1185/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005 ja ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 24 a § laissa 1102/2002:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Ilmailun julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteen 1 mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) lentotoimintaan liittyvät suoritteet;

2) lentokelpoisuuteen liittyvät suoritteet;

3) lennonvarmistukseen ja lentopaikkoihin liittyvät suoritteet;

4) lentoliikenteeseen liittyvät suoritteet.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi jättää perimättä maksun tai periä omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun järjestämistään Euroopan unionin säädösten edellyttämistä tai vapaamuotoisista ilmailun koulutus- ja tiedotustilaisuuksista.

Jos ilmailun lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään maksutaulukon perusteella laskettu maksu jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta.

Edellä 3 momentin säännöstä ei sovelleta kertaluontoiseksi tarkoitettuun lupaan tai hyväksyntään.

3 §
Merenkulun julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteen 2 mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulun tarkastustoimintaan ja valvontaan liittyvät suoritteet;

2) miehityksiin ja pätevyyksiin liittyvät suoritteet;

3) luotsauksen viranomaistoiminnan suoritteet;

4) alusrekisterisuoritteet.

4 §
Rautatiejärjestelmän julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteen 3 mukaiset omakustannusarvoa alemmat maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) turvallisuusluvat ja -todistukset;

2) käyttöönottoluvat;

3) liikenneturvallisuustehtävissä toimijoiden suoritteet;

4) terveydenhuollon toimijoiden suoritteet;

5) oppilaitosten suoritteet;

6) arviointilaitosten suoritteet;

7) rekisteröintisuoritteet;

8) VAK-ratapihojen turvallisuusselvitykset;

9) poikkeusluvat;

10) sääntelyelimen suoritteet.

5 §
Tieliikenteen julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteen 4 mukaiset omakustannusarvon maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat;

12) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL) pätevyyteen liittyvät suoritteet ja erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeus;

13) piirturikortit;

14) kansainväliset kuljetusluvat;

15) liikenneyrittäjäsuoritteet;

16) kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet;

17) joukkoliikennesuoritteet;

18) asiakirjapalvelut.

Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa koskevista terveysvaatimuksista;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein;

5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n mukainen ennakkoratkaisu;

6) polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkoratkaisu;

7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukainen ennakkoratkaisu;

8) poikkeus ajo-oikeutta koskevista ikävaatimuksista.

Liikenteen turvallisuusvirasto perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä;

2) koenumerotodistus;

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista.

6 §
Katsastustoiminnan maksu

Liikenteen turvallisuusvirasto perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta liitteen 5 mukaisesti.

7 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) asetuksen liitteinä olevissa maksutaulukoissa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilmailulain (1194/2009) 4 luvussa tarkoitetut asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) ilmailulain 73―75 §:ssä tarkoitetut luvat;

4) ilmailulain 11 luvussa ja yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 tarkoitetut siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät kulkuoikeudet;

5) liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut painotuotteet ja tietoaineisto;

6) liikenneturvallisuustutkimus;

7) ADR-ajolupakoulutuksen, kuljettajaopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen valvonta;

8) liikennetarvikevalvonta.

Laajasta liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.

8 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Liikenteen turvallisuusvirasto perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen ajoneuvoliikennerekisteristä;

2) muu kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet, lukuun ottamatta liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenteen turvallisuusviraston suoritteet;

6) valokopiot ja muut jäljennökset;

7) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikenteen turvallisuusvirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

9 §
Hylkäävästä päätöksestä ja peruutetusta hakemuksesta perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä, jollei toisin säädetä. Jos maksu ylittää 10 000 euroa, hylkäävästä päätöksestä ja peruutetusta hakemuksesta, josta on peritty ennakkomaksu, perittävää maksua voidaan kohtuullistaa ottaen huomioon hakemuksen hyväksi tehty työmäärä.

10 §
Maksusta vapauttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan.

Hakemus 1 momentissa tarkoitetusta jo maksetusta lentokelpoisuuden valvontamaksusta vapauttamiseksi on jätettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuina syinä maksun määräämiselle alempana tai kokonaan perimättä jättämiselle voidaan pitää tilannetta, jossa rautatielain (555/2006) mukaisella sääntelyelimen päätöksellä on rautatiemarkkinoiden kannalta yleistä tai ennakkotapausluonteista merkitystä.

Liikenteen turvallisuusvirasto ei peri eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.

11 §
Uudelleen käsiteltävän asian suoritemaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Sabina Lindström

Liitteet 1-5

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.