Säädökset alkuperäisinä: 2010

50/2010
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
49/2010
Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
48/2010
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
47/2010
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
46/2010
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
45/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
44/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010
43/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta
42/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
41/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
40/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
39/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
38/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta
37/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
36/2010
Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista
35/2010
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
34/2010
Laki lentoliikenteen päästökaupasta
33/2010
Opetusministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
32/2010
Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
31/2010
Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta
30/2010
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
29/2010
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
28/2010
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
27/2010
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
26/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
25/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
24/2010
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
23/2010
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1284/2009 tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
22/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
21/2010
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
20/2010
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta
19/2010
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n kumoamisesta
18/2010
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 31 ja 32 §:n kumoamisesta
17/2010
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
16/2010
Laki päästökauppalain muuttamisesta
15/2010
Laki tieliikennelain muuttamisesta
14/2010
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2009
13/2010
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 kiinteistöveron eräpäivistä
12/2010
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2009 ennakonpalautusten maksamisesta
11/2010
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
10/2010
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
9/2010
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
8/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
7/2010
Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä valtiontakauksista perittävistä maksuista
6/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
5/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista
4/2010
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
3/2010
Verohallinnon päätös pidennettyjen ilmoitusjaksojen muutosajankohdasta
2/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1/2010
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.