173/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 2 §:n 9 kohta, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 10 ja 12 §, 13 §:n 3 momentti ja 17, 19 ja 20 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 10 kohta ja 7 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


9) pelastusviranomaisella pelastuslaissa (468/2003) tarkoitettua pelastustoimen alueen pelastusviranomaista;

10) maissa työskentelevällä henkilöllä sitä, joka työskentelee maissa ja jonka työtehtäviin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa liittyviä tehtäviä; näitä tehtäviä ovat vaarallisten aineiden luokittelu, vaarallisen aineen virallisen nimen määrittely, vaarallisten aineiden pakkaaminen, varoituslipukkeiden merkitseminen tai kiinnittäminen vaarallisia aineita sisältäviin pakkauksiin, lastinkuljetusyksiköiden lastaaminen tai purkaminen, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen valmistelu, vaarallisten aineiden kuljetukseen tarjoaminen tai hyväksyminen, vaarallisten aineiden käsittely, vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmien valmistelu, vaarallisten aineiden lastaus tai purkaminen aluksesta tai alukseen, vaarallisten aineiden kuljettaminen, muunlainen vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuminen ja sovellettavien säädösten ja määräysten valvonta.

7 §
Henkilöstön koulutus

Maissa työskentelevän henkilön tulee saada 2 momentissa tarkoitettua, hänen vastuuseensa ja tehtäviinsä soveltuvaa koulutusta IMDG-säännöstön määräyksistä.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan ryhtyvällä on oltava asianmukainen koulutus, joka tulee varmistaa aloitettaessa uutta työsuhdetta. Ennen koulutuksen saamista vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä saa hoitaa vain koulutetun henkilön suorassa valvonnassa.


8 §
Turvallisuusselvitys

Satama-alueelle, jonka kautta kappaletavarana kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä on vuodessa yli 10 000 tonnia, on tehtävä turvallisuusselvitys. Liikenteen turvallisuusvirasto voi edellyttää myös muilta satama-alueilta turvallisuusselvityksen tekemistä, jos siihen turvallisuuden varmistamiseksi ilmenee tarvetta.


9 §
Turvallisuusselvityksen hyväksyminen

Koko sataman tai satama-alueen turvallisuusselvitys liitteineen tulee toimittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle hyväksyttäväksi. Ennen turvallisuusselvityksen hyväksymistä Liikenteen turvallisuusviraston tulee varata pelastusviranomaiselle, alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, aluehallintovirastolle sekä tarvittaessa muille viranomaisille mahdollisuus esittää mielipiteensä turvallisuusselvityksestä.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava satamanpitäjälle turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätöksensä kohtuullisessa määräajassa. Satamanpitäjä ilmoittaa hyväksytystä turvallisuusselvityksestä toiminnanharjoittajalle. Hyväksytty koko satamaa tai satama-aluetta koskeva turvallisuusselvitys tulee olla pelastusviranomaisen, alueellisen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä aluehallintoviraston ja muiden viranomaisten saatavilla.

10 §
Turvallisuusselvityksen uusimisvelvoite

Satamanpitäjän tulee tarkastaa turvallisuusselvitys ja saattaa se ajan tasalle seuraavissa tapauksissa:

1) jos satama-alueen toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos;

2) jos onnettomuus- tai vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon otettavia seikkoja; tai

3) Liikenteen turvallisuusviraston pyynnöstä, jos siihen turvallisuuden varmistamiseksi ilmenee tarvetta.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava satamanpitäjälle, jos sen toiminnassa on tapahtunut 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu muutos.

Turvallisuusselvitys tulee kuitenkin tarkastaa ja saattaa ajan tasalle vähintään joka viides vuosi 9 §:n mukaisesti. Tarkistuksessa tulee ottaa huomioon satama-alueen ja pelastustoimen järjestelyissä tapahtuneet muutokset sekä tekninen kehitys onnettomuuksien torjunnassa.

12 §
Tarkastukset

Liikenteen turvallisuusviraston on tarkastettava järjestelmällisesti, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu sataman toiminta vastaa turvallisuusselvityksessä kuvattua toimintaa. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluttua turvallisuusselvityksen hyväksymisestä ja sen jälkeen joka viides vuosi. Tarkastuksiin on kutsuttava ainakin pelastusviranomainen, alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä aluehallintovirasto.

13 §
Vaarallista ainetta sisältävien lastinkuljetusyksikköjen sijoittelu satamassa

Jos vaarallisia aineita sisältäviä lastinkuljetusyksiköitä säilytetään tilapäisesti satama-alueella, Liikenteen turvallisuusvirasto voi satamanpitäjän tai toiminnanharjoittajan esittämän turvallisuusselvityksen sisältämän vaarojen arvioinnin tai muun arvioinnin perusteella määrätä, miten satama-alue on varustettava lastivahinkojen varalta. Jos siihen ilmenee turvallisuuden vuoksi erityistä tarvetta, Liikenteen turvallisuusvirasto voi määritellä kerralla tilapäisesti säilytettävien vaarallisten aineiden enimmäismäärän satama-alueella.


17 §
Valvontaviranomaiset

Liikenteen turvallisuusvirasto, poliisi, tullilaitos, rajavartiolaitos ja aluehallintovirasto valvovat vaarallisten aineiden kuljetuksia, sisäisiä siirtoja ja tilapäistä säilytystä.

19 §
Onnettomuusraportti

Jos satamassa sattuu vaarallisen aineen kuljetuksessa, siirrossa tai tilapäisessä säilytyksessä ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa aiheuttava onnettomuus, on kuljetuksen suorittajan ja sisäisissä siirroissa tai tilapäisessä säilytyksessä lastista vastuussa olevan viipymättä laadittava onnettomuusraportti. Onnettomuusraportissa tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

1) kuvaus onnettomuudesta, olosuhteet sen tapahtuessa ja siitä mahdollisesti aiheutuneet vahingot;

2) onnettomuuspaikalla toteutetut torjuntatoimenpiteet;

3) toimenpiteet, joihin kuljetuksen suorittaja ja lastista vastuussa oleva ovat ryhtyneet tai ryhtyvät vastaavien onnettomuuksien estämiseksi.

Onnettomuusraportti on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle ja satamanpitäjälle sekä pyydettäessä muille valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle sekä alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti on toimitettava myös Säteilyturvakeskukselle.

Liikenteen turvallisuusvirastolla, satamanpitäjällä ja Säteilyturvakeskuksella on oikeus pyytää 1 momentissa tarkoitettua laajempaa lisäselvitystä, jos se katsotaan onnettomuuden laji ja laajuus huomioon ottaen tarpeelliseksi.

Onnettomuustutkinnasta säädetään erikseen. Vakavasta työtapaturmasta ilmoittamisesta työsuojeluviranomaiselle säädetään erikseen.

20 §
Poikkeukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä, jos siihen on erityinen pakottava tarve taikka jos säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.