1373/2010

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta

Valtiovarainministeriön päätöksellä säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 92 §:n nojalla sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 22 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007, jäljempänä laki) 92 §:n nojalla lain 55 §:ssä säädetyn luottolaitoksen omien varojen vähimmäismäärän ja lain 69 §:ssä säädettyjen asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 22 §:ssä säädettyjen asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta. Mitä tässä asetuksessa säädetään luottolaitoksesta, sovelletaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 46 §:n nojalla myös mainitussa laissa tarkoitettuun sijoituspalveluyritykseen, lukuun ottamatta mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä.

2 §
Tarkemmat määräykset

Finanssivalvonta voi antaa lain 93 §:n nojalla tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

2 luku

Omien varojen vähimmäismäärä

3 §
Luottoriskin kattamiseksi vaadittavan omien varojen vähimmäismäärän laskemiseen sovellettavat riskikertoimet

Käytettäessä lain 58 §:ssä tarkoitettua vakiomenetelmää omien varojen vähimmäismäärän laskemiseen sovelletaan joko kiinteitä riskikertoimia tai ulkoisten luottoluokitusten perusteella määräytyviä riskikertoimia niin kuin tämän asetuksen liitteessä säädetään.

Ulkoisten luottoluokitusten soveltamista varten Finanssivalvonnan on jaettava kunkin lain 58 §:n 3 momentissa tarkoitetun luottoluokituslaitoksen käyttämät luokitukset tämän asetuksen liitteenä olevasta taulukosta ilmeneviin riskiluokkiin, joiden perusteella sovellettava riskikerroin määräytyy käytettäessä ulkoisia luottoluokituksia.

Varoihin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, joihin ei sovelleta liitteen mukaisesti määräytyvää riskikerrointa, sovelletaan 100 prosentin riskikerrointa.

4 §
Riskikertoimia koskevat poikkeukset

Sovellettaessa lain 55 §:n 1 momenttia 0 prosentin riskikerrointa saadaan, poiketen siitä, mitä jäljempänä tässä asetuksessa säädetään, soveltaa 2 momentissa säädetyin edellytyksin saamisiin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, joiden vastapuolena on luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluva suomalainen yritys taikka, jos luottolaitos kuuluu talletuspankkien yhteenliittymään, sen keskusyhteisö, toinen jäsenluottolaitos tai niiden suomalainen tytäryritys. Mitä tässä momentissa sanotaan luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvasta yrityksestä, sovelletaan vastaavasti luottolaitoksen kanssa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvaan luottolaitokseen ja sijoituspalveluyritykseen, jos rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus lasketaan valtioneuvoston asetuksen 1193/2004 liitteen 1 mukaisesti. Mitä tässä momentissa sanotaan konsolidointiryhmästä, ei sovelleta konsolidointiryhmään, jonka emoyritys sijaitsee muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio).

Edellä 1 momentissa tarkoitetun riskikertoimen soveltamisen edellytyksenä on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, että luottolaitokseen ja sen vastapuoleen sovelletaan yhtenäisiä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontaperiaatteita ja että omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle vastapuolelta luottolaitokselle ei ole ennakoitavissa olevia käytännöllisiä tai oikeudellisia esteitä.

5 §
Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin sovellettavat luottovasta-arvot

Lain 58 §:n 2 momentissa tarkoitettujen luottovasta-arvojen määräämistä varten taseen ulkopuoliset sitoumukset, jaetaan seuraaviin ryhmiin:

I ryhmä (täysi riski):

Takaussitoumukset, luottojohdannaissopimukset ja muut suorat luoton vastineet

Varojen termiiniostot

Talletuksentekosopimukset

Myydyt arvopaperit, joihin liittyy takaisinmyyntioptio

Muut niihin rinnastettavat sitoumukset

II ryhmä (keskisuuri riski):

Urakka-, toimitus- ja vientitakuusitoumukset

Merkintäsitoumukset ja niihin liittyvät lisäluottojärjestelyt

Sitovat luottolupaukset ja -järjestelyt, joiden alkuperäinen voimassaoloaika on yli vuoden

Muut niihin rinnastettavat sitoumukset

III ryhmä (pieni riski):

Remburssit ja muut lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin liittyvät sitoumukset

Sitovat luottolupaukset, joiden alkuperäinen voimassaoloaika on enintään vuosi

IV ryhmä (erittäin pieni riski):

Ehdoitta irtisanottavissa olevat luottolupaukset

Sitoumuksen luottovasta-arvo lasketaan kertomalla sitoumuksen nimellisarvo, tai milloin sitoumus koskee arvopaperin hankkimista, arvopaperin markkina-arvo ryhmässä I kertoimella 1, ryhmässä II kertoimella 0,5 ja ryhmässä III kertoimella 0,2. Ryhmään IV kuuluvien sitoumusten luottovasta-arvo on 0.

6 §
Sisäisten luottoluokitusten menetelmän soveltaminen

Jos luottolaitos on lain 59 §:n 1 momentin nojalla saanut luvan laskea valtioihin ja keskuspankkeihin, luottolaitoksiin ja yrityksiin kohdistuvan luottoriskin kattamiseksi vaadittavan omien varojen vaatimuksen soveltaen omia tappio-osuus- tai luottovasta-arvokertoimia, juoksuaika lasketaan soveltaen direktiivin liitteen VII osan 2 kohtia 13 ja 15. Muussa tapauksessa sovelletaan mainitun liitteen ja osan kohtaa 12.

Käytettäessä lain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettua menetelmää julkisyhteisö sekä vähittäissaamisen vastapuoli saamisryhmästä riippumatta katsotaan maksukyvyttömäksi, kun saaminen on ollut erääntyneenä 90 päivää tai, jos vastapuolena on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa oleva asiakas, kun saamisen pääoma tai korko on ollut maksamatta asiakkaan kotivaltion lainsäädännössä säädetyn ajan, kuitenkin enintään 180 päivää.

Lain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa voidaan myöntää luottolaitokselle, joka ei käytä omia tappio-osuus- ja luottovasta-arvokerroinestimaatteja valtioihin, keskuspankkeihin luottolaitoksiin ja yrityksiin, jos luottolaitoksen käytettävissä on mainitussa pykälässä tarkoitettujen menetelmien soveltamisen edellytyksenä olevat tiedot vähintään kahden vuoden ajalta. Luvan ehdoksi on asetettava, että luvan myöntämistä seuraavan vuoden kuluttua luottolaitoksen käytettävissä on tiedot kolmelta vuodelta, sitä seuraavan vuoden kuluttua neljältä vuodelta ja sen jälkeen viideltä vuodelta. Luvan ehtona on, että direktiivin VII liitteen 4 osan 49, 54 ja 63 kappaleen edellyttämä varovaisuus lyhyttä ajanjaksoa koskevien tietojen soveltamisessa on otettu huomioon riittävällä tavalla riskiparametrien määrittämisessä. Lisäksi käytettävien tietoja tulee olla niin pitkältä ajalta, että voidaan varmistua siitä, että omia varoja koskeva laskelma on riittävän luotettava.

7 §
Luottoriskin vähentämismenetelmien soveltaminen

Sovellettaessa lain 60 §:ää noudatetaan sen lisäksi, mitä direktiivin 90―93 artiklassa ja VIII liitteessä määrätään, mitä jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Asuinkiinteistövakuus saadaan ottaa huomioon luottoriskiä vähentävänä sen estämättä, että velallisen maksukyky riippuu vakuuden tuotosta. Asuinkiinteistövakuudella tarkoitetaan tätä asetusta sovellettaessa pääasiassa asumiskäyttöön tarkoitettuun, maakaaren (540/1995) 16 luvun 1 §:n tai 19 luvun 1 §:n mukaan kiinnityskelpoiseen kohteeseen vahvistettuja kiinnityksiä ja asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön osakkeita, osuuksia ja asumisoikeuksia.

Liikekiinteistövakuus saadaan ottaa huomioon luottoriskiä vähentävänä ainoastaan käytettäessä lain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettuja sisäisten luottoluokitusten menetelmiä ja edellyttäen, että velallisen maksukyky ei olennaisesti riipu kiinteistövakuuden tuotosta. Edellä sanotun estämättä liikekiinteistövakuus, joka sijaitsee toisessa ETA-valtiossa, saadaan ottaa huomioon soveltaen mainitussa valtiossa voimassa olevia säännöksiä. Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeet ja osuudet saadaan rinnastaa asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin.

Käytettäessä lain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettua sisäisen luottoluokituksen menetelmää myös vakuutena olevat saamiset sekä panttioikeuden kohteena olevat muutkin esineet kuin kiinteistöt, arvopaperit, saamiset, käteinen raha ja kulta saadaan ottaa huomioon luottoriskiä vähentävänä.

Käytettäessä sisäisten luottoluokitusten menetelmää tappio-osuuden laskemiseen ei sovelleta, mitä direktiivin VIII liitteen 3 osan 74 kappaleessa säädetään. Myöskään mainitun osan 72 kappaleessa tarkoitettua määräaikaista poikkeusta, joka koskee pääsääntöä alhaisempia tappio-osuuksia, ei sovelleta, lukuun ottamatta mainitun kappaleen toisen alakappaleen kohdassa b tarkoitettuja kone- ja laiteleasingsopimuksia. Edellä sanotun estämättä vakuus, joka sijaitsee toisessa ETA-valtiossa, saadaan ottaa huomioon soveltaen mainitussa valtiossa voimassa olevia säännöksiä.

Takaukset ja niihin rinnastettavat sitoumukset, jotka ETA-valtio tai sen keskuspankki on antanut sen kansallisen valuutan määräiselle ja kansallisessa valuutassa rahoitetulle saamiselle, rinnastetaan kyseiseltä valtiolta oleviin saamisiin.

8 §
Kaupankäyntivarastoon liittyvien riskien kattamiseksi vaadittavien omien varojen vähimmäismäärän laskeminen

Laskettaessa lain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kaupankäyntivarastoon liittyvien riskien kattamiseksi vaadittavaa omien varojen vähimmäismäärää kansallisen valuutan määräisiin, kansallisella valuutalla rahoitettuihin saamisiin ETA-valtiolta ja sen keskuspankilta sovelletaan riskikerrointa 0.

Tämän asetuksen liitteen kohdassa 21 tarkoitetut katetut joukkolainat, joihin sovelletaan mainitun kohdan mukaista alennettua riskikerrointa, saadaan ottaa vastaavalla tavalla huomioon laskettaessa lain 64 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kaupankäyntivaraston erityisriskin kattamiseksi vaadittavaa omien varojen määrää. Tätä momenttia sovellettaessa joukkolainan jäljellä oleva juoksuaika otetaan huomioon laskettaessa erityisriskin kattamiseksi vaadittavaa omien varojen vähimmäismäärää.

3 luku

Asiakasriskit

9 §
Suurille asiakasriskeille asetettujen rajojen ulkopuolelle jäävät asiakasriskit

Asiakasriskeihin ei lueta lain 69 §:ää ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 22 §:ää sovellettaessa

1) asiakasriskejä, joiden vastapuoleen sovelletaan asetuksen liitteen mukaan 0 prosentin riskikerrointa;

2) luottolaitosten liikkeeseen laskemia, tämän asetuksen liitteen I osan kohdassa 21 tarkoitettuja katettuja joukkolainoja 90 prosenttiin asti niiden nimellisarvosta;

3) asiakasriskejä, jotka kohdistuvat luottolaitoksen 2 momentissa tarkoitettuun keskusluottolaitokseen tai keskusluottolaitoksen kanssa samaan lain 16 §:ssä tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuuluvaan toiseen luottolaitokseen, seuraavin edellytyksin:

a) luottolaitos on lain 7 luvussa tarkoitetun vakuusrahaston sekä vakuusrahaston jäsenenä olevia luottolaitoksia yhteisesti edustavan yhdistyksen tai yhteisön jäsen;

b) luottolaitoksen säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä käy ilmi, minkä a kohdassa tarkoitetun vakuusrahaston ja yhdistyksen tai yhteisön jäsen luottolaitos on; lisäksi säännöistä tulee ilmetä, että luottolaitoksen keskusluottolaitoksena toimii edellä mainitun vakuusrahaston, yhdistyksen tai yhteisön hyväksymä keskusluottolaitos;

c) asiakasriski perustuu keskusluottolaitoksen tai keskusluottolaitoksen kanssa samaan lain 16 §:ssä tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuuluvan toisen luottolaitoksen 2 momentissa tarkoitettuun tehtävään;

d) vakuusrahaston sääntöjen mukaan vakuusrahasto sitoutuu antamaan lain 7 luvussa säädetyin edellytyksin tukea tässä kohdassa tarkoitetuista, säännöissä tarkemmin yksilöidyistä asiakasriskeistä aiheutuvien tappioiden kattamiseksi, jos se on välttämätöntä jäsenluottolaitoksen toiminnan turvaamiseksi;

4) emission järjestämisestä tai muusta yritysjärjestelyihin liittyvästä neuvontapalvelusta asiakkaan kanssa sovittua kertaluonteista palkkiosaamista, joka erääntyy viimeistään 10 pankkipäivän kuluttua laskun lähettämisestä;

5) saamisia muulta kuin 1 kohdassa tarkoitetulta keskuspankilta, jotka perustuvat keskuspankkiin sen kotivaltion valuutassa tehtyyn kassavarantotalletukseen.

6) 5 §:n 1 momentin IV ryhmässä tarkoitettuja sitoumuksia, jos sitoumuksen ehtojen mukaan siitä ei aiheudu suoritusvelvollisuutta, joka voi johtaa lain 69 §:ssä tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 22 §:ssä säädettyjen rajojen ylitykseen;

7) vakuutusyhtiön myöntämää asuntokauppalain (843/1994) 19 §:ssä tarkoitettua vakuutusta.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna keskusluottolaitoksena pidetään luottolaitosta, joka täyttää seuraavat edellytykset:

1) keskusluottolaitos hoitaa, yksin tai yhdessä samaan lain 16 §:ssä tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuuluvan toisen luottolaitoksen kanssa, kaikkien samaan lain 7 luvussa tarkoitettuun vakuusrahastoon kuuluvien luottolaitosten puolesta tehtäviä, jotka perustuvat näiden luottolaitosten, niiden yhteisen vakuusrahaston tai niitä yhteisesti edustavan yhdistyksen tai yhteisön sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen taikka niiden välillä tehtyyn kirjalliseen sopimukseen; ja

2) keskusluottolaitoksen säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä käy ilmi mihin vakuusrahastoon kuuluvien luottolaitosten yhteisenä keskusluottolaitoksena se toimii.

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitetun yhteenliittymän jäsenluottolaitoksen asiakasriskiin, joka perustuu yhteenliittymään kuuluvien jäsenluottolaitosten maksuvalmiuden keskitettyyn hoitamiseen yhteenliittymässä ja kohdistuu yhteenliittymän ulkopuoliseen luottolaitokseen, saadaan keskusyhteisön suostumuksella jättää kokonaan tai osittain soveltamatta, mitä mainitun lain 21 §:n 3 momentissa säädetään asiakasriskiä koskevista rajoituksista. Keskusyhteisön suostumukseen sovelletaan, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään.

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, Finanssivalvonta voi luottolaitoksen hakemuksesta myöntää luottolaitokselle luvan jättää lukematta sen asiakasriskeihin luottolaitosdirektiivin 2006/48/EY 113 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitetut erät.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010.

11 §
Siirtymäsäännös

Luottolaitos saa 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyn estämättä soveltaa kohdassa tarkoitettuihin asiakasriskeihin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2011 loppuun asti.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos
Erkki Sarsa

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.