1154/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annettuun lakiin (1480/2007) uusi 1 a―1 f § seuraavasti:

1 a §
Eräiden valtionlainojen ja korkotukilainojen vähimmäiskoron alentaminen

Sen estämättä, mitä 1 §:n 2 momentissa säädetään, valtionlainojen ja korkotukilainojen vuotuinen vähimmäiskorko alennetaan määräajaksi kahdesta prosentista yhteen prosenttiin, jos lainaan liittyvä tuki on myönnetty tai myönnetään rahoituslain nojalla. Määräaika alkaa 1 päivästä tammikuuta 2011 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2012. Määräajan jälkeen vähimmäiskorko nousee kahteen prosenttiin.

Vähimmäiskoron alentaminen ei kuitenkaan koske:

1) korkotukilainoja asuinrakennuksen rakentamisesta, laajentamisesta tai peruskorjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin;

2) korkotukilainoja asuntotilan hankintaan;

3) valtionlainoja tai korkotukilainoja, joihin liittyy maanhankintaan myönnetty investointituki;

4) valtionlainoja tai korkotukilainoja, joihin liittyy elollisen irtaimiston hankintaan myönnetty investointituki.

Vähimmäiskoron määräaikainen alentaminen ei vaikuta tuen enimmäismäärään, joka on myönnetty tai myönnetään lainaan liittyvänä tukena.

1 b §
Aikaisemman vähimmäiskoron maksaminen

Lainasta on 1 a §:n estämättä maksettava edelleen vähintään kahden prosentin vuotuista korkoa, jos lainansaaja vastustaa lainan ehdoksi otetun vähimmäiskoron alentamista ja luottolaitos ilmoittaa tästä kirjallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Ilmoitus on sekä luotonantajan että lainansaajan allekirjoitettava.

Ilmoituksen johdosta 1 a §:n mukaisesti alennettu vähimmäiskorko on ilmoituksen allekirjoittamisesta lukien palautettava sen suuruiseksi kuin se oli ennen alentamista.

Lainaan liittyvää tukea seurattaessa katsotaan vähimmäiskorko alennetuksi 1 a §:ssä tarkoitetuin tavoin. Lainaan liittyvän korkoetuuden katsotaan vähenevän ja korkotuki maksetaan yhden prosentin vuotuisen vähimmäiskoron mukaisesti. Määräajassa toimitetun tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen johdosta korkoetuuden kuluminen tai korkotuen maksu sopeutetaan kuitenkin lähinnä seuraavasta koron erääntymisestä lukien kahden prosentin vähimmäiskoron mukaiseksi.

1 c §
Koron alennuksen toteuttaminen

Luottolaitoksen on toteutettava tietojärjestelmissään 1 a §:ssä tarkoitettu vähimmäiskoron alentaminen.

Lainansaajan pyynnöstä vähimmäiskoron alentamisesta on tehtävä merkintä laina-asiakirjoihin.

Jos alennettu vähimmäiskorko palautetaan 1 b §:n 1 momentin mukaisesti, laina-asiakirjoihin on liitettävä jäljennös 1 b §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta.

1 d §
Velkajärjestelyn kohteena olevaa lainaa koskeva poikkeus

Mitä 1 a ja 1 b §:ssä säädetään, ei sovelleta valtionlainaan eikä korkotukilainaan, jos se sisältyy:

1) yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 57 §:ssä tarkoitettuun lainvoimaiseen vahvistettuun saneerausohjelmaan;

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 40 §:ssä tarkoitettuun lainvoimaiseen vahvistettuun maksuohjelmaan; tai

3) yrityksen saneerauksesta annetun lain 97 §:ssä tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 78 §:ssä tarkoitettuun vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn.

1 e §
Euroopan unionin valtiontukisääntöjen soveltaminen

Edellä 1 a―1 d §:ää sovellettaessa noudatetaan, mitä perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 säädetään.

1 f §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin valtionlainaan ja korkotukilainaan liittyvän tuen laskentatavasta ja 1 b §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta.


Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Jos maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) mukaiseen valtionlainaan tai korkotukilainaan liittyvää tukea koskeva hakemus on vireillä tämän lain voimaan tullessa, tuen ehdoksi on otettava yhden prosentin vähimmäiskorko.

Vähimmäiskorko voidaan alentaa 1 a §:ssä tarkoitetuin tavoin aikaisintaan tämän lain voimaantuloa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

HE 73/2010
MmVM 18/2010
EV 204/2010

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.