305/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Lain tarkoituksena on kehittää alan toimijoiden yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tavalla, joka tukee perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä erityistason palvelujen yhteensovittamista väestön tarpeiden mukaisesti siten, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena.

2 §
Kehittämisen yleiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä yhden organisaation kokonaisvastuulla yhteen sovitettuna kokonaisuutena kehitetään siten, että:

1) turvataan laadukkaiden, vaikuttavien ja tehokkaiden palvelujen riittävä ja yhdenvertainen saatavuus;

2) vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä peruspalveluja;

3) varmistetaan erityistason osaamisen tuki peruspalveluille;

4) luodaan kestävät palvelujen järjestämisen rakenteet;

5) vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelujen kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa ja sitä tukevia rakenteita.

3 §
Alueellinen kokeilu

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten sekä alueelliseen kokeiluun hyväksyttävien kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä.

4 §
Hakeminen ja hyväksyminen

Kunta tai kuntayhtymä voi hakea mukaan kokeiluun toimittamalla sosiaali- ja terveysministeriölle kuntaa tai kyseisiä kuntia koskevan alueellisen kokeilun suunnitelman. Suunnitelmasta tulee ilmetä kyseisellä alueella tehtävän kehittämistyön sisältö sekä se, miten 2 §:n mukaiset tavoitteet toteutetaan. Alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin on hyväksyttävä suunnitelma.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi hyväksyä kunnan tai kuntayhtymän kokeiluun, jos alueellisen kokeilun suunnitelman perusteella arvioidaan kokeilun vaatimien taloudellisten, hallinnollisten sekä muiden edellytysten olevan olemassa ja alueellinen kokeilu edistää 2 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkistaa kokeiluun tulevat alueet.

5 §
Valtionavustus

Kokeiluun hyväksytyt kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 5 b §:ssä tarkoitettua valtionavustusta kokeilun toteutuksen tukemista varten. Kokeilua varten myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan edellä mainitun lainkohdan nojalla annettuja säännöksiä.

6 §
Kokeilun toimeenpano

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sen alaiset virastot ja laitokset tukevat ja seuraavat alueellisia kokeiluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa alueellisille kokeiluille suunnitelmien perusteella asiantuntijatukea. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioivat kokeilun tavoitteiden toteutumista.

Kokeiluun osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien tulee omalta osaltaan seurata ja arvioida kokeilua. Kuntien ja kuntayhtymien tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle niiden pyytämät seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot.

7 §
Palvelujen yhteensovittamista edistävät erityishankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö voi yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen erityisiin osa-alueisiin liittyviä hankkeita, joiden tarkoituksena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä palvelujen yhteensovittamista tukevien sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja asiakaskeskeisten toimintatapojen suunnittelu.

8 §
Asiakas- ja potilastietojen käsittely

Kokeiluun hyväksytyillä kunnilla ja kuntayhtymillä on, jos niiden kansanterveyslain (66/1972) 13 c §:ssä ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 12 c §:ssä tarkoitetusta kotihoidosta huolehtii yksi monijäseninen toimielin, oikeus käsitellä kansanterveyslain 13 f— 13 h §:ssä sekä sosiaalihuoltolain 12 f— 12 h §:ssä tarkoitettuja kotihoitoa koskevia asiakkaan ja potilaan tietoja siten kuin edellä mainituissa lainkohdissa säädetään.

Kokeiluun hyväksyttyjen kuntien ja kuntayhtymien tulee ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, käyttävätkö ne oikeutta 1 momentissa tarkoitettuun tietojen käsittelyyn.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Alueellisten kokeilujen suunnitelmat tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 31 päivänä elokuuta 2011. Kokeilu kestää enintään 31 päivään joulukuuta 2014.

Jos kokeiluun 31 päivään maaliskuuta 2011 mennessä hyväksytyt kunnat ja kuntayhtymät hakevat 5 §:ssä tarkoitettua avustusta huhtikuun 2011 loppuun mennessä, sosiaali- ja terveysministeriö tekee näiden hakemusten perusteella päätökset valtionavustuksen myöntämisestä kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 328/2010
StVM 57/2010
EV 345/2010

  Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.