sairaanhoito sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan. Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovittaessa on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu ja sen palvelutasopäätös, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve. Osana päivystyksen kokonaisuutta on otettava huomioon mielenterveys- ja päihdeasiat sekä sosiaalipäivystyksen ja apteekkipäivystyksen järjestelyt alueella.

9 §
Henkilöstö perusterveydenhuollossa

Suunnitelmassa on sovittava kuntien välisestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä perusterveydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamisessa. Suunnitelmassa on sovittava riittävistä jatko- ja täydennyskoulutuksen edellytyksistä ja kuinka henkilöstön täydennyskoulutus sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan.

10 §
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Suunnitelmassa on sovittava, kuinka terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyö kuntien sosiaalihuollon ja muun toiminnan kanssa toteutetaan.

Suunnitelmassa on sovittava myös, kuinka yhteistyö muiden viranomaisten, alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten toimijoiden, kuten yksityisen työterveyshuollon ja lääkehuollon sekä järjestöjen kanssa toteutetaan.

3 luku

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

11 §
Erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien välinen yhteistyö

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava yhteistyöstä ja työnjaosta erikoissairaanhoidossa ja sen erityistason sairaanhoidossa sekä lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Sopimuksessa on sovittava, miten erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirien kuntayhtymät yhteistyössä toteuttavat toimintayksikköjensä tarvitsemat hankintapalvelut, lääkehuollon, välinehuollon, kuljetus- ja varastointipalvelut, tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittämisen, taudinmääritykseen liittyvät palvelut, taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttämisen, niiden mahdollisen tutkimuskäytön ja niihin liittyvät käytännöt sekä muut tukipalvelut. 

12 §
Päivystys

Sopimuksessa on sovittava erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaisista päivystyspisteistä sekä ensihoitokeskuksen toiminnasta ja tehtävistä erityisvastuualueella. Sopimuksessa on otettava huomioon 8 §:ssä tarkoitettu kiireellisen sairaanhoidon järjestäminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykset, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja väestön palvelutarve sekä varmistettava päivystyksen tehtävien edellyttämät riittävät voimavarat ja osaaminen.

13 §
Yhteys perusterveydenhuoltoon ja kuntien peruspalveluihin

Sopimuksessa on sovittava, miten eritysvastuualueella toteutetaan perusterveydenhuollon ja kuntien peruspalvelujen tarvitsema erityisosaamista vaativa tuki ja neuvonta.

14 §
Henkilöstö erityisvastuualueella

Sopimuksessa on sovittava, miten erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien alueella arvioidaan ja seurataan pitkällä aikavälillä työvoimatarvetta ja henkilöstön koulutustarvetta ottaen huomioon perus-, jatko- ja täydennyskoulutus.

Sopimuksessa on sovittava sairaanhoitopiirien kuntayhtymien välisestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä erikoissairaanhoidon henkilöstön saatavuuden turvaamisessa.

15 §
Tutkimus ja kehittäminen

Sopimuksessa on sovittava sairaanhoitopiirien kuntayhtymien yhteistyöstä erikoissairaanhoidon alueellisen kehittämisen ja sen tueksi tarvittavan tutkimuksen toteuttamisessa eritysvastuualueella.

Sopimuksessa on sovittava, miten eritysvastuualueella huolehditaan käytössä olevien terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja uusien menetelmien käyttöönotosta sekä yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisen seurannasta yhteistyössä muiden erityisvastuualueiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

16 §
Sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamukset

Sopimuksessa on sovittava sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamuksista.

4 luku

Voimaantulo

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.