23/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 9 §,

muutetaan 14 §:n 1 momentin 6 kohta ja

lisätään lakiin uusi 6 a ja 21 a § seuraavasti:

6 a §
Poissaolotuomiota koskeva kieltäytymisperuste

 Luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos pyyntö koskee sellaisen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa, joka on tuomittu vastaajan ollessa poissa asian käsittelystä.

 Luovuttamiseen kuitenkin suostutaan, jos luovutettavaksi pyydetty:

 1) oli asianmukaiseen aikaan saanut haasteen henkilökohtaisesti tiedoksi ja siten saanut tiedon tuomioon johtaneen tuomioistuinkäsittelyn ajankohdasta ja paikasta ja hänelle oli ilmoitettu, että asia voidaan ratkaista, vaikka hän jää pois tuomioistuinkäsittelystä;

 2) oli muilla keinoin tosiasiallisesti saanut virallisen tiedon kyseisen tuomioistuinkäsittelyn ajankohdasta ja paikasta siten, että voidaan kiistattomasti todeta, että hän oli tietoinen tuomioistuinkäsittelystä, ja hänelle oli ilmoitettu, että asia voidaan ratkaista, vaikka hän jää pois tuomioistuinkäsittelystä;

 3) oli oikeudenkäynnistä tietoisena valtuuttanut oikeudenkäyntiavustajan, jonka joko hän tai valtio oli nimennyt puolustamaan häntä oikeudenkäynnissä, ja tämä edustaja oli tosiasiallisesti puolustanut häntä oikeudenkäynnissä;

 4) nimenomaisesti ilmoitti, ettei hän riitauta tuomiota, tai ei pyytänyt uudelleenkäsittelyä tai ei hakenut muutosta määräajassa sen jälkeen, kun tuomio oli annettu hänelle tiedoksi, ja hänelle oli nimenomaisesti ilmoitettu hänen oikeudestaan uudelleen käsittelyyn tai muutoksenhakuun; edellytyksenä on tällöin myös, että hänellä olisi ollut oikeus osallistua uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, asian ratkaisuperusteet olisi voitu tutkia uudestaan, olisi voitu ottaa vastaan uusia todisteita ja uudelleenkäsittely tai muutoksenhaku olisi voinut johtaa alkuperäisen tuomion kumoamiseen; taikka

 5) ei saanut tuomiota tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta se annetaan hänelle henkilökohtaisesti tiedoksi viipymättä luovuttamisen jälkeen ja hänelle nimenomaisesti ilmoitetaan hänen oikeudestaan uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun ja siitä, missä ajassa hänen on pyydettävä uudelleenkäsittelyä tai haettava muutosta; edellytyksenä on tällöin myös, että hänellä on oikeus osallistua uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhakuun, asian ratkaisuperusteet voidaan tutkia uudestaan, uusia todisteita voidaan ottaa vastaan ja uudelleenkäsittely tai muutoksenhaku voi johtaa alkuperäisen tuomion kumoamiseen.

14 §
Pyynnön sisältö ja muoto

 Kiinniottamista ja luovuttamista koskevan pyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:


 6) pyynnön esittäneen jäsenvaltion laissa rikoksesta säädetty rangaistusasteikko tai jos kyseessä on lopullinen tuomio, määrätty rangaistus ja, jos luovuttamista pyydetään 6 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun tuomion perusteella, missä ajassa luovutettavaksi pyydetyn on vaadittava uudelleen käsittelyä tai haettava muutosta;


21 a §
Oikeus saada tieto poissaolotuomiosta

 Jos luovuttamispyyntö perustuu 6 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun tuomioon, eikä luovutettavaksi pyydetty ole aiemmin saanut virallista tietoa häntä koskevasta rikosoikeudellisesta menettelystä, hän voi siinä yhteydessä, kun hän saa tiedon luovuttamispyynnön sisällöstä, pyytää jäljennöksen tuomiosta ennen kuin hänet luovutetaan. Luovuttamispyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi saatuaan tiedon pyynnöstä toimitettava luovutettavaksi pyydetylle jäljennös tuomiosta tämän lain nojalla toimivaltaisen viranomaisen välityksellä.

 Pyyntö saada jäljennös tuomiosta ei saa viivyttää luovuttamismenettelyä eikä luovuttamista koskevan päätöksen tekemistä. Tuomio toimitetaan ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eikä sitä saa pitää virallisena tuomion tiedoksi antamisena eikä uudelleenkäsittelypyyntöön tai muutoksenhakuun sovellettavaa määräaikaa saa laskea alkavaksi siitä.


Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2011.

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin kiinniottamista ja luovuttamista koskeviin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Myös lain voimaan tulon jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2014 vireille tuleviin Italian viranomaisen tekemiin kiinniottamista ja luovuttamista koskeviin pyyntöihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 110/2010
LaVM 20/2010
EV 183/2010
Neuvoston puitepäätös 2009/299/YOS; EUVL N:o L 81, 27.3.2009, s. 24

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.