4/2011

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta

 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään yhdyskuntapalvelusta annetun lain (1055/1996) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltuvuusselvityksen hankkiminen

 Syyttäjän on päätettyään nostaa syytteen sellaisesta rikoksesta, josta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua, hankittava Rikosseuraamuslaitokselta arvio siitä, voidaanko rikoksesta epäillyn olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta (soveltuvuusselvitys). Soveltuvuusselvitystä ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos odotettavissa olevan rangaistuksen laji ja pituus sekä muut seikat huomioon ottaen yhdyskuntapalveluun tuomitseminen on ilmeisen epätodennäköistä.

 Rikosseuraamuslaitos voi myös rikoksesta epäillyn pyynnöstä tehdä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen, jos siihen on painava syy.

2 §
Yhdyskuntapalveluun soveltuvuuden tutkiminen

 Rikosseuraamuslaitoksen on tutkiessaan rikoksesta epäillyn soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun otettava huomioon hänen kykynsä ja halukkuutensa suoriutua palvelusta sekä hänen muut olosuhteensa. Samalla on selvitettävä mahdollisten tukitoimien tarve.

 Soveltuvuustutkinnan yhteydessä tutkittavalle on selostettava yhdyskuntapalvelun sisältö ja palvelun ehtojen rikkomisen seuraukset ja tämän jälkeen tiedusteltava, antaako hän suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna. Suostumus merkitään soveltuvuusselvitykseen.

 Rikosseuraamuslaitos lähettää laatimansa soveltuvuusselvityksen sitä pyytäneelle syyttäjälle, tai jos selvitystä on pyytänyt rikoksesta epäilty, asiassa toimivaltaiselle syyttäjälle.

3 §
Täytäntöönpanoasiakirjat

 Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoasiakirjoja ovat täytäntöönpanomääräys, täytäntöönpanokirja ja muut yhdyskuntapalvelun muodollisen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset asiakirjat.

 Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanokirjana on tuomioistuimen tuomiolauselmajärjestelmään tallentamat päätösilmoitustiedot sisältävä tuloste tai sähköinen asiakirja.

4 §
Täytäntöönpanoasiakirjojen ja eräiden ilmoitusten lähettäminen

 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on toimitettava täytäntöönpanokelpoista tuomiota koskevat täytäntöönpanoasiakirjat sille ulosottomiehelle, jonka toimialueella tuomittu asuu.

 Hovioikeuden tai korkeimman oikeuden antamasta täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön on ilmoitettava heti sille ulosottomiehelle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu tai, jos täytäntöönpano on aloitettu, asianomaiselle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle.

5 §
Lainvoimaa vailla oleva tuomio

 Yhdyskuntapalveluun tuomitun, joka suostuu tuomion täytäntöönpanoon, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, on annettava suostumuksensa sille ulosottomiehelle, jonka toimialueeseen tuomitun kotikunta kuuluu. Ulosottomiehen on ilmoitettava suostumuksesta viipymättä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle, jonka on edelleen ilmoitettava suostumuksesta asian ratkaisseelle tuomioistuimelle tai, jos suostumus on annettu valitusajan päättymisen jälkeen, muutoksenhakutuomioistuimelle.

6 §
Täytäntöönpanon aloittaminen

 Saatuaan täytäntöönpanokirjan ulosottomiehen on ilmoitettava yhdyskuntapalveluun tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava yhdyskuntapalvelun toimeenpanosta vastaavassa Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistossa toimeenpanosuunnitelman laatimista varten. Määräpäivästä on ilmoitettava Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle ja samalla lähetettävä sille täytäntöönpanoasiakirjat.

 Kun toimeenpanosuunnitelma on annettu tiedoksi yhdyskuntapalveluun tuomitulle, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on ilmoitettava tiedoksiantopäivä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle.

7 §
Etsintäkuulutus

 Jos yhdyskuntapalveluun tuomittua ei tavata eikä hänen oleskelupaikkaansa ole voitu saada selville, ulosottomiehen on toimitettava täytäntöönpanoasiakirjat Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö antaa tuomitusta etsintäkuulutuksen, jonka mukaan häntä on kehotettava viimeistään määräpäivänä ottamaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa varten yhteyttä täytäntöönpanosta vastaavaan ulosottomieheen uhalla, että yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi pannaan muussa tapauksessa vireille. Ulosottomiehen on annettava Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle tieto etsintäkuulutukseen perustuneista toimenpiteistään.

 Jos tuomittu ei kehotuksesta huolimatta ota yhteyttä ulosottomieheen, hänet on haastettava oikeuteen yhdyskuntapalvelun muuntamiseksi vankeudeksi. Haastamista varten annetaan tarvittaessa uusi etsintäkuulutus.

8 §
Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjä

 Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yhdistys taikka muu voittoa tavoittelematon yhteisö tai säätiö. Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa. Palvelupaikan järjestäjänä voi olla myös sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) tarkoitettu elinkeinonharjoittaja.

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto hyväksyy palvelupaikan järjestäjän.

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on tehtävä palvelupaikan järjestäjän kanssa yhdyskuntapalvelun toteuttamisesta sopimus, jossa määrätään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä palvelupaikan yhdyshenkilö.

9 §
Toimeenpanosuunnitelman laatiminen

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston on viipymättä yhteistoiminnassa palvelupaikan järjestäjän kanssa ja varattuaan yhdyskuntapalveluun tuomitulle tilaisuuden tulla kuulluksi laadittava yhdyskuntapalvelun suorittamista varten toimeenpanosuunnitelma.

 Toimeenpanosuunnitelma on kohtuullisessa ajassa ennen palvelun alkamista tai viimeistään palvelun alkaessa annettava yhdyskuntapalveluun tuomitulle tiedoksi siten kuin haasteen tiedoksi antamisesta säädetään.

 Toimeenpanosuunnitelmaa voidaan pätevästä syystä muuttaa.

10 §
Toimeenpanokirja

 Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimisto pitää kirjaa yhdyskuntapalvelurangaistusten suorittamisesta (toimeenpanokirja). Kirjaan merkitään tarvittavien tuomittavaa ja rangaistusta koskevien tietojen lisäksi:

 1) asiakirjojen saapuminen Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle yhdyskuntapalvelutuomion täytäntöönpanoa varten;

 2) toimeenpanosuunnitelman tiedoksiantopäivä;

 3) suoritetut yhdyskuntapalvelutunnit;

 4) palveluun tuomitulle annettu suullinen tai kirjallinen huomautus;

 5) palvelun täytäntöönpanoajan pidennys;

 6) palvelun määräaikainen lykkäys tai keskeytys;

 7) palvelun aloittamisen kieltäminen ja keskeyttäminen;

 8) palvelun päättyminen sen tultua suoritetuksi tai muunnetuksi vankeudeksi.

 Yhdyskuntapalvelun päätyttyä Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston tulee lähettää oikeusrekisterikeskukselle ilmoitus loppuun suoritetusta yhdyskuntapalvelusta.

11 §
Ilmoitukset vankeudeksi muuntamista koskevassa asiassa

 Syyttäjän on ilmoitettava velvollisuuksien törkeästä rikkomisesta ilmoituksen tehneelle Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistolle päätöksestään olla esittämättä tuomioistuimessa vaatimusta yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisesta.

 Kun vaatimus yhdyskuntapalvelun vankeudeksi muuntamisesta tulee vireille asiassa, jossa on haettu muutosta, tuomioistuimen tulee ilmoittaa siitä muutoksenhakutuomioistuimelle.

 Tuomioistuimen tulee lähettää Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle ilmoitus päätöksestään, jolla se on pidentänyt yhdyskuntapalvelun suoritusaikaa, katsonut suoritetun palvelun rangaistuksen täydeksi suoritukseksi taikka kieltänyt aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelua. Ilmoitus on tehtävä myös päätöksestä, jolla syyttäjän vaatimus yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi on hyväksytty tai hylätty.

12 §
Matkakustannukset

 Rikosseuraamuslaitos maksaa hakemuksen perusteella kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat rikoksesta epäillylle matkoista soveltuvuusselvityksen tekemistä varten sekä yhdyskuntapalvelun suorittajalle matkoista palvelun suorittamiseksi.

13 §
Voimaantulo

 Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011.

 Tällä asetuksella kumotaan yhdyskuntapalvelusta annettu asetus (1259/1990) ja yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annettu asetus (1260/1990).

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitussihteeri
Anne Hartoneva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.