80/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista annetun lain (1559/2001) 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (43/2011) 5 luvussa sekä vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (44/2011) 5 luvussa tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen täytäntöönpanoon.

2 §
Kasvihuoneen hallinta

Kasvihuoneen, jossa tapahtuvan viljelyn perusteella tukea haetaan, tulee olla hakijan hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 2011.

Jos kasvihuone tulee hakijan hallintaan tai siirtyy pois hallinnasta tuen hakemisen jälkeen, hallinnan siirrosta tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella tilan sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastolle. Tuki maksetaan sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 1 päivänä toukokuuta 2011.

3 §
Kasvihuonetta koskevat tekniset vaatimukset

Kasvihuoneen rungon ja katteen tulee olla sellaisessa kunnossa kuin viljelykausi edellyttää ja paikoillaan ympäri vuoden kasvihuoneiden kunnostuksesta johtuvia ajanjaksoja lukuun ottamatta. Kasvihuoneen katossa katteena tulee olla lasi, kasvihuonekäyttöön tarkoitettu kerroslevy taikka kaksinkertainen muovikalvo. Seinissä katteena voi olla edellä lueteltuja materiaaleja tai vaihtoehtoisesti vastaavalla tavalla lämpöä eristävä, valoa läpäisemätön materiaali.

Kasvihuoneeseen tulee olla asennettuna:

1) harjatuuletusluukut;

2) kasvihuoneen kaarien avaamiseen perustuva tuuletusjärjestelmä;

3) sivukatteen nostamiseen perustuva tuuletusjärjestelmä;

4) koneellinen jäähdytysjärjestelmä; tai

5) ulkoilmaan johtava koneellinen tuuletusjärjestelmä, jonka puhallinteho on vähintään neljä litraa sekunnissa jäähdytettävää viljelyneliömetriä kohti.

Kaikissa viljelykäytössä olevissa kasvihuonetiloissa taimikasvatustiloja lukuun ottamatta tulee olla niihin esteettömässä yhteydessä oleva tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä. Käytettävän tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmän tulee olla mitoitukseltaan riittävä ja toimintakuntoinen sekä olla asennettuna paikalleen koko viljelykauden ajan.

Jos tukea haetaan lyhyen viljelykauden viljelystä, kasvihuoneen tulee olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti.

Jos tukea haetaan pitkän viljelykauden viljelystä, kasvihuoneen tulee olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti. Kasvihuoneen tulee lisäksi olla varustettu lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatiikalla.

Jos kasvihuoneessa viljellään vihanneksia ja tuen saantiin vaadittava viljelykausi jatkuu 31 päivän lokakuuta jälkeen, kasvihuoneen tulee olla varustettu keinovalotuksella, jonka asennusteho on vähintään 60 W/m2.

4 §
Viljelykäyttö

Kasvihuonepinta-ala on viljelykäytössä silloin, kun tukikelpoinen viljelykasvi on sijoitettu kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypaikalleen 1 päivänä toukokuuta 2011, ja kasvihuoneessa on sekä ajankohtaan että viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila.

Ruukkupersiljan ja ruukkulehtitillin sekä kasvihuoneessa kasvatettavien salaattien viljelyssä viljelykäytöksi katsotaan myös taimituotantovaihe, vaikka se tapahtuisi erillisessä taimikasvatushuoneessa.

Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulkopuolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sellaisenaan kuluttajalle myyntikelpoisten lopputuotteiden varastointia tai esilläpitoa. Viljelykäytöksi ei myöskään katsota monivuotisena viljeltävien ruukku- ja ryhmäkasvien sekä viherkasvien säilyttämistä tai varastointia.

5 §
Kasvihuonepinta-alan laskeminen ja ilmoittaminen

Kasvihuonepinta-ala lasketaan kasvihuoneen ulkomittojen perusteella. Pinta-alaan ei sisällytetä myymälätiloja, kasvihuonerakenteisia puutarhakeskuksia, varsinaisten kasvihuoneiden yhdyskäytäviä, pakkaamo- ja varastotiloja eikä muita vastaavia tiloja tai viljelemättömiä alueita. Myyntikasvihuoneen pinta-aloista lasketaan tukikelpoiseksi ainoastaan ne viljelypinta-alat ja viljelyajat, jolloin myyntikasvihuone on 4 §:ssä tarkoitetussa viljelykäytössä. Jos kasveja kasvatetaan kahdessa kerroksessa, ainoastaan yksi kerros lasketaan tukikelpoiseksi alaksi.

Kasvihuonepinta-ala ilmoitetaan hakemuksessa sen pinta-alan mukaan, joka on tukikelpoisessa viljelyssä 1 päivänä toukokuuta 2011.

Kasvihuoneen viljelypinta-alat ilmoitetaan viljelysuunnitelmassa kasvihuoneittain ja viljelykasveittain eriteltyinä. Viljelysuunnitelmaan tulee liittää vapaamuotoinen pohjapiirros, josta ilmenee kasvihuoneen sijainti ja tunniste. Viljelysuunnitelmaan on merkittävä myös viljelyssä olevien taukojen ja poikkeusjärjestelyjen, kuten kasvihuoneen muovinvaihdon ja kasvustojen vaihdon, ajankohdat ja kestot kalenteriviikon tarkkuudella. Jos kasveille haetaan tukea tuoteryhmänä, viljelysuunnitelmaan merkitään tuoteryhmässä viljeltävät keskeisimmät kasvit.

6 §
Viljelykauden pituus

Viljelykauden pituus koostuu niistä tukikelpoisten kasvien viljelyajanjaksoista, jotka on ilmoitettu viljelysuunnitelmassa.

Viljelykauden pituutta laskettaessa siitä vähennetään sellainen ajanjakso, jolloin kasvihuone ei ole viljelyssä. Viljelykauden pituudesta ei tarvitse kuitenkaan vähentää sellaisia enintään kaksi viikkoa kestäviä taukoja, jotka johtuvat kasvustojen vaihdosta tai kasvihuoneessa tehtävistä järjestelyistä.

Jos viljelysuunnitelmassa on tauko tai viljelyssä on avomaankurkkua, kiinankaalia taikka rapealehtistä keräsalaattia 1 päivänä toukokuuta 2011, pitkän viljelykauden tuki voidaan myöntää, jos tukikelpoista viljelyä on ollut ennen 1 päivää toukokuuta 2011 vähintään kaksi kuukautta ja jos viljely muutoin kokonaisuudessaan täyttää pitkän viljelykauden tuen myöntämisen edellytykset vuonna 2011.

7 §
Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Kasvihuonetuotannossa tulee noudattaa paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa, johon kuuluu korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen käyttämällä kasvihuoneviljelyyn soveltuvia kasvilajeja ja kasvilajikkeita sekä laadultaan ja määrältään riittävää taimimäärää istutuksessa. Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu lisäksi kasvien hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista huolehtiminen, sadonkorjuu sekä valmius kauppakunnostukseen.

Satovahingon tai muun vastaavan syyn vuoksi korjaamatta jäänyt sato ei estä kasvihuonetuotannon tuen myöntämistä, jos muista paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu tai niihin valmistauduttu asianmukaisesti. Satovahingosta on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus  tilan sijaintipaikkakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirastolle välittömästi vahingon ilmaannuttua. Ilmoituksessa tulee yksilöidä satovahinko tai muu vastaava syy.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2011.

  Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.