1252/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (267/2006) 4 § ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1805/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 5 b §, seuraavasti:

4 §
Sovittelutoimintaan varatun määrärahan jakaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa tarkoitettuun toimintaan varatun määrärahan aluehallintoviraston käytettäväksi sovittelutoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtion varoista. Aluehallintovirastojen kesken määräraha jaetaan asukasluvun, pinta-alan ja rikollisuuden perusteella. Määrärahan jakamisen painoarvot määräytyvät siten, että aluehallintoviraston toimialueen asukasluvun vaikutus on 50 prosenttia, pinta-alan 20 prosenttia ja rikollisuustilanteen 30 prosenttia.

5 §
Valtion varoista maksettavan korvauksen määräytyminen

Aluehallintovirasto maksaa sovittelutoimintaan käytettävissä olevasta määrärahasta alueellaan toimiville palveluntuottajille rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun korvauksen. Korvaus maksetaan palveluntuottajalle ennakkona 4 §:ssä säädettyjen perusteiden ja painoarvojen mukaisesti. Palveluntuottajan saama lopullinen korvaus on enintään sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneiden todellisten kustannusten suuruinen.

Valtion varoista maksettavaa korvausta voidaan käyttää sovittelutoimintaan palkatun henkilöstön palkkaukseen, vapaaehtoisten sovittelijoiden kulukorvauksiin, sovittelutoimintaan osallistuvan ammattihenkilöstön ja vapaaehtoisten sovittelijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen, toimitilojen kalustamiseen ja ylläpitoon sekä kohtuullisiin sovittelutoiminnasta aiheutuviin yleiskustannuksiin.

Jos aluehallintovirasto itse tuottaa sovittelutoimintaan liittyviä palveluita rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, aluehallintovirastolla on oikeus saada korvaus valtion varoista 1 ja 2 momentissa säädetyin perustein.

5 a §
Valtion varoista maksetun korvauksen palautus ja uudelleen jakaminen

Palveluntuottajan on viimeistään varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä annettava aluehallintovirastolle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Aluehallintoviraston on viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä tehtävä päätös kustannusten hyväksymisestä sekä silloin, kun aihetta on, edellytettävä palveluntuottajaa palauttamaan mahdollinen käyttämättä jäänyt määrärahaosuus ja maksettava mahdollinen rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauksen lisäerä. Samalla on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriöön tieto mahdollisesta määrärahan uudelleen jakamisesta sekä käyttämättä jääneestä osuudesta.

Ministeriön päätöksellä jaettava korvauksen lisäerä on maksettava aluehallintovirastolle ja edelleen palveluntuottajille mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että se on palveluntuottajilla viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

5 b §
Kulujen korvaus sovittelijalle

Sovittelijalle aiheutuneista kuluista maksettavan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 c §:ssä tarkoitetun peruskorvauksen suuruus on 25 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetuksen 5 a §:ää sovelletaan vuodesta 2009 lähtien myönnettyihin sovittelumäärärahoihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.