218/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (118/2010) 7 §:n 2 momentti, 15 § ja liite 1, sellaisena kuin niistä on liite 1 asetuksessa 907/2010, seuraavasti:

7 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Eläinten tunnistus ja rekisteröinti on tarkastettava kalenterivuosittain vähintään kolmella prosentilla tukia hakeneista sikatiloista. Vastaavasta nautaeläintilojen tarkastuksesta säädetään asetuksen (EY) N:o 1082/2003 muuttamisesta nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia koskevien tarkastusten osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1034/2010 1 artiklassa sekä lammas- ja vuohieläintilojen tarkastuksesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 1505/2006 2 artiklassa.

15 §
Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että kasvinsuojeluaineiden käytössä ja säilytyksessä noudatetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 6 §:n mukaisia myyntipäällysmerkintöjä sekä 16 §:ssä säädettyjä yleisiä käyttövaatimuksia ja että tilalla ei käytetä valmistetta, jota ei mainitun lain 5 §:n mukaisesti ole hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi.Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2011. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2011.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Liite 1

NAUTOJEN, SIKOJEN, MUNIVIEN KANOJEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Naudat

Valvonnan kohteena ovat nautojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (592/2010) säädetyt seuraavat nautojen pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan lattian ominaisuudet (4 §:n 1 momentti)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 momentti)

c) ruokinta- ja juoma-astiat (6 §:n 3 ja 4 momentti)

d) vasikan pitopaikka (7 §) ja kytkeminen (12 §:n 3 momentti)

e) parsinavetan tilavaatimukset (8 §)

f) pihaton tilavaatimukset (9 §:n 2 momentti)

g) ruokinta ja juottaminen (13 §:n 1 ja 2 momentti)

Siat

Valvonnan kohteena ovat sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002) liitteessä 1 mainitut seuraavat asiat:

a) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (kohta 1.1., alakohta 3)

b) pitopaikan olosuhteet (kohta 1.3., alakohta 1)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.3., alakohta 2)

d) porsituskarsina ja porsitushäkki (kohta 1.6., alakohdat 1 ja 2)

e) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (kohta 1.7.)

f) karjun karsina (kohta 1.8.)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut seuraavat asiat:

a) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (kohta 2.1., alakohta 3)

b) sian ruokinta (kohta 2.2., alakohta 1)

c) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (kohta 2.2., alakohta 3)

d) juomaveden riittävyys ja puhtaus (kohta 2.2., alakohta 6)

Munivat kanat

Valvonnan kohteena ovat kanojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (673/2010) säädetyt seuraavat kanojen pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (3 §:n 4 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b) pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentti)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (4 §:n 2 momentti)

d) rehun ja juomaveden riittävyys (9 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

e) valaistusrytmi kanalassa (4 §:n 3 momentin kolmas virke)

f) varustelemattomien häkkien mitat (10 §:n 1-3 momentti)

g) varusteltujen häkkien mitat (11 §:n 1-3 momentti ja 5 momentti)

h) avokanaloiden mitat (12 §)

i) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (13 §)

Lampaat

Valvonnan kohteena ovat lampaiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (587/2010) säädetyt seuraavat lampaiden pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n ensimmäinen virke)

b) juotto ja ruokinta (12 §)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 ja 2 momentti)

d) kytkeminen (11 §)

Vuohet

Valvonnan kohteena ovat vuohien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (589/2010) säädetyt seuraavat vuohien pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5 momentti)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 momentti)

d) kytkeminen (10 §:n ensimmäinen virke)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.