1289/2010

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Viestintäviraston eräistä maksuista 10 päivänä joulukuuta 2009 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1058/2009) 3 ja 6 §, 7 § 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta sekä 8 § seuraavasti:

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Viestintävirasto perii omakustannusarvon mukaisen maksun:

1) luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva-akkreditoinnista,

2) salaustuotteiden evaluaatiosta ja

3) turvaluokitellun aineiston käsittelyssä käytettyjen tuotteiden tietoturvasertifioinnista

6 §
Turvaluokiteltujen tuotteiden hyväksyntämaksut

Yhteisöltä, joka on tilannut Viestintävirastolta 3 §:n kohdassa 1―3 mainitun suoritteen, peritään toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuva maksu. Maksuna peritään 103 euroa käytettyä työtuntia kohden. Lisäksi tilauksen tekevä yhteisö on velvollinen maksamaan ulkomailla tapahtuvasta arvioinnista aiheutuvat matkakulut. Yhteisöllä on oikeus saada Viestintävirastolta arvio kustannuksista ennen tilauksen tekoa. Vastavuoroiseen toimintaan liittyen Viestintävirasto ei kuitenkaan peri maksuja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitetuilta määrätyiltä turvallisuusviranomaisilta.

7 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:n mukaan teleyritys ja muu numeron tai tunnuksen vastaanottava yritys tai henkilö on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle kiinteän maksun, jonka suuruus on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,16 euroa/liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,16 euroa/liittymä
2) operaattoritunnusmaksu:
kolminumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 10 000 euroa
nelinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 2 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 400 euroa
kolminumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 35 000 euroa
nelinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 7 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 400 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 1 800 euroa
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC): 5 000 euroa
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
8 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen myöntämisestä ja uudistamisesta yhdeksi vuodeksi peritään 12 euron suuruinen verkkotunnusmaksu, kolmeksi vuodeksi 33 euron suuruinen verkkotunnusmaksu ja viideksi vuodeksi 50 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen siirrosta yhdeksi vuodeksi peritään 12 euron suuruinen verkkotunnusmaksu, kolmeksi vuodeksi 33 euron suuruinen verkkotunnusmaksu ja viideksi vuodeksi 50 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.

Verkkotunnuslain 17 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti annettavasta sähköisestä todistuksesta peritään 5 euron suuruinen todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä todistuksesta 10 euron suuruinen todistusmaksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Sen 8 § 2 momentti on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2011.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2010

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.