1282/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 13 d §:n 1 momentti, 13 g §:n 1 ja 3 momentti, 13 i §, 16 a §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 5 kohta sekä 4 ja 5 momentti, 16 b §:n 2 momentti ja 23 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 13 d §:n 1 momentti, 13 g §:n 1 ja 3 momentti, 13 i §, 16 a §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 5 kohta sekä 4 ja 5 momentti ja 16 b §:n 2 momentti laissa 124/2001 ja 23 a §:n 1 momentti laissa 215/2005, seuraavasti:

13 d §
Tarkastuslaitosten tunnustaminen

Ministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tai Säteilyturvakeskus tunnustaa tarkastuslaitoksen suorittamaan 13 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Tunnustamispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvonnan laajuus ja muut valvontaan liittyvät järjestelyt. Tunnustaminen voidaan antaa määräajaksi. Päätöksessä voidaan asettaa muitakin laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen.


13 g §
Tarkastuslaitosten valvonta

Viranomainen, jonka tehtävänä on tunnustaa tarkastuslaitos, valvoo kyseisten tarkastuslaitosten toimintaa. Ministeriölle kuuluva valvonta tapahtuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avustuksella. Virastolla on tässä avustustehtävässä valvontaviranomaiselle 16 §:ssä säädetyt oikeudet.


Tarkastuslaitoksen on osoitettava laitosta valvovalle viranomaiselle määräajoin täyttävänsä tunnustamiselle säädetyt edellytykset. Tarkastuslaitoksen toimintaa koskevasta kertomuksesta ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvontaan liittyvistä tehtävistä säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

13 i §
Rekisteröinti

Kuljetettava painelaite, joka voi aiheuttaa merkittävää vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle, voidaan rekisteröidä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pitämään rekisteriin siten kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään.

16 a §
Pakkausten ja säiliöiden viranomaisvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo kuljetettavien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta.

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että moitteettomassa kunnossa pidetty ja suunniteltuun tarkoitukseen käytettävä kuljetettava painelaite saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisen turvallisuudelle tai omaisuudelle kuljetuksen aikana tai muussa käytössä, se voi:


5) velvoittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kulut, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto käyttää jotakin 1―4 kohdassa tarkoitettua oikeutta.


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on ilmoitettava Euroopan komissiolle toimenpiteistä, joilla se rajoittaa tai kieltää kuljetettavan painelaitteen markkinoille saattamisen, kuljetuksen tai käytön taikka toimii siten, että laite poistetaan markkinoilta tai liikenteestä.

Jos kuljetettava painelaite, joka ei ole vaatimustenmukainen, on varustettu 13 b §:n 3 momentissa tarkoitetulla vaatimustenmukaisuusmerkinnällä, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet merkinnän kiinnittänyttä vastaan sekä ilmoitettava asiasta Euroopan komissiolle sekä Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille.


16 b §
Perusteettomasti kiinnitetty vaatimustenmukaisuusmerkintä

Jos 1 momentissa säädettyä velvollisuutta ei noudateta, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on ryhdyttävä 16 a §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.


23 a §
Poikkeukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi muiden pakkausten ja säiliöiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden osalta myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa kuljetuksen turvallisuuden edistämiseksi tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla luvan poiketa tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 173/2010
TaVM 27/2010
EV 200/2010

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.