188/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaanElintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (638/2010) 3 § 1 momentti ja liite seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,60 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,05 euroa eläintä kohden.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2011.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

Maksun korotus:

Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään

- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot
1.1.1.1 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuodessa 652,00
1.1.1.2 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa 1 304,00
1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan laitoksenhyväksymishakemuksen käsittely 652,00
Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 78,00
1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta 78,00
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
1.1.5.1 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 470,00
1.1.5.2 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001-8 000 m3 vuodessa 1 174,00
1.1.5.3 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 348,00
1.1.5.4 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 78,00
1.1.5.5 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 78,00
1.1.5.6 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 78,00
1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.2 Toiminnanharjoittajat
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 78,00
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 105,00
1.2.3 Siemenpakkaamolupa
1.2.3.1 Siemenpakkaamokatselmusten perusmaksu 349,00
1.2.3.2 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 75,00
1.2.3.3 Siemenpakkaamolupapäätös, uusi 361,00
1.2.3.4 Siemenpakkaamolupapäätös, laajennus 76,00
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hyväksyminen 179,00
1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 31,00
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat
Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 2000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha:n laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä)
1.2.6.1 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 158,00
1.2.6.2 - seuraavat laitokset 39,00
Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset
1.2.6.3 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 78,00
1.2.6.4 - seuraavat laitokset 39,00
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
1.3.1.1 - lopullinen päätös 76,00
1.3.1.2 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopinnoista 124,00
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 7 tai 7 a §:ssä tarkoitettu lupa
1.3.2.1 - myönteinen päätös 124,00
1.3.2.2 - hylkäävä päätös 76,00
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 246,00
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 258,00
1.4.2 Lannoitevalmisteiden ja rehujen viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä 258,00
1.4.2.1 - hyväksynnän muuttaminen 78,00
1.4.2.2 - hyväksynnän peruuttaminen 78,00
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 247,00
1.4.3.1 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 78,00
1.4.4 Kasvien ja kasvituotteille haitallisten kasvintuhoojien viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion hyväksyntä 258,00
1.4.4.1 - hyväksynnän muuttaminen tunnilta 78,00
1.4.4.2 - hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 78,00
1.4.4.3 - laboratorioanalyysien hyväksyminen tunnilta 78,00
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
1.5.1.1 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen:
1.5.1.1.1 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 087,00
1.5.1.1.2 - tunnustamisen uusiminen 406,00
1.5.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 78,00
1.5.2 Luonnonmukainen tuotanto
1.5.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 376,00
1.5.2.1.1 - luvan täydentäminen 25,00
1.5.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
1.5.2.2.1 - lupa 95,00
1.5.2.2.2 - luvan uusiminen 25,00
1.5.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 12,40
1.5.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 98,00
1.5.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
1.5.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 58,00
1.5.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 78,00
1.5.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 78,00
1.5.3.4 Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lannoitevalmisteita koskeva päätös
1.5.3.4.1 - lupa 6 kuukautta 380,00
1.5.3.4.2 - lupa 12 kuukautta 760,00
1.5.4 Eläintautilaki
1.5.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 99,00
1.5.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 99,00
1.5.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 99,00
1.5.5 Kasvinjalostajanoikeus
1.5.5.1 Hakemusmaksu 412,00
1.5.5.2 Vuosimaksu 309,00
1.5.5.3 Uudelleenkäsittelymaksu 124,00
1.5.6 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 99,00
1.5.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 61,00
1.5.8 MRL-hakemukset, tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen 396/2005 42 artikla) 78,00
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 30,00
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 38,00
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 44,00
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 15,50
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
2.5.1 - ensimmäinen 52,00
2.5.2 - seuraava 12,40
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
2.6.1 - ensimmäinen 25,00
2.6.2 - seuraava 3,70
2.7 Nautaeläinpassi 11,30
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 10,50
2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 152,00
2.10 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 700,00
2.11 Vakuustodistukset:
2.11.1 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 10,30
2.11.2 - perunan vakuustodistukset, kpl 0,08
2.11.3 - muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,06
2.11.4 - vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 5,60
3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
lmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta
3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen 74,00
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (121/2010) 10 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 31,00
3.3 Ravintolisistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (78/2010) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 68,00
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 57,00
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 126,00
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 928,00
3.7 Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 2 321,00
3.8 Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 928,00
3.9 Nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen 232,00
3.10 Komission asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukainen kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 232,00
3.11 Komission asetuksen (EY) N:o 450/2009 mukaisen aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 232,00
4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja ―kortti 6,00
4.2 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:
4.2.1 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 387,00
4.2.2 - puhtaus: muut lajit 516,00
4.2.3 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 42,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
5.1.1 Varastoinnin valvonta
5.1.1.1 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 61,00
5.1.1.2 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 98,00
5.1.1.3 - määritys näytettä kohden 92,00
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 1,90
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 1,95
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 0,82
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,72
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta
5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perusmaksu tunnilta 142,00
5.1.3.2 Uusintatarkastus tunnilta 158,00
5.1.3.3 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja hyväksynnän muutos tunnilta 142,00
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.2.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet:
5.2.1.1.1 - enintään 100 kg 106,00
5.2.1.1.2 - 101-1 000 kg 160,00
5.2.1.1.3 - 1 001-10 000 kg 355,00
5.2.1.1.4 - 10 001-25 000 kg 453,00
5.2.1.1.5 - yli 25 000 kg
5.2.1.1.6 - perusmaksu 453,00
5.2.1.1.7 - jokaiselta alkavalta tonnilta 10,30
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 mukaiset tuotteet
5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 110,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - perusmaksu 129,00
5.2.2.1.3 - jokaiselta alkavalta tonnilta 7,20
- 20 001-46 000 kg:
5.2.2.1.4 - perusmaksu 299,00
5.2.2.1.5 - jokaiselta alkavalta tonnilta 12,90
5.2.2.1.6 - yli 46 000 kg 675,00
5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen (491/1996) 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.2.3.1 Tuontitarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2-5.2.3.5 muuta johdu
5.2.3.1.1 - muut eläimet kuin hevoset 93,00
5.2.3.1.2 - hevoset 131,00
5.2.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille
5.2.3.2.1 - hyönteiset 67,00
5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset 120,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
5.2.3.3.1 - perusmaksu 117,00
5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta 139,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 139,00
5.2.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkastusta 106,00
5.2.3.6 Tuontitarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden
5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 66,00
5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 109,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 82,00
5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 155,00
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti
5.2.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
5.2.4.4.1 - ensimmäinen todistus 31,00
5.2.4.4.2 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus 4,10
5.2.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta 139,00
5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta.
5.2.6.1 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 3,00
5.2.6.2 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 4,00
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1-5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. 139,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.3 Kasvisten kauppanormit
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti-, uusinta-, interventio- tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 110,00
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 147,00
5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus 74,00
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu 74,00
5.4.3 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.3.1 - luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta 98,00
5.4.3.2 - muu valvonta tunnilta 78,00
5.4.4 Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:
5.4.4.1 - nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton ala 5,80
5.4.4.2 - korsi- ja palkoviljat, öljykasvit 11,50
5.4.4.3 - peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten 28,90
5.4.4.4 - muut kasvit 11,50
5.4.5 Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden 739,00
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin:
5.4.6.1 - 1-3 kpl 25,00
5.4.6.2 - 4-20 kpl 61,00
5.4.6.3 - 21-100 kpl 124,00
5.4.6.4 - yli 100 kpl 246,00
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 78,00
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan perustarkastus tunnilta 78,00
5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan valvonta tunnilta 104,00
5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.3.1 - tarkastusmaksuluokka 1 218,00
5.5.3.2 - tarkastusmaksuluokka 2 437,00
5.5.3.3 - tarkastusmaksuluokka 3 655,00
5.5.3.4 - tarkastusmaksuluokka 4 873,00
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.4.1 - tarkastusmaksuluokka 1 131,00
5.5.4.2 - tarkastusmaksuluokka 2 207,00
5.5.4.3 - tarkastusmaksuluokka 3 425,00
5.5.4.4 - tarkastusmaksuluokka 4 797,00
Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan
5.5.5 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 62,00
5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
5.6.1 Tuontitarkastukset
5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 65,00
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:
5.6.1.2.1 - jokainen alkava 100 kg 5,80
5.6.1.2.2 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg 2,30
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:
5.6.1.3.1 - jokainen alkava 100 kg 5,20
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1000 kg 0,70
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 65,00
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 53,00
5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
5.6.2.1 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:
5.6.2.1.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 6,00
5.6.2.1.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suurempi kuorma) 7,40
5.6.2.1.3 - laiva, alle 2 000 m3 223,00
5.6.2.1.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
5.6.2.1.5 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:
5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 68,00
5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma) 84,00
5.6.2.2.3 - laiva, alle 2 000 m3 223,00
5.6.2.2.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
5.6.2.2.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 19,70
5.6.2.3.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,80
5.6.2.3.2 - enimmäismaksu 158,00
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,70
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 48,00
5.6.3 Vientitarkastukset
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu 56,00
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 7,60
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 1,00
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 147,00
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 110,00
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn 1,05
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):
5.6.3.7.1 - sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 320,00
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:
5.6.3.8.1 - perusmaksu 110,00
5.6.3.8.2 - ylin tarkastusmaksu 499,00
5.6.3.8.3 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 19,00
5.6.3.8.4 - yli 10 ha:n ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 9,20
5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato:
5.6.3.9.1 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 42,00
5.6.3.9.2 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 68,00
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:
5.6.3.10.1 - perusmaksu 61,00
5.6.3.10.2 - ylin tarkastusmaksu 250,00
5.6.3.10.3 - jokainen alkava 100 m2 19,00
5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 53,00
5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen
5.6.4.1 - avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 44,00
5.6.4.2 - avomaan taimituotanto 0,5 ha-2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500-2 500 m2 99,00
5.6.4.3 - avomaan taimituotanto 2,1 ha-5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501-5 000 m2 172,00
5.6.4.4 - avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 344,00
5.6.4.5 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittäjät, varastot 87,00
5.6.4.6 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 87,00
5.6.5 Varmennettu taimiaineisto
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:
5.6.5.1.1 - tuotantoala alle 10 ha 135,00
5.6.5.1.2 - tuotantoala 10 ha tai yli 192,00
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
5.6.5.2.1 - emokasvit, enintään 1 000 tainta 221,00
5.6.5.2.2 - emokasvit, yli 1 000 tainta 535,00
5.6.5.2.3 - emokasvit, yli 3 000 tainta 923,00
5.6.5.2.4 - emokasvit, yli 15 000 tainta 1 106,00
5.6.5.2.5 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:
5.6.5.3.1 - muun tarkastuksen yhteydessä 56,00
5.6.5.3.2 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 110,00
5.7 Metsänviljelyaineisto
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 56,00
5.7.1.1 - siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastaminen näytteeltä:
5.7.1.2 - mänty 20,00
5.7.1.3 - kuusi 24,00
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
5.7.2.1 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto 67,00
5.7.2.2 - erillinen siementen pakkauspiste 28,00
5.7.2.3 - taimitarha ja varasto:
5.7.2.4 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 44,00
5.7.2.5 - kasvihuonepinta-ala 5 000-10 000 m2 101,00
5.7.2.6 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2 266,00
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus 201,00
5.7.4 Erillinen taimivarasto 67,00
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 58,00
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 8,75
5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet 12,00
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden 16,50
5.8.2.1 - viljelystarkastus hehtaarilta 8,75
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 100,00
5.8.4 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella 15,00
5.8.4.1 -maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä, vähimmäismaksu 62,00
5.8.4.2 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti 23,00
5.8.4.3 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella, kun näytteenotto tehdään 1.4.―30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 22,50
5.8.4.4 -peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti, kun määritys tehdään 1.4.―30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 34,50
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 55,00
5.8.5.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 9,55
5.8.5.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 68,00
5.8.5.3 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 221,00
5.8.5.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 139,00
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 33,00
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 51,00
5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 98,00
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 26,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 15,50
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 31,00
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 72,00
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus 290,50
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 105,00
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus 181,50
5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 305,00
5.10.7 Alkuperäislajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
5.10.7.1 - perusmaksu 58,00
5.10.7.2 - lisäksi hehtaaria kohden 8,75

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.