184/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 16 §:n 2 momentti, 17 §, 18 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentin 1 kohta, 24 §:n 1 momentti ja 43 § sekä liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 979/2010, ja

lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 646/2009, uusi 4 momentti ja 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

16 §
Luonnollinen henkilö aloitustuen saajana

Myönnettäessä tukea yhteisesti useammalle kuin yhdelle 1 momentissa tarkoitetulle maatalousyrittäjälle, kunkin hakijan osuutta vastaavan osan maatilasta tulee yksinään täyttää 9 §:n 1 tai 2 momentissa säädetty yrittäjätulovaatimus. Myönnettäessä tukea yhteisesti puolisoille riittää, että puolisoiden yrittäjätulo yhdessä täyttää 9 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn yrittäjätulovaatimuksen.


17 §
Yhteisömuotoinen yritys aloitustuen saajana

Aloitustukea voidaan myöntää yhteisölle, joka on ryhtynyt tai ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Maatilaa kohden voidaan myöntää yksi aloitustuki.

Tukea ei myönnetä oikeushenkilölle, jonka:

1) määräysvaltaa käyttävälle osakkaalle luonnollisena henkilönä taikka yhteisön osakkaana tai jäsenenä on jo aikaisemmin myönnetty aloitustukea;

2) muulle kuin määräysvaltaa käyttävälle osakkaalle tai jäsenelle on myönnetty aloitustukea viiden vuoden aikana ennen tuen myöntämistä koskevan hakemuksen vireille tuloa.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, tuki voidaan kuitenkin myöntää, jos:

1) tuen saaja on luopunut jo myönnetystä tuesta eikä tuen maksamista ole aloitettu;

2) tukipäätöksen mukainen oikeus tukeen siirretään tuen kohteena olevaa toimintaa jatkamaan perustetulle yhteisölle, jossa tuen saanut luonnollinen henkilö käyttää määräysvaltaa.

18 §
Tilanpidon aloittaminen

Jos kiinteistö on saatu perinnönjaossa, osituksessa tai testamentilla, aloittamisen ajankohdaksi katsotaan hetki, jona perinnönjako, ositus tai testamentti on saanut lainvoiman ja hakija on saanut hallintaansa 2 momentissa tarkoitetun maatilataloudellisen kokonaisuuden.

Jos hallinta siirtyy myöhemmin kuin luovutuskirjan allekirjoituspäivänä taikka hetkenä, jona perinnönjako, ositus tai testamentti saa lainvoiman, aloittamisen katsotaan tapahtuneen hallinnan siirron ajankohtana.

20 §
Tilanpidon aloittamisesta aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset

Korkotukea voidaan myöntää seuraaviin tilanpidon aloittamisessa tarpeellisiin kustannuksiin:

1) yhden tai useamman maatilan, maatilan osan taikka maatilan osien hankintahinta;


Korkotukea ei myönnetä sellaiseen osaan hankinnan kustannuksista, johon kohdistuu tilanpidon aloittamisen yhteydessä siirrettävään tuettuun lainaan liittyvä korkotuki tai -etuus, jota ei ole käytetty loppuun.

24 §
Muuten kuin rahoituksena myönnetty valtiontuki

Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon hakijan muun lain kuin rakennetukilain nojalla saama tai hakijalle kuuluva tai muun viranomaisen tai julkisyhteisön myöntämä tuki tai etuus, joka kohdistuu samaan toimenpiteeseen kustannusten vähennyksenä, käyttöoikeutena, verovapautena tai muulla vastaavalla tavalla.


43 §
Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen

Aloitustuen avustusosuus maksetaan kahtena samansuuruisena eränä maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä (maksupäivä).

Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämistä ensiksi seuraavana maksupäivänä. Jos tilanpito aloitetaan tuen myöntämisen jälkeen, ensimmäinen avustuserä maksetaan tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavana maksupäivänä. Jos tilanpito aloitetaan ennen tuen myöntämistä ja myöntämistä ensiksi seuraavaan maksupäivään on alle kaksi kuukautta, ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämistä toiseksi seuraavana maksupäivänä.

Toinen avustuserä maksetaan rakennetukilain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen täyttämistä koskevan selvityksen toimittamista ensiksi seuraavana maksupäivänä aikaisintaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta.

Rakennetukilain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset on toimitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen maksupäivää.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Liitettä sovelletaan kuitenkin 21 c §:ssä tarkoitetun tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 15 päivänä huhtikuuta 2011 tai sen jälkeen.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari

Liite

ASETUKSEN 21 c §:ssä TARKOITETUT YKSIKKÖKOOT

Tuotannonalat tuotannonalaryhmittäin Yksikkökokokerroin, jonka avulla samaan tuotannonalaryhmään kuuluvat eläimet voidaan ottaa huomioon yksikkökoon täyttymistä laskettaessa Eläinpaikkojen vähimmäismäärä
Lypsykarjatalous
Lypsylehmä 30
Nautakarjatalous
Emolehmä 1 60
Nautaeläin, alle 12 kk 0,375 160
Nautaeläin, yli 12 kk 0,5 120
Sikatalous
Emakko ja karju 1 160
Lihasika 0,178 900
Kanatalous
Muniva kana 12 000
Siipikarjatalous
Broileri 45 000
Kalkkuna 11 000
Tuotannonala Kasvihuonealan vähimmäiskoko neliömetreinä
Kasvihuonetuotanto
Kasvihuone 2 500

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.