264/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 4 §:n 4 momentin, 6 §:n 5 momentin ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 269/2008:

1 §
Vuonna 2011 annettavat uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2011 antaa luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun luonnonhaittakorvausta sekä maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä ja mahdollisia lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai se on päättynyt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun sitoumukseen voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007), jäljempänä ympäristötukiasetus, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu peltoala sekä tämän asetuksen 2—6 ja 9—12 §:ssä tarkoitettu peltoala.

2 §
Kasvusääntölohkot

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä peltoala, jolle ei ole voitu vuonna 2003 tai 2004 myöntää tukikelpoisuutta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuista annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 §:n 2 momentin perusteella. Edellytyksenä on, että tukikelpoiseksi haettava peltoala on ollut luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä sitoutuneen viljelijän hallinnassa vuonna 2003 ja 2004 tai 2005 sekä vuonna 2010 ja se on tällöin ilmoitettu vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella. Peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2011 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä.

3 §
Vuonna 2003 tai aiemmin raivatut alat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä vuonna 2003 tai aiemmin raivattu peltoala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175.

4 §
Vuonna 2004 ilmoitetut viljelemättömyyssitoumusalat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä peltoala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175 ja jolla on päättynyt luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus.

5 §
Vuonna 2004 raivatut alat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä vuonna 2004 raivattu peltoala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175. Tukikelpoisuus voidaan myöntää, jos:

1) tukikelpoisuutta hakeva viljelijä tai tämän puoliso on täyttänyt enintään 40 vuotta 31 päivänä joulukuuta 2010;

2) tukikelpoisuutta hakevalla viljelijällä on ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettu voimassaoleva sopimus, joka on tehty vuonna 2010 tai aikaisemmin;

3) tukikelpoisuutta hakevan viljelijän tila täyttää kotieläintilan edellytykset ympäristötuessa tai luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa tai näissä molemmissa; tai

4) tukikelpoisuutta hakee muu kuin 1—3 kohdassa tarkoitettu viljelijä.

6 §
Vuonna 2004 ilmoitetut muut alat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä ala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175 ja luokiteltu ryhmään muu (muu peltoala).

7 §
Tukikelpoiseksi haettavan alan ilmoittaminen

Edellä 3—6 §:ssä tarkoitetun peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2011 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä. Peltoalaa ei voida hyväksyä tukikelpoiseksi, jos se on vuosina 2005—2010 ilmoitettu viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä. Lisäksi edellytyksenä on, että tukikelpoiseksi haettava peltoala on ollut luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä sitoutuneen viljelijän hallinnassa vuonna 2010 ja se on ilmoitettu vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella vuonna 2005 ja 2010. Ala voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi, jos sen osalta  yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään on tallennettu historiatietokoodi.

8 §
Tukikelpoiseksi haettavien alojen etusijajärjestys

Aikaisemmin tukikelvottomia 2—6 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi valtion talousarvion määrärahojen ja valtuuksien rajoissa enintään 18 300 hehtaaria. Jos tukikelpoiseksi hyväksyttävien alojen yhteismäärä ylittää edellä mainitun hehtaarimäärän, alat asetetaan tukikelpoisuutta myönnettäessä ryhmittäin seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) 2 §:ssä tarkoitettu peltoala;

2) 3 §:ssä tarkoitettu peltoala;

3) 4 §:ssä tarkoitettu peltoala;

4) 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama peltoala;

5) 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama muu peltoala;

6) 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama peltoala;

7) 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama muu peltoala;

8) 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama peltoala;

9) 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama muu peltoala;

10) 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama peltoala;

11) 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetun viljelijän ilmoittama muu peltoala.

Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tukikelpoiseksi vain ne ryhmät 1 momentissa tarkoitetuista aloista, jotka Maaseutuvirasto etusijajärjestyksen perusteella ilmoittaa tukihaun jälkeen.

9 §
Peruslohkojen alojen lisäykset

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoisten peruslohkojen alojen lisäyksiä, jos ne ovat peruslohkoon liittyviä, viljelykunnossa olevia peltoaloja. Yhteen tukikelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä monta alaa, jos alat ovat erillään toisistaan. Yksittäinen lisäys voi olla enintään 0,05 hehtaaria. Muodostettavan uuden peruslohkon on täytettävä perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (329/2007) 2 §:n 1 kohdan vaatimukset.

10 §
Sukupolvenvaihdoksella tai koko tilan hallinnan siirrolla saatu ala

Luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä sitoutumaton viljelijä, joka on alle 40-vuotiaana saanut sukupolvenvaihdoksella tai koko tilan hallinnan siirrolla 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen ja viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2011 hallintaansa alle 65-vuotiaan viljelijän hallinnassa olleen tilan, voi hakea tämän tilan peltoalaa tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa. Tukikelpoisuutta voi hakea, jos alle 65-vuotias viljelijä, jolta tila on saatu, ei ollut sitoutunut luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai kumpaankaan näistä järjestelmistä. Samassa yhteydessä tukikelpoisuus voidaan myöntää myös viljelijän hallinnassa olevalle muulle tukikelvottomalle peltoalalle edellyttäen, että hän on ilmoittanut tämän alan peltona vuonna 2010 vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella.

11 §
Tukikelvottomaksi muuttunut ala

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä peltoala, joka on vuoden 1999 pinta-alatukien haussa tai sen jälkeen muuttunut tukikelpoisesta tukikelvottomaksi, koska sitä ei ole ilmoitettu pinta-alatukien hakulomakkeella tai koska sen hallinta on siirtynyt luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään sitoutumattomalle viljelijälle, julkisoikeudelliselle yhteisölle, yhdistykselle tai säätiölle. Peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2011 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä.

12§
Viljelemättömyyssitoumusalat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä peltoala, jolla on päättynyt vuoden 2005 pinta-alatukien viimeisen hakupäivän jälkeen ja viimeistään vuoden 2011 pinta-alatukien viimeisenä hakupäivänä luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus. Peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2011 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä.

13 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaitta- ja ympäristötukisitoumuksiin

Vuonna 2011 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan liittää ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja. Edellä 2— 6 ja 9—12 §:ssä tarkoitettuja ennestään tukikelvottomia peltoaloja voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää vuonna 2009 tai 2010 annettuihin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sitoumuksen korvaavaa sitoumusta, jos 2—6 ja 9—12 §:ssä tarkoitettu ennestään tukikelvoton peltoala yksin tai yhdessä aiemmin sitoumukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia viljelijän vertailualasta tai yli kaksi hehtaaria.

14 §
Vuonna 2011 päättyvät ja jatkettavat erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n nojalla tehty maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva sopimus, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti vuonna 2011, viljelijä voi hakea uutta vastaavaa ympäristötukiasetuksen 39 §:ssä tarkoitettua erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä viljelijä voi hakea uuteen erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita kuitenkin edellyttäen, että sopimukseen hyväksyttävä peltoala on toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2011 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2011.

15 §
Vuonna 2011 haettavat uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 14 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2011 hakea toimintalinja 2 lain 5 §:ssä tarkoitettuja seuraavia erityistukisopimuksia:

1) suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito;

2) monivaikutteisen kosteikon hoito;

3) pohjavesialueiden peltoviljely;

4) luonnonmukainen tuotanto;

5) luonnonmukainen kotieläintuotanto;

6) perinnebiotooppien hoito;

7) luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen;

8) alkuperäisrotujen kasvattaminen;

9) alkuperäiskasvien viljely;

10) valumavesien käsittelymenetelmät;

11) ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen;

12) lietelannan sijoittaminen peltoon;

13) turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voi hakea 1 momentin 2, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettua erityistukisopimusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen rajoissa.

16 §
Uusien alojen lisääminen luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2009 tai 2010 alkaneisiin ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2011 uusia peltoaloja. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2011 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2011. Liitettävien peltoalojen pinta-alan on oltava enintään 50 prosenttia viljelijän alkuperäisestä sopimusalasta tai enintään kaksi hehtaaria. Uusien peltoalojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sopimuksen korvaavaa ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos vuosina 2009 tai 2010 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta tai yli kaksi hehtaaria. Viljelijä voi hakea uutta korvaavaa sopimusta myös siinä tapauksessa, että vuosina 2007 ja 2008 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala on vähintään kaksi hehtaaria. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

17 §
Eläinten hyvinvoinnin tuen hakeminen

Viljelijä voi vuonna 2011 antaa toimintalinjan 2 lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnin tukea koskevan sitoumuksen.

18 §
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen

Viljelijä ja toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voivat hakea vuonna 2011 edellä mainitun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen.

19 §
Luonnonhaittakorvaussitoumusten mukauttaminen

Tehdessään uuden luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen viljelijä sitoutuu siihen, että tehtyä sitoumusta voidaan mukauttaa sitoumuskauden aikana toimeenpanoasetuksen 46 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Ministeri
Paula Lehtomäki

Osastopäällikkö
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.