168/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain (167/2011) 3 §:n 3 momentin, 4 §:n 4 momentin ja 9 §:n sekä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000:

1 §
Tehtävät

Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain (167/2011) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi tutkimuskeskus:

1) tekee elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kannalta tarpeellista geologian alan tutkimus- ja kehitystyötä omarahoitteisesti, yhteisrahoitteisesti ja toimeksiannosta;

2) edistää toimialansa tutkimusta osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön ja palvelemalla sekä koti- että ulkomaisia asiakkaita;

3) huolehtii toimialan tiedonkeruusta ja tietohuollosta; ja

4) huolehtii muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäväksi.

2 §
Henkilöstö

Tutkimuskeskuksessa on pääjohtajan lisäksi virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä. Lisäksi tutkimuskeskuksen palveluksessa voi olla tutkimusprofessoreita. Pääjohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

3 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää tutkimuskeskuksen yleisistä toimintalinjoista ja tutkimuskeskukselle osoitetun valtion talousarviomäärärahan suuntaamisesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti;

2) hyväksyä pääjohtajan ohella tutkimuskeskuksen puolesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehtävä tulossopimus;

3) päättää tutkimuskeskuksen strategiasta, talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä;

4) päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteista;

5) nimittää virkamiehet ja ottaa palvelukseen työsopimussuhteiset työntekijät, jos he toimivat pääjohtajan välittömässä alaisuudessa johtamisvastuussa, sekä ottaa palvelukseen tutkimusprofessorit;

6) päättää muista tutkimuskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäviksi.

4 §
Johtokunnan päätösvaltaisuus ja asioiden ratkaiseminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Johtokunta ratkaisee asiat pääjohtajan esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Tutkimusprofessoreilta vaaditaan tehtäväalueelle soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys tehtäväalaan.

6 §
Pääjohtajan sijaisen määrääminen

Tutkimuskeskuksen johtokunta määrää pääjohtajan sijaisen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2011.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Päivi Marttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.