302/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 10–13 ja 15 §, 16 §:n taulukon a kohta ja 18 §:n c kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 15 § asetuksessa 417/2005 ja 16 §:n taulukon a kohta asetuksessa 879/2005, seuraavasti:

10 §
Laitteet ja ohjeet

1. Sillä, joka asentaa ja korjaa taksamittareita, on oltava käytettävissään mittarin valmistajan tai tämän edustajan taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä mittarin asennuksessa ja korjauksessa tarvittava tekninen laitteisto ja ohjelmistot.

2. Korjaajalla on oltava käytettävissään taksamittarin valmistajan toimittamat mittarin asennusta, korjausta ja säätöä koskevat ohjeet, tieto mittariin asennettavista taksoista sekä viranomaisten antamat ohjeet toiminnan harjoittamisesta.

3. Taksamittarin tarkastusta varten on käytettävissä oltava tarkoitukseen soveltuva mittarata.

4. Mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY, jäljempänä MID-direktiivi, mukaisen taksamittarin asennus- ja korjausluvan haltijalta edellytetään voimassaolevaa valmistajan, valmistajan edustajan tai riippumattoman tarkastuslaitoksen todistusta siitä, että luvan haltijalla on käytettävissään asennuksessa, korjaamisessa, sinetöinnissä, kalibroinnissa sekä ohjelmistojen päivityksessä tarvittavat MID-direktiivin vaatimukset täyttävät laitteistot, ohjelmistot, tunnukset ja ohjeet.

11 §
Henkilökunta

1. Asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vastuullisella on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka mittarin valmistajan tai maahantuojan taikka Liikenteen turvallisuusviraston antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

2. MID-direktiivin mukaisen taksamittarin asennus- ja korjausluvan hakijalta edellytetään 1 momentin vaatimusten sijasta voimassaolevaa, valmistajan, valmistajan edustajan tai riippumattoman tarkastuslaitoksen todistusta siitä, että luvan hakijalla on asennuksesta, korjaamisesta, sinetöinnistä, kalibroinnista sekä ohjelmistojen päivityksestä vastaava MID-direktiivin vaatimukset täyttävä henkilöstö.

12 §
Asennus- ja korjaustöiden laajuus

1. Luvansaaja on oikeutettu asentamaan ja korjaamaan luvassa eriteltyjä mittareita.

2. Taksamittarin asennus- ja korjauslupa on voimassa niille taksamittarimalleille, jotka on eritelty luvassa ja joita luvan myöntämiseksi annetut todistukset ja selvitykset koskevat.

13 §
Asennus- ja korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot mittarin asennuksista ja korjauksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti.

2. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen tai korjauksen päivämäärä;

b) ajoneuvon rekisteritunnus tai, jollei ajoneuvoa ole merkitty rekisteriin, valmistenumero;

c) ajoneuvon rengaskoko;

d) mittarin merkki, tyyppi, valmistenumero sekä mahdollinen tyyppihyväksyntänumero ja tieto CE-merkinnän kattavuudesta;

e) taksa;

f) asennus- ja korjaustyön yhteydessä muodostuneet raportit ja tallenteet sekä tieto käytetyistä laitteista ja mittareista;

g) kopio asiakkaalle luovutetusta sinetöintitodistuksesta.

3. Tiedot asennus- ja korjaustöistä on säilytettävä asennusta tai korjausta seuraavan kahden kalenterivuoden ajan. Niistä on riittävän helposti käytävä ilmi 2 momentissa mainitut asiat. Asennus- ja korjaustöistä tehdyt kirjaukset ja kopiot sinetöintitodistuksesta tulee toimittaa pyydettäessä Liikenteen turvallisuusvirastolle.

15 §
Henkilökunta

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullisella on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka piirturin valmistajan tai maahantuojan, koulutuksen antajan taikka Liikenteen turvallisuusviraston antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

16 §
Laitteet ja varusteet

Ajopiirtureiden asennuksiin ja korjauksiin oikeuttavan luvan hakijalla tulee olla lupaluokan mukaan käytettävissään seuraavat varusteet:

Laitteet ja varusteet: Lupa
a) piirturin valmistajan hyväksymät tai Liikenteen turvallisuusviraston riittäviksi toteamat testauslaitteet piirturin ja sen kellon tarkistamiseksi A

18 §
Laitteet ja ohjeet

Nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauksia ja säätöjä suorittavalla tulee olla käytettävissään tehtävissä tarvittava teknillinen laitteisto ja näitä tehtäviä koskevat ohjeet, jotka jokin seuraavista tahoista on hyväksynyt:


c) Liikenteen turvallisuusvirasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Jos tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevassa luvassa ei ole erikseen asetettu aikarajaa 10 - 12 §:n vaatimusten täyttymistä koskevan, luvan edellyttämän arvioinnin tai selvityksen voimassaololle, arvioinnin tai selvityksen katsotaan olevan voimassa 24 kk tämän asetuksen voimaantulosta.

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.