6/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005) 5 §, 6 §, 7 § 1 momentti, 9 §, 11 § ja 12 § sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi valtioneuvoston asetuksessa 813/2010, seuraavasti:

5 §
Poikkeus vanhan ajoneuvon entistämiseen tai korjaukseen tarvittavien tuotteiden myyntiin tai ostoon

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen myydä tai välittää tuotteita, joiden VOC-pitoisuus ylittää liitteen 2 taulukon 2 mukaisen raja-arvon, jos tuotteita myydään tai välitetään käytettäväksi ajoneuvolain (1090/2002) 24 §:ssä tarkoitetun museoajoneuvon tai muun vanhan ajoneuvon, joka on tarkoitus saada luokitelluksi museoajoneuvoksi, entistämiseen tai korjaamiseen.

 Jos myyjällä ei ole 1 momentissa tarkoitettua poikkeusta, vanhan ajoneuvon entistäjän tai korjaajan tulee hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta poikkeusta näiden tuotteiden ostamiseen tai maahantuontiin. Poikkeus voidaan myöntää, jos kysymyksessä on ajoneuvolain 24 §:ssä tarkoitettu museoajoneuvo tai muu vanha ajoneuvo, joka on tarkoitus saada luokitelluksi museoajoneuvoksi.

6 §
Poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi myöntää poikkeuksen myydä tai välittää tuotteita, joiden VOC-pitoisuus ylittää liitteen 2 taulukon 1 mukaisen raja-arvon, jos tuotteita myydään tai välitetään käytettäviksi seuraavien erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien kohteiden tai rakennusten entistämiseen tai ylläpitoon:

 1) asemakaavalla suojellut arvokkaat rakennukset tai alueet;

 2) asemakaavalla rakennussuojelualueeksi merkityt kohteet;

 3) kohteet, jotka on suojeltu rakennussuojelulailla (60/1985), kirkkolailla (1054/1993), muinaismuistolailla (295/1963) tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella (480/1985);

 4) kohteet, jotka on todettu valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa inventoinneissa rakennushistoriallisesti tai kulttuurisesti arvokkaiksi;

 5) kohteet, jotka on hyväksytty maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon;

 6) kohteet, joille on myönnetty rakennussuojelulain 19 §:n mukaan Museoviraston rakennusten entistämisavustusta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta;

 7) muut 1—6 kohdassa tarkoitettuihin kohteisiin rinnastettavat erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavat kohteet.

7 §
Poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ostoon

 Jos myyjällä ei ole 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta, rakennuksen entistäjän tai ylläpitäjän tulee hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta poikkeusta tuotteen ostamiseen tai maahantuontiin.


9 §
Käsittelymaksu

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi periä poikkeushakemuksen käsittelystä maksun Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaisesti.

11 §
Valvonta

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vastaa tämän asetuksen valvonnan järjestämisestä ja laatii valvontaohjelman, jolla seurataan asetuksen noudattamista. Ympäristönsuojelulain 22 §:n 1 momentin mukaiset valvontaviranomaiset valvovat tämän asetuksen noudattamista.

 Valvontaohjelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai ympäristöministeriön aloitteesta.

12 §
Tietojen toimittaminen ja niiden käsittely

 Myyjän tai maahantuojan, joka myy tai välittää liitteen 2 tai 5—7 §:n mukaisia tuotteita, on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot maahantuomiensa ja myymiensä tuotteiden määristä ja käyttökohteista. Tiedot toimitetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii tiedoista kertomuksen ja toimittaa sen ympäristöministeriölle seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.


 Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.