212/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007) 1, 2, 5 ja 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11, 15 ja 16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § asetuksissa 358/2009, 1842/2009 ja 418/2010, 2, 11 ja 15 § osaksi asetuksessa 418/2010, 5 § osaksi asetuksissa 1842/2009 ja 418/2010 ja 16 § asetuksessa 1842/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdassa, 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 101 ja 102 artiklassa tarkoitettujen Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tila-tukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

2) Euroopan unionin kokonaan rahoittamilla eläintuilla nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota ja uuhipalkkion lisäpalkkiota sekä teuraskaritsan laatupalkkiota;

3) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

4) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

5) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 3 artiklan b alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaista rekisteriä;

6) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

7) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;

8) tukitehtävälailla maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992);

9) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun mukaista rekisteriä.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklassa säädetään Euroopan unionin suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä. Uuhien tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 41 artiklan 2 kohdassa.

Teuraskaritsan laatupalkkion osalta Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä säädetään soveltamisasetuksen 43 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

Paikalla tarkastettavat tilat valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien otantojen perusteella. Otantojen tekemisestä säädetään soveltamisasetuksen 31 artiklassa.

Tarkastuksen tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen saajalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

9 §
Nautojen korvamerkit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan naudat on korvamerkitty siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Valvonnassa hyväksyttävästä naudasta säädetään soveltamisasetuksen 63 artiklan 4 kohdan a alakohdassa.

10 §
Nautojen rekisteröinti

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan naudat on rekisteröity nautarekisteriin siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään.


11 §
Nautaeläinluettelo

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on rekisteröintiasetuksen 10 §:n mukainen nautaeläinluettelo ja tilalla olevat naudat on merkitty nautaeläinluetteloon siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Nautaeläinluetteloon merkittyjen ja tilalla olevien nautojen lukumäärän on vastattava toisiaan.

Jos nautaeläinluettelosta puuttuu tukiehtojen mukainen merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta taikka ne on virheellisesti merkitty, nautaeläinluettelon tiedot voidaan hyväksyä, jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta korjataan valvonnassa. Tuen hakijan on tarvittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen.

15 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja uuhien sekä karitsoiden merkitseminen ja rekisteröinti

Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt nautojen osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain ja rekisteröintiasetuksen 4 §:n ja lampaiden osalta lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja karitsat on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava eläinten rekisteröinti eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 13 §:ssä säädetyn mukaisesti. Valvonnassa on lisäksi tarkastettava, että viljelijä noudattaa tukiehtoja ja pitää eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 10 §:ssä säädettyä tukiehdot täyttävää ajantasaista eläinluetteloa. Eläin on hylättävä valvonnassa, jos sitä ei ole merkitty ja rekisteröity tukiehtojen mukaisesti tai jos sen tietoja ei ole tilan eläinluettelossa tai muut tukikelpoisuusedellytykset eivät täyty.

15 a §
Teuraskaritsan laatupalkkio

Tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen tarkastetaan teuraskaritsan teurastuksen yhteydessä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa asiakirjatarkastuksella sekä vertaamalla asiakirjojen tietoja lammas- ja vuohirekisterin tietoihin. Teurastamossa tehdään lisäksi tarkastuspäivänä toteutettujen teurastusmenettelyjen otokseen perustuva tarkastus. Eläin hylätään, jos tukikelpoisuusedellytykset eivät täyty.

16 §
Valvontaseuraamukset

Eläintuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 63―68 artiklassa.

Soveltamisasetuksen 2 artiklan toisen kohdan 20 alakohdassa tarkoitetun mahdollisesti tukikelpoisen eläimen osalta seuraamukset määräytyvät soveltamisasetuksen 16 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 65 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla soveltamisasetuksen 65 artiklan mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.