86/2011

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010, jäljempänä parlamentin ja neuvoston asetus, täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista.

2 §
Toimivaltainen elin

Parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Motiva Services Oy.

Toimivaltaisen elimen on tehtävässään noudatettava hallintolakia (434/2003) ja kielilain (423/2003) säännöksiä siltä osin kuin parlamentin ja neuvoston asetuksesta ei muuta johdu. Toimivaltaisen elimen asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisia tehtäviä toimivaltaisessa elimessä hoitaviin sovelletaan heidän hoitaessaan näitä tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

3 §
Tarkastus ja valvonta

Ympäristöministeriöllä on oikeus tarkastaa ja valvoa Motiva Services Oy:n toimintaa toimivaltaisena elimenä.

4 §
Maksut

EU-ympäristömerkin myöntämistä koskevista hakemuksista ja merkin käytöstä perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) siltä osin kuin asiasta ei säädetä Euroopan unionin lainsäädännössä.

5 §
Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus parlamentin ja neuvoston asetuksen 10 artiklan 6 kohdassa säädetyn kiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

6 §
Muutoksenhaku

Toimivaltaisen elimen ympäristömerkin myöntämistä koskevassa asiassa antamasta päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen noudattaen mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annettu laki (958/1997).

HE 307/2010
YmVM 15/2010
EV 276/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010 (32010R0066); EUVL N:o L 27, 30.1.2010, s. 1-19

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.