241/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (233/2010) 9 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § seuraavasti:

9 §
Tilatukioikeuksien siirrot

Tilatukioikeuksien vastaanottajan tulee ilmoittaa henkilöt, joiden omistukseen tilatukioikeudet rekisteröidään tilatukiasetuksen 18 artiklassa tarkoitetussa tukioikeusrekisterissä. Vuokrattujen tilatukioikeuksien siirroista ilmoitettaessa liitteenä tulee olla kirjallinen maanvuokrasopimus, kirjallinen selvitys suullisen maanvuokrasopimuksen sisällöstä tai tukikelpoisen alan hallintaoikeus on todennettava muulla vastaavalla tavalla.


13 §
Koko tilan hallinnan siirto

Komission asetuksen I 82 artiklassa tarkoitetussa koko tilan siirrossa hallinnan siirron on tapahduttava viimeistään kyseisen tukivuoden elokuun 31 päivänä. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava 3 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kyseisen tukivuoden syyskuun 13 päivä.

14 §
Tilatukeen liittyvät ilmoitukset

Viljelijän on toimitettava 3 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä tukikelpoista maatalousmaata koskeva hallinnansiirtosopimus sekä ilmoitettava kirjallisesti:

1) suullisen hallinnansiirtosopimuksen sisällöstä;

2) tukihakemusten peruuttamisesta, siten kuin komission asetuksen I 25 artiklassa edellytetään;

3) tukiehtojen täyttymättömyydestä, siten kuin komission asetuksen I 73 artiklassa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2011

Ministeri
Paula Lehtomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.