41/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 2, 3 ja 5—7 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 1073/2008, seuraavasti:

2 §
Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 4,70 euroa. Päiväraha on 180 päivää ylittävältä ajalta 8,00 euroa ja 270 päivää ylittävältä ajalta 11,20 euroa.

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 4,70 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.

Ulkomaanpalveluksen ajalta 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa korotetaan 11 eurolla kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokaudelta.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa.

3 §
Vastuu- ja vaararaha

Vaativien palvelusolosuhteiden perusteella asevelvolliselle ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan vastuu- ja vaararahaa seuraavasti:

1) hyppyperuskoulutuskurssin oppilaalle kertakaikkisena laskuvarjohyppylisänä kurssilta 110,00 euroa;

2) hyppyperuskoulutuskurssin suorittaneelle asevelvolliselle kultakin koulutukseen liittyvältä ja valvotulta laskuvarjohypyltä 22 euroa laskuvarjohyppylisää, kuitenkin enintään 20 hypyltä;

3) sukeltajakurssin oppilaana olevalle asevelvolliselle kurssiaikana sukellusrahaa 13,50 euroa sukelluspäivältä; sukellusrahaa maksetaan asevelvolliselle myös joukko-osastossa tapahtuvaan jatkokoulutukseen liittyvältä koulutussukelluspäivältä;

4) ensimmäisen yksinlentonsa suorittaneelle, asevelvollisena palvelevalle ohjaajaoppilaalle ja alkeiskurssin päätettyään ensimmäisen tähystäjätehtävän itsenäisesti suorittaneelle, asevelvollisena palvelevalle tähystäjäoppilaalle lentolisää 182,56 euroa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lentolisä maksetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana ohjaaja- tai tähystäjäoppilas tai reserviläinen on suorittanut vähintään yhden lentotehtävän.

5 §
Ruokaraha

Asevelvolliselle maksetaan ruokarahaa komennusmatkasta, jonka aikana puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua muonitusta.

Ruokarahaa maksetaan kultakin komennusmatkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta 7,50 euroa, kun matkaan on käytetty yli kuusi tuntia, ja 13,50 euroa, kun matkaan on käytetty yli kahdeksan tuntia.

Jos komennusmatka on kestänyt enemmän kuin yhden 2 momentissa tarkoitetun matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, maksetaan lisäksi 7,50 euroa.

Komennusmatkasta ulkomaille maksetaan 28 euroa kultakin matkan alkamishetkestä lasketulta vuorokaudelta, josta matkaan on käytetty yli kahdeksan tuntia. Jos komennusmatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, maksetaan lisäksi 15 euroa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväksyä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittävät edellä tarkoitetut määrät.

6 §
Majoitusraha

Asevelvolliselle maksetaan majoitusrahaa komennusmatkalta, jonka aikana puolustusvoimat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä tarkoitettua majoitusta.

Majoitusrahaa maksetaan 55 euroa kultakin komennusmatkaan käytetyltä vuorokaudelta, josta kello 21:n ja 6:n välisenä aikana on vähintään neljä tuntia sellaista aikaa, jota ei ole käytetty matkustamiseen. Ulkomaankomennukselta majoitusrahan määrä on 100 euroa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväksyä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittävät 2 momentissa tarkoitetut määrät.

7 §
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle kotihoidon ajalta maksettava ruokaraha

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle maksetaan kotihoidon ajalta ruokarahaa 13,50 euroa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.