24/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (231/2007) 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Puitepäätöksen täytäntöönpano

 Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009 puitepäätösten 2002/584/YOS, 2005/214/YOS, 2006/783/YOS, 2008/909/YOS ja 2008/947/YOS muuttamisesta henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/299/YOS 3 artikla on lakina noudatettava.


 Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2011.

 Lain voimaan tullessa vireillä oleviin päätösten täytäntöönpanoa koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Myös lain voimaan tulon jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2014 täytäntöönpantavaksi toimitettuun Italian viranomaisen tekemään päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 110/2010
LaVM 20/2010
EV 183/2010
Neuvoston puitepäätös 2009/299/YOS; EUVL N:o L 81, 27.3.2009, s. 24

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.