36/2011

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (35/2005) 5 ja 16 §, ja

muutetaan 2 §, 4 §, 10—12 §, 14 § ja asetuksen liite 1, sellaisena kuin niistä on asetuksen liite asetuksessa 947/2007, seuraavasti:

2 §
Palkkaluokat

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palkkausjärjestelmässä kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön kuukausipalkka on tämän asetuksen liitteen palkkaluokkien mukainen.

Valtiotyönantajaa edustava sisä- tai ulkoasiainministeriö sijoittaa tehtävät palkkaluokkiin. Tehtävän vaativuuden muuttuessa olennaisesti ja muuten kuin tilapäisesti palvelussuhteen aikana tehtävä sijoitetaan tarvittaessa palkkaluokkaan uudestaan.

Valtiotyönantajaa edustava sisä- tai ulkoasiainministeriö voi erityistapauksissa tehdä palvelussuhteeseen nimitettävän henkilön kanssa kirjallisen sopimuksen tehtävässä maksettavasta kuukausipalkasta.

4 §
Olosuhdekorvaus

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle, Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen sihteeristötehtäviä lukuun ottamatta, jokaiselta palvelussuhteen päivältä maksettavan olosuhdekorvauksen suuruus on 15 euroa.

Mikäli palvelussuhteessa oleva henkilö ei ole oikeutettu saamaan siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulta taholta erityisten kustannusten ja elantokustannusten lisäyksen kattamiseksi lainkaan päivärahaa tai muuta korvausta, maksetaan hänelle 1 momentissa tarkoitetun olosuhdekorvauksen lisäksi tämän asetuksen liitteen mukaista olosuhdekorvausta.

10 §
Palvelussuhteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaus ennen palvelussuhteeseen ottamista

Henkilölle korvataan ennen palvelussuhteen alkamista matkakustannukset kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamista koskevan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti:

1) siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon järjestämään haastattelutilaisuuteen;

2) valtiotyönantajan järjestämään lähtövalmistelutilaisuuteen; ja

3) valtiotyönantajan järjestämään, tehtävän edellyttämän fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

11 §
Matkakustannukset palvelussuhteen aikana

Palvelussuhteeseen otetun henkilön matka koti- tai työpaikkakunnalta siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon määräämälle toimialueelle palvelussuhteen alkaessa sekä matka toimialueelta koti- tai työpaikkakunnalle palvelussuhteen päättyessä korvataan edellä 10 §:ssä säädetyllä tavalla tai järjestetään valtiotyönantajan toimesta ja kustannuksella.

Palvelussuhteen aikana tapahtuva valtiotyönantajan määräämä matka korvataan edellä 10 §:ssä säädetyllä tavalla tai järjestetään valtiotyönantajan toimesta ja kustannuksella.

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle korvataan jokaista alkavaa kuuden kuukauden palvelussuhteen jaksoa kohden yksi edestakainen lentomatka palvelusmaasta kotimaahan valtiolle edullisinta lentoreittiä käyttäen. Kotimaan matkan sijasta lentomatka muuhun maahan kuin kotimaahan korvataan myös silloin, kun kustannukset ovat kotimaahan samana ajankohtana suuntautuvien lentojen kustannuksia vähäisemmät.

12 §
 Palvelussuhteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaus palvelussuhteen päättymisen jälkeen

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen palvelussuhteessa olleen henkilön matkakustannukset korvataan edellä 10 §:ssä säädetyllä tavalla valtiotyönantajan järjestämään:

1) palaute- ja raportointitilaisuuteen; ja

2) fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

14 §
Korvausten toissijaisuus

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon maksaessa takautuvasti palvelussuhteessa olevalle henkilölle erityisten kustannusten ja elantokustannusten lisäyksen kattamiseksi päivärahan tai muun korvauksen, peritään häneltä 4 §:n 2 momentin perusteella maksetun maa- ja operaatiokohtaisen olosuhdekorvauksen kustannuksia vastaava määrä takaisin.

Kyseisen tahon maksaessa palvelussuhteessa olevalle henkilölle matkakustannusten korvausta, maksetaan hänelle enintään tässä asetuksessa säädettyjen matkakustannusten korvausten ja kyseisen tahon maksaman matkakustannusten korvauksen erotus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011. Kuitenkin ennen asetuksen voimaantuloa palvelussuhteeseen nimitettyjen henkilöiden voimassa oleviin palvelussuhteisiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säädöksiä lukuun ottamatta asetuksen liitteen palkkaluokkia, joita sovelletaan asetuksen voimaan tullessa kaikkiin tämän asetuksen tarkoittamiin palvelussuhteisiin.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Neuvotteleva virkamies
Erkki Platan

Liite 1

Kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palkkaluokat

Vaativuusluokka Palkka/kuukausi
10 10 926,54 euroa
9 9 834,11 euroa
8 8 859,56 euroa
7 7 981,59 euroa
6 7 179,97 euroa
5 6 488,88 euroa
5a 6 144,14 euroa
4 5 799,40 euroa
3 5 332,33 euroa
2 4 904,19 euroa
1 4 514,97 euroa

MAA- JA OPERAATIOKOHTAISET OLOSUHDEKORVAUKSET

Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/päivä
Afganistan 150,00 euroa
EUSR in Bosnia and Herzegovina 104,00 euroa
EUSR for Central Asia 121,00 euroa
EURO RECAMP 120,00 euroa
USSC Ramallah 175,00 euroa
Sihteeristötehtävät (EN, EU, ETYJ, YK, NATO) 120,00 euroa
CRT / SSR 135,00 euroa
Pelastusalan henkilöstö lain (1287/2004)
1 §:n 2 kohdan mukaisissa tehtävissä  135,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.