1403/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) ruotsinkielinen nimike, 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 2 kohta ja 4 §,

sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 919/2008, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia ei sovelleta ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn silloin, kun kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä maksetaan valmisteveroa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukon 2 veroluokan II mukaisesti.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) Euroopan unionin suorilla tuilla yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III ja IV osastossa tarkoitettuja tukia;


4 §
Veronpalautuksen määrä

Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa käytetystä, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994) tarkoitetusta Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä 13,20 senttiä litralta, raskaasta polttoöljystä 14,85 senttiä kilogrammalta, biopolttoöljystä 9,20 senttiä litralta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetusta verotetusta sähköstä 1,0 senttiä kilowattitunnilta. Valmisteveroa palautetaan kuitenkin enintään polttoaineesta maksetun valmisteveron määrä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Biopolttoöljyn valmisteveronpalautuksen osalta laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan siihen kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, biopolttoöljyyn sekä sähköön, joka käytetään lain voimaantulon jälkeen.

Ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä ennen tämän lain voimaantuloa käytetyn polttoöljyn valmisteveron palautuksesta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:ssä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 147/2010
VaVM 51/2010
LiVL 12/2010
TaVL 24/2010
YmVL 18/2010
MmVL 20/2010
EV 256/2010

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.