Säädökset alkuperäisinä: 2010

850/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
849/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
848/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
847/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
846/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
845/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 14 §:n muuttamisesta
844/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
843/2010
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
842/2010
Tasavallan presidentin asetus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
841/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista
840/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
839/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
838/2010
Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista annetun ympäristöministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
837/2010
Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
836/2010
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
835/2010
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
834/2010
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
833/2010
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
832/2010
Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
831/2010
Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
830/2010
Valtioneuvoston asetus öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
829/2010
Valtioneuvoston asetus bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
828/2010
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
827/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
826/2010
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2010
825/2010
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista
824/2010
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta
823/2010
Laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta
822/2010
Laki metsälain muuttamisesta
821/2010
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
820/2010
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta
819/2010
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
818/2010
Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista
817/2010
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattamisesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista koskevien asetusten kumoamisesta
816/2010
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta
815/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22―24
814/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
813/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
812/2010
Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta
811/2010
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 14 §:n muuttamisesta
810/2010
Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
809/2010
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain nojalla työ- ja elinkeinotoimistoille säädettyjen tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
808/2010
Verohallinnon työjärjestys
807/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
806/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
805/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
804/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
803/2010
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
802/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen liitteiden 1 ja 2 muutosten voimaantulosta
801/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.