104/2011

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä Lappeenrannassa 27 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn sopimuksen (Saimaan kanavan vuokrasopimus) lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina, kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Saimaan kanavan vuokrasopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja Saimaan kanavan alusliikenteen sekä sen kilpailukyvyn ja esteettömyyden kehittämiseksi liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä on Saimaan kanavavaltuutettu. Saimaan kanavavaltuutetulla on toimisto.

Valtioneuvosto nimittää kanavavaltuutetun tehtäväänsä liikenneasioista vastaavan ministerin esittelystä viideksi vuodeksi kerrallaan. Kanavavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 18 artiklan 2 kappaleen mukaisena erityisenä toimielimenä toimii Saimaan kanavan komissio. Liikenne- ja viestintäministeriö nimittää komission viideksi vuodeksi kerrallaan. Komission puheenjohtajana toimii kanavavaltuutettu ja jäseninä liikenne- ja viestintäministeriön, ulkoasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullihallituksen ja Liikenneviraston edustajia.

Komission tehtävänä on sovittaa yhteen viranomaisten kannat Saimaan kanavan vuokrasopimuksen täytäntöönpanoa ja alusliikenteen kehittämistä koskevissa kysymyksissä sekä toimia lupaviranomaisena.

4 §

Pääsy Saimaan kanavan vuokra-alueelle ja siellä liikkuminen ilman matkustusasiakirjoja edellyttää Venäjän federaation kanavavaltuutetun myöntämää kulkulupaa.

5 §

Työskentely Saimaan kanavan vuokra-alueella edellyttää Venäjän federaation kanavavaltuutetun myöntämää kulkulupaa. Verotuksellisesti työskentelyyn Saimaan kanavan vuokra-alueella sovelletaan, mitä työskentelystä kotikunnassa säädetään.

6 §

Vietäessä Suomesta tavaroita vuokra-alueen käyttöä ja hoitoa varten tai tuotaessa niitä Suomeen Saimaan kanavan vuokra-alue rinnastetaan tullioikeudellisesti yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 3 artiklassa säädetyn mukaisesti Euroopan unionin tullialueen ulkopuoliseen alueeseen.

7 §

Saimaan kanavalla purjehtivilta aluksilta voidaan periä maksua kanavan käytöstä. Maksua ei kuitenkaan peritä Venäjän lipun alla purjehtivilta aluksilta, jotka käyttävät ainoastaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvaa osaa. Maksun suuruus määräytyy aluksen, lautan tai laitteen koon ja lajin perusteella. Perittävän maksun suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Muilta osin noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

8 §

Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 5 artiklan 4 kappaleen 4 alakohdan mukaista kaupallista toimintaa sekä 10 artiklan 1 kappaleen mukaista rakentamista varten on oltava Saimaan kanavan komission lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta on tarpeen Saimaan kanavan alusliikenteen järjestämiseksi ja vuokra-alueen ylläpidon turvaamiseksi.

Saimaan kanavan komission 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

9 §

Suomen valtio voi periä Saimaan kanavan vuokrasopimuksen 11 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun ympäristöhaitan poistamisesta aiheutuneet kustannukset siltä, jonka toiminnasta ympäristöhaitta on aiheutunut.

10 §

Muiden maiden kuin Venäjän valtion kansalaisiin ja oikeushenkilöihin sovelletaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvalla osalla Suomen koulutusta, sosiaaliturvaa, terveydenhoitoa, verotusta, vakuuttamista, perintöoikeudellisia suhteita sekä työ-, perhe- ja muita siviilioikeudellisia suhteita koskevaa lainsäädäntöä ja vahinkojen korvaamista koskevaa lainsäädäntöä, ellei sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleesta muuta johdu.

11 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Tällä lailla kumotaan:

1) Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomelle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annettu laki (419/1963);

2) kanavamaksuista annetun lain (404/1965) 3 §;

3) eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueilla (402/1964) annettu laki;

4) Saimaan kanavan hoitokunnasta annettu asetus (436/1963);

5) Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (420/1963);

6) Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotski -saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle tehdyn 27 päivänä syyskuuta 1962 allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu asetus (710/1964);

7) Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokra-alueen rajamerkkien hoito-, kunnossapito- ja uusimisjärjestystä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (86/1966);

8) Neuvostoliiton kanssa matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (465/1991);

9) Venäjän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla, Suomen tasavallan Sosialististen neuvostotasavaltojen liitolta vuokraamalla alueella Viipuriin asti tai kauttakulkuliikenteestä aavalle merelle tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu asetus (581/1994);

10) Suomen ja Venäjän välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noottienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu tasavallan presidentin asetus (1083/2006).

Saimaan kanavan hoitokunnan toimiston virkasuhteinen henkilöstö ja vastaavat virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa liikenne- ja viestintäministeriöön hoitamaan Saimaan kanavavaltuutetun toimiston tehtäviä.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelusuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Jos viran tehtävät muuttuvat olennaisesti ja sen tilalle perustetaan uusi virka, se voidaan sitä ensi kertaa täytettäessä täyttää haettavaksi julistamatta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 215/2010
LiVM 20/2010
EV 225/2010

  Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.