288/2011

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti sekä 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Varojen käyttäminen

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuja metsänhoitoyhdistyksen hallinnollisia tehtäviä ovat valtuuston vaalin järjestäminen, valtuuston ja hallituksen toiminta, metsänhoitoyhdistyksen toimintaa välittömästi hallituksen alaisuudessa johtavan toimihenkilön ja toimistonhoitajan sellaiset hallinnolliset tehtävät, jotka liittyvät metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain mukaisesti metsänhoitomaksuilla rahoitettavaan toimintaan, tilintarkastus ja muut vastaavat tehtävät. Puuntuotannon kannalta tärkeiden toimenpiteiden edistämisenä pidetään pienillä metsikkökuvioilla toteutettavien metsänhoitotöiden keskimääräistä huomattavasti korkeampien yleiskustannusten tasaamista.


4 §
Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitseminen

Metsänhoitoyhdistyksen vaalitoimikunnan tulee perustaa ja asettaa nähtäville rekisteri valtuuston vaaleissa äänioikeutetuista metsänomistajista (äänioikeusrekisteri) viimeistään 15 viikkoa ennen sitä päivää, jolloin täytetty äänestyslippu on viimeistään jätettävä postin kuljetettavaksi (viimeinen vaalipäivä). Ilmoitus metsänhoitoyhdistyksen valtuuston vaalista ja äänioikeusrekisterin nähtävillä pitämisestä tulee julkaista yhdessä tai useammassa toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Jos joku katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä, hän voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen vaalitoimikunnalle viimeistään 12 viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Vaalitoimikunta vahvistaa äänioikeusrekisterin viimeistään seitsemän viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää vaaleissa noudatettavaksi.

Vähintään kahdella metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita valtuutetuiksi. Hakemus ehdokkaiden asettamiseksi tulee toimittaa vaalitoimikunnalle viimeistään kuusi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Hakemukseen on liitettävä jokaisen ehdokkaaksi asetettavan suostumus valtuutetun toimen vastaanottamiseen.


5 §
Valtuuston vaalin ajankohta

Viimeinen vaalipäivä on syyskuun kolmas perjantai. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (150/1930) sovelletaan 4 §:ssä tarkoitettujen määräaikojen laskemiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.