1222/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallintoon liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä muista maksuista.

2 luku

Taajuusmaksut

2 §
Taajuusmaksun suuruus ja perintä

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvosta poikkeavan vuosittaisen maksun radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001) tarkoitetusta:

1) oikeudesta radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön (radiolupa);

2) radiotaajuuksien varauksesta; sekä

3) sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien taajuuksien hallinnosta.

Taajuusmaksua 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta peritään 4―12 §:ssä ja 14 §:ssä säädetyn mukaisesti. Vuosittaisen taajuusmaksun maksukauden pituus on enintään 13 kuukautta. Radioluvan haltija on velvollinen maksamaan vuosittaisen taajuusmaksun siitä huolimatta, että radiolupa irtisanotaan tai peruutetaan päättymään maksukauden aikana.

3 §
Taajuusmaksun määräytymisperusteet

Viestintäviraston on jäljempänä tarkemmin säännellyllä tavalla otettava radiolähettimen, radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman taajuusmaksua määrätessään huomioon seuraavat yleiset määräytymisperusteet:

1) käytettäväksi osoitettu tai varattu taajuusmäärä, käyttöoikeuden laatu ja vertailukaistan leveys;

2) käytettäväksi osoitettu tai varattu taajuusalue;

3) radiojärjestelmän käyttöoikeusalueen väestön määrä; sekä

4) se, mihin radiolaiteryhmään radiolähetin kuuluu.

Viestintäviraston on lisäksi jäljempänä säännellyllä tavalla eräiden radiolähettimien, radioverkkojen tai radiojärjestelmien hallussapidosta ja käytöstä taajuusmaksua määrätessään 1 momentissa säädetyn lisäksi otettava huomioon käytettävien radiolähettimien määrä tai käytettäväksi osoitettujen taajuuksien käyttötapa.

4 §
Yleinen taajuusmaksu

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisten määräytymisperusteiden mukaisesti perittävä taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0•K1•Kasuk•S•1295,50 €

Taajuusmaksun kaavassa sovellettavilla kertoimilla, laskennallisia suureilla ja käsitteillä tarkoitetaan:

1) Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys (B0) on suuruuden suhde vertailukaistan (Bref) leveyteen. Taajuusmaksun määräämisessä sovellettava taajuusmäärä on käytettäväksi osoitettu tai radioverkolle tai -järjestelmälle varattu taajuusmäärä (B) kerrottuna käyttöoikeuden laatuun perustuvalla käyttöoikeuskertoimella (Kj). Suhteellinen kaistanleveys määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0 = (B•Kj) / Bref

Vertailukaistan leveys on 25 kHz, lukuun ottamatta yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimien taajuusmaksua, jossa maksussa sovellettava vertailukaistan leveys on 14 MHz.

Käyttöoikeuskertoimen arvot määrätään tämän asetuksen liitteen kohdassa 1. Jos taajuuksia on osoitettu tai varattu käyttöön erilaisilla käyttöoikeuksilla, taajuusmäärä on käyttöoikeuksittain laskettujen taajuusmäärien summa.

2) Taajuusaluekertoimen (K1) suuruus määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien käyttöön osoitetun tai varatun taajuusalueen perusteella. Jos käyttöön on osoitettu ja varattu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Sovellettavat taajuusaluekertoimet määrätään tämän asetuksen liitteen kohdassa 2.

3) Väestöpeittokerroin (Kasuk) määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asukkaita on radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman käyttöoikeusalueella suhteessa Suomen väkilukuun. Väestöpeittokertoimen suuruus on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Väestöpeittokertoimen arvo on kuitenkin kiinteä 0,01 määrättäessä taajuusmaksua myönnetystä oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta radiolähetintä, radiojärjestelmää tai radioverkkoa kuin matkaviestinverkkoa, viranomaisradioverkkoa, rautateiden R-GSM-radiojärjestelmää, joukkoviestintäverkkoa tai kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmää.

4) Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 5 kohdassa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuusmaksun suuruuteen. Sovellettavat perusmaksun kertoimet määrätään tämän asetuksen liitteen kohdassa 3.

5) Perusmaksu on vertailukaistan suuruisen taajuusmäärän käyttöoikeudelle määrätty laskennallinen suure, jota käytetään radiolähettimen taajuusmaksua määrättäessä. Perusmaksun suuruus on 1295,50 euroa.

5 §
Yleisen taajuusmaksun radiolähettimet, radioverkot ja radiojärjestelmät

Viestintävirasto perii vuosittain edellä 4 §:ssä säädetyn mukaisesti määräytyvän taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää seuraavia luvanvaraisia radiolähettimiä tai radioverkon tai radiojärjestelmän luvanvaraisia tukiasemia tai radiolähettimiä:

1) matkaviestinverkon tukiasemat,

2) viranomaisverkon (VIRVE) tukiasemat,

3) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmän tukiasemat,

4) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät,

5) televisioverkon ja muun joukkoviestintäverkon radiolähettimet,

6) kiinteät HF-lähettimet,

7) radiosondijärjestelmät,

8) enintään 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä,

9) satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkko,

10) henkilökohtainen hätälähetin (PLB)

11) yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon tukiasemat,

12) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmän radiolähettimet,

13) kiinteän satelliittiliikenteen maa-aseman radiolähettimet,

14) radiolinkkilähettimet,

15) muu tutka-asema kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema, sekä

16) avaruuteen lähetetyn esineen radiolähetin.

Matkaviestinverkolla tarkoitetaan tässä asetuksessa GSM-matkaviestinverkkoa ja UMTS-matkaviestinverkkoa, digitaalista laajakaistaista 450 ja 2000 matkaviestinverkkoa, 800 MHz:n, 2500 MHz:n ja 3500 MHz:n sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan soveltuvaa maanpäällistä järjestelmää sekä aluksen matkaviestinverkkoa ja ilma-aluksen matkaviestinverkkoa.

6 §
Yleisen taajuusmaksun perintää koskevia tarkentavia määräyksiä

Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, 5 §:n 11 – 16 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä kuutiojuuri käyttöön osoitetun taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen.

Jos radioluvan haltijalla on oikeus käyttää GSM – ja UMTS–matkaviestinverkon tukiaseman radiolähetintä 880–915 MHz:n tai 925–960 MHz:n taajuuksilla taikka 1710 – 1785 MHz:n tai 1805 – 1880 MHz:n taajuuksilla, taajuusmaksu samoilta taajuuksilta peritään vain kerran.

Vuoden 2008 jälkeen voimaan tullut kuntajaon muutos ei vaikuta matkaviestinverkon, langattoman laajakaistaisen liityntäverkon eikä kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemien väestöpeittokertoimen suuruuteen verkon tai järjestelmän käyttöoikeusaluetta suurentamalla.

Jos radioluvan haltijalla on oikeus käyttää 3500 MHz:n sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan soveltuvan maanpäällisen järjestelmän ja kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemia samoilla taajuuksilla ja osittain samalla alueella, määräytyy kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän taajuusmaksun väestöpeittokerroin (Kasuk) sen käyttöoikeusalueen perusteella, joka ei ole päällekkäinen 3500 MHz:n sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan soveltuvan maanpäällisen järjestelmän käyttöoikeusalueen kanssa.

Valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisioverkon radiolähettimien suhteellinen kaistanleveys määrätään televisioverkolle varatun taajuusmäärän perusteella. Televisioverkolle varattu taajuusmäärä on valtioneuvoston taajuussuunnitelmassa toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan määrätyn taajuusalueen taajuusmäärä jaettuna taajuusalueella käytettävissä olevien valtakunnallisten kanavanippujen määrällä. Alueellisen televisioverkon radiolähettimien suhteellinen kaistanleveys on sama, kuin samalla taajuusalueella toimivaksi tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisioverkon radiolähettimien suhteellinen kaistanleveys. Televisioverkon taajuusmaksu määrätään verkkokohtaisesti.

Yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon tukiaseman taajuusmaksu lasketaan verkkokohtaisesti ja antennipaikkakohtaisesti.

Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, taajuusmaksu lasketaan yhden samalla radiotaajuudella toimivan radiolähettimen perusteella, jos kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmässä on yhdessä antennipaikassa enemmän kuin yksi samalla radiotaajuudella toimiva radiolähetin.

Kiinteän HF-lähettimen taajuusmaksu määrätään antennipaikkakohtaisesti.

7 §
Eräiden yksityisten radiojärjestelmien erityinen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraisia

1) yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon liikkuvia asemia;

2) radiomikrofonilähettimiä; sekä

3) radio-ohjauslähettimiä

siten, että taajuusmaksu määräämisessä sovelletaan 4 §:ssä tarkoitettujen kertoimien ja laskennallisten suureiden lisäksi järjestelmäkerrointa K6B. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0•K1•Kasuk•K6b•S•1295,50 €

Järjestelmäkerroin K6B määräytyy järjestelmään kuuluvien liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän mukaisesti siten, että liikkuvien radiolähettimien painokerroin on 0,25. Liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän perusteella määräytyvät järjestelmäkertoimet määrätään tämän asetuksen liitteen kohdassa 4.

Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä kuutiojuuri käyttöön osoitetun taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen ja 3 kohdassa tarkoitettujen radio-ohjauslähettimien taajuusmaksuja määrättäessä kahdeksasjuuri käyttöön osoitetun taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen.

Yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon liikkuvien asemien sekä radiomikrofonilähettimien, jotka kuuluvat sijaintinsa, käyttämiensä tukiasemien tai muulla vastaavalla perusteella samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, katsotaan olevan saman radiojärjestelmän liikkuvia asemia tai radiolähettimiä.

Eri taajuusalueilla ja eri kunnissa toimiville radio-ohjauslähettimille lasketaan taajuusmaksu erikseen.

Eri taajuusalueilla toimiville radiomikrofonilähettimille lasketaan taajuusmaksu verkkokohtaisesti erikseen. Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, radiomikrofonilähettimen taajuusmääränä pidetään maksua määrättäessä radioluvassa määrättyä radiomikrofonilähettimen kanavan leveyttä.

8 §
Merenkulun ja ilmailun radiolähettimen erityinen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista merenkulun tai ilmailun radioasemaa taikka merenkulun tai ilmailun radiojärjestelmän radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Käyttötapakerroin (Ktapa) määräytyy luvanhaltijan käyttöön osoitettujen radio-taajuuksien käyttötavan perusteella. Käyttötapakertoimet on määrätty tämän asetuksen liitteen kohdassa 5. Muut kaavoissa sovellettavat kertoimet ja laskennalliset suureet ovat 4 §:ssä ja 7 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisia.

Aluksen ja ilma-aluksen radioaseman ja ilmailun kannettavien radiolähettimien taajuusmaksu määrätään käyttötapakohtaisesti.

Muiden meriradiojärjestelmien kuin aluksen radioaseman sekä ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän tukiaseman taajuusmaksu lasketaan järjestelmäkohtaisesti ja antennipaikkakohtaisesti. Saman radiojärjestelmän liikkuviksi asemiksi katsotaan liikkuvat asemat, jotka kuuluvat käyttämänsä tukiaseman antennipaikan tai muulla vastaavalla perusteella samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen.

9 §
Radioamatöörilähettimien erityiset taajuusmaksut

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista radioamatöörilähetintä tai radioamatööriaseman radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Kaavoissa sovellettavat kertoimet ja laskennalliset suureet ovat 4 §:ssä säädetyn mukaisia.

Viestintävirasto saa periä vain yhden vuosittaisen taajuusmaksun, vaikka radiolupa oikeuttaisi pitämään hallussa ja käyttämään useampaa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua radioamatöörilähetintä.

Erikoisluvan edellyttävän radioamatööriaseman taajuusmaksu lasketaan antennipaikkakohtaisesti käyttöön osoitettujen lähetystaajuuksien perusteella.

10 §
Muiden radiolähettimien taajuusmaksut

Muun kuin 5 §:ssä tai 7–9 §:ssä tarkoitetun radiolähettimen taajuusmaksu määräytyy kuten sitä lähinnä vastaavan radiolähettimen taajuusmaksu. Jos lähinnä vastaavaa radiolähetintä ei voida määrittää, taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

K1•0,01•1295,50 €.

Kaavassa sovellettava taajuusaluekerroin, K1, on 4 §:ssä säädetyn mukainen.

11 §
Lyhytaikainen taajuusmaksu, käyttöoikeuden muutos ja vähimmäismaksu

Viestintävirasto perii lyhytaikaisen taajuusmaksun myöntämästään alle vuoden pituisesta oikeudesta pitää hallussa ja käyttää 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä tarkoitettua radiolähetintä. Taajuusmaksun suuruus on 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä säädetty vuosittainen taajuusmaksu kerrottuna käyttövuorokausien lukumäärän ja 365:n suhdeluvulla, kuitenkin vähintään neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä ja aina vähintään 18 euroa.

Jos Viestintävirasto muuttaa 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä tai 1 momentissa tarkoitettua oikeutta pitää hallussa ja käyttää radiolähetintä radioluvan voimassaoloaikana siten, että se vaikuttaa taajuusmaksun määräytymisperusteisiin maksua suurentavasti, niin taajuusmaksu peritään myös muutetun oikeuden osalta. Kuluvalta taajuusmaksun maksukaudelta lisämäärä peritään kuitenkin vain maksukauden jäljellä olevalta osalta vuorokausikohtaisesti.

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä säädetään, taajuusmaksun vähimmäismäärä on 18 euroa.

12 §
Taajuusvarausmaksu

Viestintävirasto perii radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetusta radiotaajuuksien varauksesta samansuuruisen maksun kuin tämän asetuksen 5 §:ssä tai 7–11 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta hallussa pitää ja käyttää radiolähetintä. Sen estämättä, mitä 11 §:n 1 momentissa säädetään, taajuusmaksua peritään myös alle 18 euroa tai alle neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä.

Jos varaus raukeaa sen vuoksi, että radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetään radiolupa, radiolähettimen 5 §:ssä tai 7–11 §:n perusteella määrättävästä ensimmäisen vuoden vuosittaisesta taajuusmaksusta tai 10 §:n 1 momentin perusteella määrättävästä lyhytaikaisesta taajuusmaksusta tehdään tämän momentin mukainen vähennys. Vähennyksen suuruus on 5 §:ssä tai 7–11 §:ssä säädetty taajuusmaksu kerrottuna taajuusvarauksen voimassaolon ja raukeamisesta johtuneen tosiasiallisen voimassaolon välisen vuorokausimäärän erotuksen ja 365:n suhdeluvulla. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä 5 §:n 6, 7 tai 10 kohdassa taikka 7 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun radiolähettimen taajuusmaksusta taikka lyhytaikaisesta taajuusmaksusta.

Taajuusvarauksen taajuusmaksuun ei kuitenkaan lasketa yksityisen radioverkon (PMR), henkilöhakuverkon, muun meriradiojärjestelmän kuin aluksen radioaseman tai ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän liikkuvia asemia. Jos verkkoon tai järjestelmään ei kuulu kuin liikkuvia asemia, lasketaan taajuusvarauksen taajuusmaksu yhden liikkuvan aseman perusteella.

Kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmän taajuusvarauksen taajuusmaksu määräytyy kuitenkin siten, että jokaista järjestelmälle varattua radiokanavaa kohden lasketaan yksi radiolähetin.

13 §
Sotilaallisen radioviestinnän taajuushallintomaksu

Viestintävirasto perii sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien taajuuksien hallinnosta vuosittaisen taajuushallintomaksun, joka määrätään taajuusaluekohtaisesti. Taajuushallintomaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0•K1•Kasuk•S•1295,50 €

Taajuushallintomaksuun sovellettavat kertoimet ja laskennalliset suureet ovat 4 §:ssä säädetyn mukaisia lukuun ottamatta radiotaajuuksien suhteelliseen kaistanleveyteen B0 sovellettavaa vertailukaistan leveyttä ja perusmaksun kerrointa S.

Taajuushallintomaksuun sovellettava radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys B0 on sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvään radioviestintään taajuusalueelta määrättyjen taajuuksien taajuusmäärän, B, suuruuden suhde vertailukaistan leveyteen 14 MHz.

Taajuushallintomaksuun sovellettava perusmaksun kerroin S on maksukohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuushallintomaksun suuruuteen. Kertoimen arvo on 0,85.

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, puolustusvoimille tai rajavartiolaitokselle myönnetystä taajuusvarauksesta tai oikeudesta radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön ei peritä taajuusmaksua taajuushallintomaksun lisäksi.

14 §
Maksuttomat suoritteet

Taajuusmaksua ei peritä vieraan valtion edustuston tehtäviin liittyvän radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetystä oikeudesta eikä taajuusvarauksesta.

3 luku

Muut radiohallinnolliset maksut

15 §
Tutkintomaksu

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän tutkintomaksun radioviestinnän tutkintoon osallistumisesta. Maksut ovat seuraavat:

1) merenkulun yleinen radioasemanhoitajan pätevyystutkinto tai yleinen radiopuhelimenhoitajan tutkinto 75,70 euroa;

2) merenkulun rajoitettu radioasemanhoitajan pätevyystutkinto tai avomerilaivurin radiotutkinto tai rajoitettu radiopuhelimenhoitajan tutkinto 67,30 euroa;

3) rannikkolaivurin radiotutkinto 45,40 euroa;

4) merenkulun yleinen tai rajoitettu radioasemanhoitajan kelpoisuustutkinto 37,85 euroa.

Muista radioviestinnän tutkinnoista kuin 1 momentissa tarkoitetuista peritään tutkintomaksu, jonka määrä on sitä lähinnä vastaavasta 1 momentissa tarkoitetusta tutkinnosta perittävä maksu.

Osatutkintoon osallistumisesta peritään puolet 1-2 momentissa tarkoitetusta maksusta pyöristettynä lähimpään viiteen tai kymmeneen senttiin.

Viestintävirasto perii edellä tarkoitetun tutkintomaksun, vaikka tutkinto on hylätty.

16 §
Todistusmaksu

Viestintävirasto perii radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustodistuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän todistusmaksun. Todistusmaksu 15 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta on 43,75 euroa ja 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta 28,60 euroa.

Todistusmaksu radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetusta radioamatööriviestinnän pätevyystodistuksesta on 43,75 euroa.

17 §
Radiolaitteen hyväksyntämaksu

Viestintävirasto perii radiolaitteen tyyppihyväksynnästä tai yksittäisen laitteen hyväksynnästä valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän hyväksyntämaksun. Hyväksyntämaksut ovat seuraavat:

1) yksittäisen radiolaitteen hyväksyntä 84,10 euroa;

2) radiolaitteen kansallinen tyyppihyväksyntä 285,90 euroa;

3) radiolaitteen vaativa ja aikaa vievä kansallinen tyyppihyväksyntä 571,85 euroa;

4) radiolaitetuoteperheen tyyppihyväksyntä 571,85 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kiinteä maksu on Viestintävirastolle aiheutuneisiin kustannuksiin verrattuna yksittäistapauksessa kohtuuttoman suuri tai pieni, kiinteän maksun sijasta on perittävä yksittäisen suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu.

Viestintävirasto perii 1-2 momentissa tarkoitetun hyväksyntämaksun, vaikka radiolaitteelle ei myönnetä tyyppihyväksyntää tai yksittäisen laitteen hyväksyntää.

18 §
Radiolaitteen tai radioaseman tarkastusmaksu

Viestintävirasto perii radiolaitteen tai radioaseman tarkastuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän maksun. Radiolaitteen tai radioaseman käyttöönotto- tai muutostarkastuksesta perittävä tarkastusmaksu on 840,95 euroa.

Sellaisesta radiolaitteen tarkastamisesta, jota tarkoitetaan poliisilain (493/1995) 36 §:n 2 momentissa ja sellaisesta radiolaitteen hyväksynnästä, jota tarkoitetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 18 § 2 momentissa, peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu suoritteen omakustannusarvon mukainen tarkastusmaksu.

Viestintävirasto perii edellä tarkoitetun tarkastusmaksun, vaikka laite tai asema on hylätty.

19 §
Maksu häiriösuojauksesta ja satelliittijärjestelmän koordinoinnista

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun:

1) radiovastaanottoaseman suojaamisesta häiriöiltä;

2) Kansainvälisen televiestintäliiton tai muun kansainvälisen järjestön tekemästä satelliittijärjestelmän koordinoinnista.

20 §
Toimilupahakemuksen käsittelymaksu

Viestintävirasto perii viestintämarkkinalain 8 a §:ssä tarkoitetun lyhytaikaiseen verkkopalveluiden tarjontaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa myönnettävän toimiluvan käsittelystä valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän toimilupahakemuksen käsittelymaksun. Perittävä maksu on 300 euroa.

Viestintävirasto perii 1 momentissa tarkoitetun käsittelymaksun, vaikka toimilupahakemus hylätään.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2008 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (950/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

22 §
Siirtymäsäännökset

Viestintävirasto perii vuosittain 4 §:ssä säädetyn mukaisesti määräytyvän taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää toimiluvanvaraisen valtakunnallisen televisioverkon radiolähettimiä tai matkaviestinverkon tukiasemia vuosien 2011–2015 siirtymäaikana siten, että 4 §:n 1 momentissa säädetyn taajuusmaksun kaavan lisäksi sovelletaan maksun määräämisessä siirtymäajankerrointa Ksiirtymä. Taajuusmaksu määräytyy siirtymäaikana seuraavan kaavan mukaisesti:

B0•K1•Kasuk•S•Ksiirtymä•1295,50 €

Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun taajuusmaksun määräämisessä sovellettavan siirtymäajankertoimen arvot ovat vuosittain seuraavat:

Vuosi Ksiirtymä televisioverkko Ksiirtymä matkaviestinverkko
2011 0,038 1,62
2012 0,2 1,52
2013 0,4 1,39
2014 0,6 1,26
2015 0,8 1,13

Edellä 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun väestöpeittokertoimen (Kasuk) arvo lasketaan taajuusmaksua määrättäessä väestötietojen 31.12.2009 perusteella vuosina 2011 – 2013.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010

Ministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Kaisa Laitinen

Liite

TAAJUUSMAKSUISSA SOVELLETTAVIEN KERTOIMIEN SUURUUDET

1) Käyttöoikeuskertoimet

Sovellettavat käyttöoikeuskertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä Käyttöoikeus Kj
1) matkaviestinverkot, viranomaisverkko (VIRVE), rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät ja joukkoviestintäverkot Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 5
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yksinoikeuskanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
2) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät ja muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat. Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 53
Paikallinen yksinoikeuskanava 23
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
3) radio-ohjauslähettimet Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 58
Paikallinen yksinoikeuskanava 28
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
4) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,01
5) Sotilaallisen radioviestinnän radiolähettimet ja -järjestelmät Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 5
Paikallinen yksinoikeuskanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
6) Muut Kaikki kanavat 1

2) Taajuusaluekertoimet

Sovellettavat taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Taajuusalue K1
0 – 28 MHz 0,2
28,001 – 87,5 MHz 0,9
87,501 – 108 MHz 1,5
108,001 – 146 MHz 1,7
146,001 – 174 MHz 1,9
174,001 – 380 MHz 2,0
380,001 – 470 MHz 2,0
470,001 – 862 MHz 2,0
862,001 – 960 MHz 1,4
960,001 – 2200 MHz 1,0
2200,001 – 3100 MHz 0,6
3100,001 – 5000 MHz 0,4
5000,001 – 10700 MHz 0,3
10700,001 – 19700 MHz 0,25
19700,001 – 39500 MHz 0,2
39500,001 – 55000 MHz 0,1
Yli 55000 MHz 0,03

3) Perusmaksun kertoimet

Perusmaksun kertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä S
1) joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,018
2) matkaviestinverkot 0,018
3) satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkko 0,018
4) viranomaisverkko (VIRVE) 0,018
5) rautateiden GSM-R –radiojärjestelmä 0,018
6) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 0,018
7) alusten ja ilma-alusten radioasemat 0,001
8) ilmailun kannettavat radiolähettimet 0,001
9) henkilökohtainen hätälähetin (PLB) 0,15
10) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat 0,004
11) enintään 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä 0,4
12) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,9
13) radioamatöörilähettimet 0,014
14) muut erikoisluvan edellyttävät radioamatööriasemat 0,014
15) radiomikrofonilähettimet 1
16) yksityiset radioverkot (PMR) 2,1
17) radio-ohjauslähettimet 2,1
18) henkilöhakuverkot 2,1
19) muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat 0,021
20) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 3,1
21) kiinteät HF-lähettimet 3,8
22) ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 0,038
23) radiosondijärjestelmät 0,05
24) kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 1,1
25) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 25
26) avaruuteen lähetetyn esineen radiolähetin 30
27) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema 1,5

4) Järjestelmäkertoimet

Sovellettavat järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:

Liikkuvien laitteiden lkm Porrastettu lkm (lkmp) K6 (0,25 • lkmp)
1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 – 124 95 23,75
125 – 149 125 31,25
150 tai enemmän 150 37,5

Radio-ohjauslähettimen järjestelmäkerroin määräytyy liikkuvien laitteiden lukumäärän ja painokertoimen 0,25 perusteella kaavan K6 = lkm • 0,25 mukaisesti. Sen enimmäisarvo on kuitenkin 25.

Sellaisten radiojärjestelmien ja radioverkkojen, joissa ei ole liikkuvia laitteita, taajuusmaksua määrättäessä järjestelmäkertoimen arvo on 1.

5) Käyttötapakertoimet

Käyttötapakertoimet ovat seuraavat:

Käyttötapa Ktapa
Satelliittitaajuudet 20
Merenkulun MF- ja HF-taajuudet 15
Merenkulun VHF-, hätä- ja navigointitaajuudet sekä muut kuin merenkulun ja ilmailun VHF-taajuudet 15
Ilmailun MF- ja HF-taajuudet 15
Ilmailun VHF- ja hätätaajuudet 15
Merenkulun ja muut UHF-taajuudet 7
Ilmailun navigointitaajuudet 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.