175/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (187/2009) 6 ja 9 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 226/2010, seuraavasti:

6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoinen peltoala, jolle ei ole myönnetty tilatukioikeuksia tai jolle aiemmin myönnetty tilatukioikeus on palautunut vuoden 2003 tilatukiasetuksen 45 artiklan 1 kohdan tai tilatukiasetuksen 42 artiklan perusteella kansalliseen varantoon ja jonka luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt. Tilatukioikeudet voidaan myöntää ainoastaan sellaisen maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen perusteella, joka on päättynyt 28 päivän huhtikuuta 2006 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2011 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Jos kyseessä on luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus, sen on tullut päättyä aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja viimeistään vuoden 2011 varantohaun viimeisenä hakupäivänä.

Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, jos viljelemättömyyssitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut peltoalan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n 2 momentissa tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut peltoalan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentin lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettu tukikelpoinen peltoala, riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin myönnetty tilatukioikeuksia. Edellä mainittua peltoalaa koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee.

Tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta peltoalasta samalle viljelijälle vain kerran. Viljelijä voi hakea tilatukioikeuksia ainoastaan 1—3 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta peltoalaa vastaavalle alalle.

9 a §
Tilatukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestys

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää tilatukioikeuksia enintään kansallista varantoa vastaava määrä. Jos kansallisesta varannosta tukivuonna haettujen tilatukioikeuksien määrä ylittää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kansallisen varannon määrän, tilatukioikeuksia myönnettäessä hakijat asetetaan seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) komission asetuksen II 23 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

2) 4 §:ssä tarkoitetut aloittavat viljelijät;

3) komission asetuksen II 22 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

4) komission asetuksen II 20 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

5) 8 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

6) 7 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

7) 5 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

8) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viljelijät;

9) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut viljelijät.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2011.

Asetuksen 6 §:ssä tarkoitettuihin luopumiseläkelain mukaisiin viljelemättömyyssitoumuksiin, jotka ovat päättyneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Niihin ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 6 §:n 4 momenttia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.