Säädökset alkuperäisinä: 2010

1050/2010
Laki luotsauslain muuttamisesta
1049/2010
Laki henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
1048/2010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista
1047/2010
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1046/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 liitteen III muuttamisesta
1045/2010
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistaminen
1044/2010
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen muuttamisesta
1043/2010
Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista
1042/2010
Tasavallan presidentin asetus Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1041/2010
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1040/2010
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1039/2010
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1038/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1037/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1036/2010
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011
1035/2010
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
1034/2010
Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä
1033/2010
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1032/2010
Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio
1031/2010
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 141 §:n muuttamisesta
1030/2010
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n muuttamisesta
1029/2010
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1028/2010
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1027/2010
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1026/2010
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1025/2010
Verohallinnon päätös vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1024/2010
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään
1023/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
1022/2010
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
1021/2010
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta
1020/2010
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta
1019/2010
Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1018/2010
Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1017/2010
Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1016/2010
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
1015/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla
1014/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1013/2010
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä hallinnollisessa yhteistyössä arvonlisäverotuksen alalla
1012/2010
Valtioneuvoston asetus Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä
1011/2010
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1010/2010
Tasavallan presidentin asetus Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan voimaansaattamisesta sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1009/2010
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1008/2010
Laki Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1007/2010
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1006/2010
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1005/2010
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta
1004/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
1003/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1002/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
1001/2010
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1032/2010 Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 174/2005 muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.