Säädökset alkuperäisinä: 2010

1100/2010
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä
1099/2010
Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta
1098/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1097/2010
Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1096/2010
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
1095/2010
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1094/2010
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1093/2010
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1092/2010
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1091/2010
Laki eduskuntaryhmien tuesta
1090/2010
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1089/2010
Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta
1088/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä
1087/2010
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1086/2010
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1085/2010
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1084/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
1083/2010
Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1082/2010
Laki rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta
1081/2010
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta
1080/2010
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1079/2010
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
1078/2010
Laki avioliittolain muuttamisesta
1077/2010
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta
1076/2010
Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa
1075/2010
Laki ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta
1074/2010
Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1073/2010
Laki rikoslain 44 ja 48 luvun muuttamisesta
1072/2010
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
1071/2010
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2011
1070/2010
Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1069/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1068/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1067/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1066/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1065/2010
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä annetun lain voimaantulosta
1064/2010
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta
1063/2010
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1062/2010
Laki valtion liikelaitoksista
1061/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta
1060/2010
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
1059/2010
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1058/2010
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
1057/2010
Laki teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1056/2010
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta
1055/2010
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1054/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
1053/2010
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä
1052/2010
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta
1051/2010
Laki vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.