1197/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 9 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti, 12 §, 13 §:n 3 momentti sekä 16 ja 17 § sekä

lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti:

9 §
Valtiosopimuksen julkaiseminen muuten kuin sopimussarjassa

Ministeriön on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa pidettävä valtiosopimus yleisessä tietoverkossa yleisön saatavilla. Sopimussarjassa julkaistaan tällöin valtioneuvoston tai ministeriön ilmoitus valtiosopimuksen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa ja viranomaisesta, jolta on saatavissa jäljennös valtiosopimuksesta ja joka antaa sopimuksesta tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

10 §
Suomen kansainvälisiä suhteita koskevat ilmoitukset

Valtioneuvosto tai ministeriö voi myös erikseen päättää Suomen kansainvälisiä suhteita koskevan merkitykseltään yleisen ilmoituksen tai yleisön kannalta merkittävän viranomaisten välisen kansainvälisen sopimuksen julkaisemisesta sopimussarjassa.

4 luku

Säädöskokoelman ja sopimussarjan julkaiseminen

11 §
Julkaisemiskielet

Saamelaisia erityisesti koskevien lakien ja muiden säädösten sekä valtiosopimusten ja muiden Suomen säädöskokoelmassa julkaistavien asiakirjojen ja tiedonantojen julkaisemisesta saamenkielisinä käännöksinä säädetään saamen kielilain (1086/2003) 9 §:n 1 momentissa.

12 §
Julkaisemistapa

Säädöskokoelma ja sopimussarja julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja pidetään siellä maksutta yleisön saatavilla.

Säädöskokoelmaa ja sopimussarjaa voidaan lisäksi julkaista painettuna ja muulla tavalla tallennettuna.

13 §
Säädöksen julkaisemisajankohta

Säädöksen katsotaan tulleen julkaistuksi, kun se on toimitettu 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleisön saataville. Jos säädöstä ei yleisen tietoverkon häiriön tai muun erityisen syyn vuoksi voida ennen sen säädettyä voimaantuloajankohtaa julkaista yleisessä tietoverkossa, säädöksen katsotaan tulleen julkaistuksi, kun se on toimitettu painettuna tai muulla tavalla tallennettuna yleisön saataville. Säädös on tällöin julkaistava yleisessä tietoverkossa niin pian kuin se on mahdollista.

16 §
Säädöskokoelmaan ja sopimussarjaan tehtävät merkinnät

Kunkin säädöskokoelmassa tai sopimussarjassa julkaistavan asiakirjan edellä on otsikko "Suomen säädöskokoelma" tai "Suomen säädöskokoelman sopimussarja" sekä asiakirjan juokseva numero ja julkaisupäivä.

Asiakirjan yhteyteen voidaan liittää muitakin sen yksilöimiseksi tarpeellisia tietoja sekä valtiopäiväasiakirjoihin, säädöksiin ja määräyksiin viittaavia tietoja. Säännökset liitettävistä tiedoista ja niiden merkitsemistavasta annetaan oikeusministeriön asetuksella.

17 §
Julkaisemismääräys

Säädöskokoelmassa ja sopimussarjassa julkaistavien asiakirjojen julkaisemisesta annetaan julkaisemismääräys, jossa ilmoitetaan säädöksen tai sopimuksen yhteyteen merkittävät 16 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä muut julkaisemista varten tarpeelliset tiedot.

Julkaisemismääräys osoitetaan sille, joka huolehtii säädöskokoelman ja sopimussarjan julkaisemiseen liittyvistä käytännön tehtävistä.

Julkaisemismääräyksen antaa valtioneuvoston tai muun viranomaisen asianomainen virkamies. Eduskunnan työjärjestyksen, 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun ohje- ja johtosäännön sekä 3 §:ssä tarkoitetun eduskunnan päätöksen ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun eduskunnan hyväksymän säädöksen julkaisemismääräyksen antaa kuitenkin eduskunnan asianomainen virkamies.

17 a §
Oikaisun julkaiseminen

Säädöskokoelmassa ja sopimussarjassa voidaan julkaista oikaisu, jos siinä julkaistussa asiakirjassa tai asiakirjan yhteyteen tehdyssä merkinnässä on ilmeinen kirjoitusvirhe tai kirjoitusvirheeseen verrattava selvä virhe.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan Suomen säädöskokoelmasta annettu valtioneuvoston asetus (258/2000).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 219/2010
LaVM 25/2010
EV 217/2010

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.