1294/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa sekä arkistolaitoksen ylläpitämien tietokantojen käyttö julkisen tietoverkon välityksellä on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (831/1994) sekä arkistolaitoksen omien ja siellä säilytettävien muiden viranomaisten arkistojen perusteella annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön Suomen lakien mukaista eläketurvaa koskevassa asiassa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

1) arkistolaitoksen antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) arkistolaitoksen omien ja arkistolaitoksessa säilytettävien muiden viranomaisten tai seurakuntien arkistojen perusteella muuta kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua virallista tarkoitusta varten annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet tai muut selvitykset, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevät kiinteät maksut.

Arkistolain (831/1994) 11 § mukainen lupapäätös viranomaisten asiakirjojen ja tietojen pysyvästä säilyttämisestä yksinomaan sähköisessä muodossa on maksullinen julkisoikeudellinen suorite, josta peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevä kiinteä omakustannusarvon mukainen maksu.

Henkilötietolain (523/1999) 35 §:n mukaiset Kansallisarkiston päätökset ovat maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisesta maksutaulukosta ilmenevä kiinteä omakustannusarvon mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketaloudellisin perustein ovat:

1) muut kuin 3 momentissa tarkoitetut jäljenteet;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) konservointipalvelut;

4) selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty;

5) toimitilojen käyttö;

6) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Sota-arkiston arkistolaitokseen liittämisen yhteydessä arkistolaitokseen siirrettyjen aineistojen säilyttäminen on maksutonta. Maksutonta on myös ulkoasiainministeriötä ja puolustusministeriötä lukuun ottamatta valtioneuvoston ministeriöiden ja oikeuskanslerinviraston aineistojen säilyttäminen Kansallisarkiston väliarkistossa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää arkistolaitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Liite

MAKSUTAULUKKO

Arkistolaitoksen kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Selvitykset viralliseen tarkoitukseen

1. Todistus
käytettäessä yhden arkistomuodostajan enintään kahta asiakirjaa 20 euroa/sivu
käytettäessä yhden arkistonmuodostajan kahta useampaa asiakirjaa 23 euroa/sivu
käytettäessä useamman arkistonmuodostajan asiakirjoja 30 euroa/sivu
2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava jäljennös
ensimmäinen sivu 15 euroa
kultakin seuraavalta sivulta 2,60 euroa
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista
Sivulta 27 euroa
(Lisäsivujen osalta uudeksi sivuksi lasketaan vähintään 10 riviä)
Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
4. Suomen alueella toimivien tai toimineiden seurakuntien asiakirjoista annettava sukuselvitys
joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia koskevia tietoja 14 euroa
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 7,50 euroa
yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto 7,50 euroa
Lähetettäessä selvitys postitse asiakkaalle kotimaassa ei peritä posti-, lähetys- tai pankkipalvelumaksuja. Postin lisäpalvelumaksut kuten postiennakot peritään asiakkaalta.
Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset 148 euroa
Päätös pysyvästä sähköisestä säilyttämisestä 650 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.