1255/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2006) 21, 22 ja 23 a §, sellaisina kuin ne ovat 21 ja 22 § asetuksessa 115/2008 ja 23 a § asetuksessa 11/2009,

muutetaan 3 §, 4 §:n 1 momentti, 18 §, 19 §:n 1 momentti ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 18 § asetuksessa 11/2009 sekä 19 §:n 1 momentti ja 20 § asetuksessa 115/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 b luku seuraavasti:

3 §

Ruokakunnan tuloja voidaan pitää vähäisinä, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot
(brutto)€/kk 1 355 2 260 3 020 3 845

Tuloiksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä mainittuja tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8 §:ssä tarkoitettua omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, tulorajoja korotetaan 875 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

4 §

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 3 §:n 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot
(brutto)€/kk 1 760 2 940 3 925 5 000

18 §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla avustuksella voidaan tukea:

1) erillistä energiakatselmusta;

2) rakennuksen ulkovaipan korjausta:

a) ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ne ja asentamalla lisälasit tai etuikkunat;

b) ikkunoiden uusiminen U-arvoltaan enintään 1 W/m2K ikkunoiksi;

c) edellä a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä toteutettu parvekeovien parantaminen tai uusiminen U-arvoltaan enintään 0,7 W/m2K oviksi (umpiovet) tai U-arvoltaan enintään 1 W/m2K oviksi (ikkuna-aukolliset ovet);

d) ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta vähintään 100 millimetriä paksulla mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

e) yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen vähintään 150 millimetrin paksuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

3) ilmanvaihtojärjestelmää:

a) ilmanvaihdon perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi 2 kohdan a―d alakohdassa mainittujen toimenpiteiden jälkeen;

b) erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen silloin, kun se on tarpeen 2 kohdan a―d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä;

c) ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen;

4) lämmitysjärjestelmää:

a) liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen;

b) lämmitysjärjestelmän perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi kohdan 2 a―d alakohdassa sekä 3 kohdan c alakohdassa mainittujen avustettavien toimenpiteiden jälkeen;

c) tarvittaessa b alakohdassa mainitusta perussäädöstä aiheutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen.

19 §

Korjausavustuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut enimmäiseuromäärät ovat:

1) 18 §:n 1 kohdassa mainitun toimenpiteen osalta 720 euroa, kun asuinrakennuksen huoneistoala on alle 1 000 m2, 960 euroa, kun mainittu ala on 1 000―3 000 m2 ja 1 360 euroa, kun mainittu ala on yli 3 000 m2;

2) mainitun pykälän 2 kohdan a alakohdassa 20 euroa/ikkuna―m2, b alakohdassa 40 euroa/ikkuna―m2, c alakohdassa 110 euroa/kappale, d alakohdassa 15 euroa/seinä― m2 sekä e alakohdassa 1 euro 50 senttiä/ yläpohja―m2.


20 §

Korjausavustuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetuksi erityiseksi syyksi voidaan katsoa se, että avustuksensaaja on sitoutunut pitkäjänteiseen energiansäästötoimintaan ja seurantaan liittymällä valtakunnalliseen alaa koskevaan energiansäästösopimukseen. Tällöin sovelletaan seuraavia avustuksen enimmäiseuromääriä:

1) 18 §:n 1 kohdassa mainitun toimenpiteen osalta 900 euroa, kun asuinrakennuksen huoneistoala on alle 1 000 m2, 1 200 euroa, kun mainittu ala on 1 000―3 000 m2 ja 1 700 euroa, kun mainittu ala on yli 3 000 m2;

2) mainitun pykälän 2 kohdan a alakohdassa 25 euroa/ikkuna―m2, b alakohdassa 55 euroa/ikkuna―m2, c alakohdassa 145 euroa/kappale, d alakohdassa 20 euroa/ seinä― m2 sekä e alakohdassa 2 euroa/yläpohja―m2.

7 b luku

Energia-avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa

23 c §

Korjausavustuslain 2 §:n pykälän 1 momentin 6 kohdassa uusiutuvan energian käyttöönottoa tukeviin toimiin tarkoitetulla avustuksella voidaan tukea öljy- tai sähkölämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä:

1) maalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen; järjestelmä hyödyntää maaperän, kallioperän tai pintavesistön lämpöä;

2) ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän rakentaminen;

3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän rakentaminen;

4) polttoainevaraston rakentaminen 3 kohdassa tarkoitettua lämmitysjärjestelmää varten;

5) yhdistelmälämmitysjärjestelmän rakentaminen; järjestelmä hyödyntää:

a) yhtä 1―3 kohdassa tarkoitettua lämmitystapaa ja yhtä tai useampaa lisälämmitystapaa;

b) useampaa 1―3 kohdassa tarkoitettua lämmitystapaa;

c) useampaa 1―3 kohdassa tarkoitettua lämmitystapaa ja yhtä tai useampaa lisälämmitystapaa.

23 d §

Edellä 23 c §:n 5 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen lisälämmitysjärjestelmien kustannuksista tuetaan aurinkolämmön tai aurinkosähkön käyttöönottoon liittyviä kustannuksia.

Myönnettäessä avustusta yritykselle sovelletaan, mitä 19 §:n 2 momentissa on säädetty tuen kokonaismäärästä.

23 e §

Lämmitysjärjestelmän korvaamista ei tueta, jos rakennetaan lämmitysjärjestelmä korvaamaan kauko- tai aluelämmitystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.