289/2011

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetustukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisönperustamissopimuksen 87 ja 88 artiklansoveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 artiklassa 3 tarkoitettua tukea;

2) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

3 §
Tuen määräytyminen

Tuki myönnetään tuen hakijalle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2010. Tuki määräytyy markkinointivuotta 2010/2011 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella liitteen mukaisesti. Kuljetusmatka on eri toimituspaikkojen keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin.

4 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Sokerijuurikkaan kuljetustuen myöntämisestä päättää ja tuen maksaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakijalle vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa. Kaikkien tuen hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Sokerijuurikkaan kuljetustukea voidaan myöntää enintään edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki katsotaan myönnetyksi 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2011.

  Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ

Kuljetusmatka, kilometriä Tuki, euroa/tonni
enintään 5 4,43
5,1—10 5,07
10,1—15 5,71
15,1—20 6,38
20,1—25 7,06
25,1—30 7,73
30,1—35 8,42
35,1—40 9,10
40,1—45 9,71
45,1—50 10,27
50,1—60 11,05
60,1—70 11,98
70,1—80 12,79
80,1—90 13,49
90,1—100 14,15
100,1—110 14,83
110,1—120 15,47
120,1—130 16,13
130,1—140 16,78
140,1—150 17,37
150,1—160 17,79
yli 160 18,05

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.