119/2011

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 5 §:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

5 §
Velvollisuus asettaa energiatodistus nähtäville

Energiatodistusta koskeva vaatimus ei koske:

1) rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;

2) asuinrakennusta, joka on tarkoitettu käytettäväksi enintään neljän kuukauden ajan vuodessa;

3) väliaikaista rakennusta, jonka suunniteltu käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

4) teollisuus- tai korjaamorakennusta taikka muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;

5) rakennusta, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, rakennussuojelulain (60/1985), valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaisella päätöksellä taikka joka Museoviraston tekemässä inventoinnissa on määritelty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi; eikä

6) kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhdyskunnan omistamaa rakennusta, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja.


5 a §
Velvollisuus asettaa energiatodistus nähtäville julkisissa rakennuksissa

Kun viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa ylittää 1 000 neliömetriä, tilojen omistaja vastaa siitä, että voimassa oleva rakennuksen energiatodistus asetetaan selvästi yleisön nähtäville alkuperäisenä tai värillisenä jäljennöksenä. Energiatodistusta ei kuitenkaan tarvitse asettaa nähtäville 5 §:n 2 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetussa rakennuksessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Energiatodistus, joka koskee 5 a §:ssä tarkoitettuja tiloja, on oltava nähtävillä viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2012. Jos julkisia palveluja tarjotaan vuokratuissa tiloissa, velvollisuus asettaa energiatodistus nähtäville koskee vain niitä tiloja, joita koskeva huoneenvuokrasopimus on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 256/2010
YmVM 14/2010
EV 265/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EUVL N:o L 1, 4.1.2003, s. 65

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.