Säädökset alkuperäisinä: 2010

1400/2010
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1399/2010
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1398/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1397/2010
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
1396/2010
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
1395/2010
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1394/2010
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2011
1393/2010
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1392/2010
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1391/2010
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
1390/2010
Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 c ja 10 §:n muuttamisesta
1389/2010
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1388/2010
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1387/2010
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1386/2010
Laki kotoutumisen edistämisestä
1385/2010
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1384/2010
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
1383/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1382/2010
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1381/2010
Laki Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1380/2010
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
1379/2010
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä
1378/2010
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1377/2010
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1376/2010
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista
1375/2010
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
1374/2010
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2011 liikenneturvallisuusmaksusta
1373/2010
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta
1372/2010
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä
1371/2010
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
1370/2010
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1369/2010
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1368/2010
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1367/2010
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1366/2010
Laki kiinteistörahastolain 9 §:n muuttamisesta
1365/2010
Laki sijoitusrahastolain 6 ja 11 §:n muuttamisesta
1364/2010
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta
1363/2010
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1362/2010
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
1361/2010
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1360/2010
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1359/2010
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1358/2010
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
1357/2010
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1356/2010
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1355/2010
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta
1354/2010
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1353/2010
Laki asevelvollisuuslain 24 §:n muuttamisesta
1352/2010
Laki perusopetuslain 31 a §:n muuttamisesta
1351/2010
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.