1288/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevan kokeilun järjestämiseen, jossa poiketaan Opetushallituksen antamista määräyksistä 662 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten 238 euroa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 238 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 238 euroa;

5) Opetushallituksen päätös opettajan riittävistä opinnoista vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta ja steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta sekä montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta varten 238 euroa;

6) Opetushallituksen päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 238 euroa;

7) Opetushallituksen yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioimaan oikeutetuista henkilöistä arvioijarekisteriin merkitseminen 44 euroa;

8) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (531/1986) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös 238 euroa ja päätös, jossa todetaan aiemmassa päätöksessä edellytettyjen täydentävien korkeakouluopintojen suorittaminen 40 euroa;

9) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 13 §:ssä tarkoitettu tunnustamispäätös 238 euroa ja päätös, jossa todetaan aiemmassa päätöksessä edellytettyjen korvaavien toimenpiteiden suorittaminen 40 euroa;

10) ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetun merenkulkua koskevan koulutuksen vastaavuudesta päättäminen 238 euroa;

11) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu jokaiselta tutkintokerralta 77 euroa;

12) 11 kohdassa mainitun tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus 24 euroa;

13) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 1 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:

a) tutkintolautakunnalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 110 euroa;

b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 55 euroa;

14) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 110 euroa;

15) kansalaisuuslain (359/2003) 17 §:ssä tarkoitettu kielitutkintotodistuksen antajan suorittama arviointi, joka koskee muulla koulusivistyksellä tai muulla tavalla osoitetun kielitaidon tasoa 110 euroa;

16) osallistuminen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) 7 §:ssä tarkoitettuun auktorisoidun kääntäjän tutkintoon 280 euroa;

17) todistus auktorisoinnista, joka annetaan

a) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 55 euroa;

b) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 80 euroa;

c) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 150 euroa;

18) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 70 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään; sekä

19) kopio kadonneesta tai tuhoutuneesta kohdissa 1―18 tarkoitetusta luvasta, todistuksesta tai päätöksestä taikka vahvistus suoritetusta tutkinnosta 15 euroa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetut kielteiset päätökset.

2 §

Suoritteita, jotka Opetushallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen liittyvä kustannustoiminta;

3) Opetushallituksen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) julkaisut ja kustannuspalvelut;

6) ilmoitukset Opetushallituksen julkaisuissa;

7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;

8) Opetushallituksen toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopio- ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 19 kohdassa tarkoitettuja suoritteita ja 3 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin kohdissa 3, 5 ja 7 tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne liittyvät koulutusta koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämiseen ja tukemiseen.

Edellä 1 momentin kohdassa 9 tarkoitetuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös omakustannusarvon perusteella.

Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

3 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Opetushallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.