300/2011

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 31 ja 32 § sekä

lisätään asetukseen uusi 32 a ja 32 b § sekä 34 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

31 §
Valtiontakaus

Valtiontakaus myönnetään vain yhtä suurin vuotuisin lyhennysmaksuin takaisin maksettavalle lainalle.

Jos samaan tarkoitukseen haetaan korkotukilainaa ja valtiontakausta, valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä vähennetään korkotuen määrästä, jos myönnettävä tuki muuten ylittäisi valtiontakaukseen sisältyvän tuen, korkotuen ja avustuksen yhteisen enimmäismäärän.

Jos samaan tarkoitukseen haetaan valtiontakausta ja avustusta, 1 momentissa tarkoitettua vähennystä vastaava vähennys tehdään avustuksen määrästä.

Jos samaan tarkoitukseen valtiontakauksen lisäksi haetaan sekä korkotukilainaa että avustusta, valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä vähennetään korkotuesta siten, että takaukseen sisältyvä tuki voi vähentää korkotuen määrän enintään puoleen siitä määrästä, joka muuten voitaisiin korkotukena tarkoitukseen myöntää, ja loppuosa takaukseen sisältyvän tuen määrästä vähennetään avustuksesta.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, on otettava valtiotakausta koskevan päätöksen ehdoksi sen mukaan, mitä tukea haetaan.

32 §
Valtiontakauksen kohteet ja ehdot

Valtiontakaus myönnetään ensisijaisesti toimintaan, jossa merkittävästi uusitaan tuotantomenetelmiä tai jonka avulla laajennetaan maatilan tuotantotoimintaa.

Valtiontakaus voidaan myöntää vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 2 500 000 euroa. Jos maatilalla toimii valtiontakausta hakevan yrityksen lisäksi muu yritys, niiden yhteenlaskettu takausten määrä ei saa ylittää edellä mainittua määrää. Jos samalla yrityksellä on useita maatiloja tai maatilan osia, yrityksellä voi olla yhteensä valtiontakauksia voimassa kuitenkin enintään edellä mainittu määrä.

Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 prosenttia toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Jos samaan investointiin on myönnetty tai myönnetään avustusta, avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 prosenttia investoinnin kokonaisrahoituksesta. Jos tuettavan investoinnin hyväksytty kustannusarvio tai tarjous ylittää tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärän, valtiontakaus voidaan myöntää hyväksytyt tukikelpoiset kustannukset ylittävää lainan osaa varten vain, jos takaukseen sisältyvä tuki yhdessä avustuksen ja samaan tarkoitukseen myönnettyyn lainaan liittyvän tuen kanssa ei ylitä hyväksyttyihin tukikelpoisiin enimmäiskustannuksiin perustuvaa tuen enimmäismäärää.

Pienelle ja keskisuurelle yritykselle myönnettävästä tuesta säädetään lisäksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 70/2001.

32 a §
Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä

Jos valtiontakaus myönnetään sellaiseen lypsy- tai nautakarjatalouden investointiin, johon on myönnetty tai myönnetään avustusta Euroopan yhteisön osaksi rahoittamana, valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä on 0,45 prosenttia takauksen määrästä. Jos takauksen määrä vastaa koko lainan määrää, tuen määrä on kuitenkin 1,0 prosenttia takauksen määrästä.

Muuhun tarkoitukseen myönnettyyn valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä on vähintään 0,15 prosenttia mutta enintään 5,0 prosenttia koko takauksen määrästä.

32 b §
Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrän laskeminen

Valtiontakaukseen sisältyvän 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetun tuen määrä saadaan laskemalla takausjärjestelmän riskipääoman koron, hallinnollisten kustannusten ja takaukseen sisältyvän riski määrä nykyarvoisina koko laina-ajalta ja vähentämällä niiden summasta takauksesta perittävien vuotuisten nykyarvoon diskontattujen takausmaksujen summa.

Takausjärjestelmän edellyttämäksi riskipääoman määräksi katsotaan kahdeksan prosenttia takausten jäljellä olevasta määrästä. Riskipääomalle lasketaan vuotuinen korko neljän prosentin mukaan valtiontakauksen jäljellä olevasta määrästä.

Valtiontakausten hallintokustannusten osuudessa otetaan huomioon edellisen vuoden tietoihin perustuvat takausjärjestelmän toimeenpanon edellyttämät henkilö- toimitila- ja muut toimeenpanokustannukset siltä osin, kuin ne johtuvat valtiontakausjärjestelmän toimeenpanosta myönnettäessä 32 a §:ssä tarkoitettuja valtiontakauksia. Hallintokustannusten osuudessa takausjärjestelmän toimeenpanon kustannukset arvioidaan siten, että kustannuksista katsotaan 90 prosenttia ajoittuvan takauksen myöntövuodelle ja 10 prosenttia takauksen myöntövuotta seuraavalle takauksen kohteena olevan lainan laina-ajalle.

Tuen määrää laskettaessa vuotuiseksi myönnettävien valtiontakausten keskimääräiseksi takausmääräksi katsotaan edeltävänä vuonna myönnettyjen takausten keskimääräinen määrä kerrottuna luvulla, joka saadaan jakamalla mainittuna vuonna myönnettyjen takausten keskimääräinen määrä tätä vuotta edeltävänä vuonna myönnettyjen valtiontakausten keskimääräisellä määrällä. Myönnettävien takausten kokonaismäärä saadaan kertomalla näin saatu luku asianomaisena vuonna myönnettäväksi arvioitujen takausten määrällä. Myönnettävien valtiontakauksen kohteena olevien lainojen keskimääräiseksi laina-ajaksi katsotaan edellisenä vuonna myönnettyjen valtiontakauksen kohteena olevien lainojen keskimääräinen laina-aika kerrottuna luvulla, joka saadaan jakamalla kyseinen laina-aika tätä edeltävänä vuonna myönnettyjen valtiontakauksen kohteena olevien lainojen keskimääräisellä laina-ajalla.

Valtion riskin määrää laskettaessa katsotaan riskin toteutuvan vuosittain 7,5 prosentissa myönnettävien valtiontakausten lukumäärästä. Riskin osuudeksi 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetuttujen 4 momentin mukaisesti laskettujen takausten kokonaismäärästä katsotaan 7,5 prosentin osuus jaettuna kahdella.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa vuosittain etukäteen asianomaisena vuonna myönnettäviä valtiontakauksia varten valtiontakaukseen sisältyvän tuen määräksi katsottavan osuuden valtiontakauksen määrästä.

34 §
Valtiontakaukseen liittyvien riskien arvioiminen

Valtiontakausta ei myönnetä, jos hakijan maksukyky riippuu jatkuvista suotuisista olosuhteista.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2011. Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.