5/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ehdollisen vankeuden valvonnasta

 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain (634/2010) 15 §:n nojalla:

1 §
Täytäntöönpanoasiakirjat

 Ehdollisen vankeuden valvonnan täytäntöönpanoasiakirjoja ovat täytäntöönpanomääräys, täytäntöönpanokirja ja muut ehdollisen vankeuden muodollisen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset asiakirjat.

 Ehdollisen vankeuden valvonnan täytäntöönpanokirjana on tuomioistuimen tuomiolauselmajärjestelmään tallentamat päätösilmoitustiedot sisältävä tuloste tai sähköinen asiakirja. Korkeimman oikeuden tuomitseman ehdollisen vankeuden valvonnan täytäntöönpanokirja on jäljennös päätöksestä.

2 §
Ilmoitukset tuomioistuimen ratkaisusta

 Käräjäoikeuden on toimitettava ehdollisen vankeuden tehosteeksi tuomittua valvontaa koskeva päätösilmoitus valvonnan täytäntöönpanosta vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle viipymättä, odottamatta vastaajan mahdollista tyytymättömyyden ilmoitusta tai valituskirjelmän jättämistä.

 Käräjäoikeuden on ilmoitettava ehdollisen vankeuden valvonnasta tuomiolauselmajärjestelmän välityksellä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle viimeistään tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä seuraavalla viikolla, jos tyytymättömyyttä ei ole ilmoitettu.

 Kun tuomio on täytäntöönpanokelpoinen, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on viipymättä toimitettava täytäntöönpanokirja ehdollisen vankeuden valvonnan täytäntöönpanosta vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle.

 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on viipymättä ilmoitettava ehdollisen vankeuden valvonnan täytäntöönpanosta vastaavalle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle hovioikeuden tai korkeimman oikeuden antamasta täytäntöönpanon kielto- ja keskeytysmääräyksestä.

3 §
Lainvoimaa vailla oleva tuomio

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on viipymättä ilmoitettava Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain (634/2010) 2 §:n 3 momentin mukaisesta tuomitun antamasta kirjallisesta suostumuksesta aloittaa täytäntöönpano. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on ilmoitettava suostumuksesta asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai muutoksenhakutuomioistuimelle, jos tuomittu on antanut suostumuksensa valitusajan päättymisen jälkeen.

4 §
Valvojan määrääminen

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajan tai työjärjestyksessä määrätyn apulaisjohtajan on, saatuaan tuomioistuimelta valvontaa koskevan ilmoituksen päätöksestä tai Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköltä täytäntöönpanoasiakirjat, viipymättä määrättävä valvoja.

5 §
Ilmoitus tuomitulle täytäntöönpanon aloittamisesta

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on täytäntöönpanoasiakirjat saatuaan viipymättä ilmoitettava tuomitulle päivä, jonka kuluessa hänen on viimeistään ilmoittauduttava kyseisessä yhdyskuntaseuraamustoimistossa ehdollisen vankeuden valvonnan aloittamista varten.

6 §
Toimeenpanokirja

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto pitää jokaisesta ehdollisen vankeuden valvonnan suorittamisesta toimeenpanokirjaa, johon merkitään valvottavaa ja rangaistusta koskevien tarvittavien tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 1) valvonnan täytäntöönpanoa koskevien asiakirjojen saapuminen yhdyskuntaseuraamustoimistolle;

 2) valvonta-ajan alkamis- ja päättymispäivä;

 3) koeajan päättymispäivä;

 4) valvottavalle annettu suullinen tai kirjallinen huomautus taikka kirjallinen varoitus;

 5) valvottavan nouto valvontatapaamiseen;

 6) valvottavan toistuvasta valvontatapaamisen laiminlyönnistä tai törkeästä päihtymyskiellon rikkomisesta tehty ilmoitus syyttäjälle;

 7) tuomioistuimen päätös pidentää valvonta-aikaa;

 8) valvonnan päättymispäivä.

7 §
Valvontasuunnitelma

 Valvoja vastaa valvontasuunnitelman laatimisesta. Yhteistyössä sosiaaliviranomaisen kanssa on huolehdittava siitä, että valvontasuunnitelma tukee valvottavalle mahdollisesti laadittua hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaa.

 Valvontasuunnitelma sisältää seuraavat tiedot:

 1) valvojan, apuvalvojan ja valvottavan yhteystiedot ja niiden muutokset;

 2) valvojan tai apuvalvojan ja valvottavan välisen yhteydenpidon tiheys ja tapa;

 3) valvontatapaamisten sisältö;

 4) valvontaan kuuluvat ohjelmat ja tehtävät;

 5) valvottavan velvollisuudet ja niiden rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset;

 6) valvottavalle annetut määräykset.

 Valvottavalle annetaan jäljennös valvontasuunnitelmasta.

8 §
Valvontaan liittyvien tehtävien ja ohjelmien hyväksyminen

 Rikosseuraamuslaitos hyväksyy ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sosiaalista toimintakykyä edistävien tehtävien ja ohjelmien sisällön.

9 §
Epäillyn päihtymystilan toteaminen

 Valvoja tai muu Rikosseuraamuslaitoksen virkamies taikka apuvalvoja kirjaa ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut valvottavan epäiltyä päihtymystilaa koskevat ulkoiset havainnot Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle todistajan läsnä ollessa. Lomake liitetään velvollisuuksien rikkomisen selvittämistä koskeviin asiakirjoihin.

10 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on tehtävä kirjallinen selvitys, jos:

 1) valvottavan epäillään laiminlyöneen ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 6 §:ssä säädettyä velvollisuuttaan;

 2) valvottavan epäillään toistuvasti tai muuten olennaisesti rikkoneen valvojan tai apuvalvojan antamaa, valvonnan toteuttamiseksi tarpeellista määräystä.

 Selvitystä tehtäessä valvottavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

 Selvitys toimitetaan syyttäjälle ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 10 §:n 3 momentin mukaista epäiltyä törkeää velvollisuuksien rikkomista koskevan ilmoituksen yhteydessä.

11 §
Ilmoitukset valvonta-ajan pidentämistä koskevassa asiassa

 Syyttäjän on ilmoitettava ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 10 §:n 3 momentin mukaisen ilmoituksen tehneelle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle, jos hän ei esitä tuomioistuimelle vaatimusta valvonta-ajan pidentämisestä.

 Tuomioistuimen on lähetettävä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle ilmoitus päätöksestään, jos se on ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 10 §:n 5 momentin nojalla pidentänyt valvonta-aikaa tai jos se on hylännyt syyttäjän vaatimuksen valvonta-ajan pidentämisestä.

12 §
Valvonnan lakkauttaminen

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto voi lakkauttaa valvonnan ehdollisen vankeuden valvonnasta annetun lain 11 §:n nojalla, jos kuluneen valvonta-ajan, riittävien valvojan ja valvottavan välisten tapaamisten sekä muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella valvottavan elämänolosuhteita voidaan pitää vakiintuneina ja jos valvottavalla ei enää ole ilmeistä rikokseen syyllistymisriskiä.

13 §
Matkakustannusten korvaaminen

 Valvottavan kohtuullisina matkakustannuksina pidetään valvojan tai apuvalvojan määräämään valvontatapaamiseen tai muuhun valvonnan tarkoituksen toteuttamiseen liittyvään tilaisuuteen matkustamisesta halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen syntyneitä kustannuksia. Rikosseuraamuslaitos korvaa matkakustannukset valvottavan tekemän hakemuksen perusteella.

14 §
Voimaantulo

 Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitussihteeri
Anne Hartoneva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.