1127/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista on suoritettava valtiolle valmisteveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tätä lakia sovelletaan tullitariffin nimikkeen 2201 tuotteisiin, jos ne on pakattu vähittäismyyntipakkaukseen, jonka tilavuus on enintään viisi litraa. Vähittäismyyntipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnassa.

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

1) kliiniset ravintovalmisteet, jotka täyttävät kliinisistä ravintovalmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (406/2000) säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;

2) äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, jotka täyttävät äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (1216/2007) säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;

3) lastenruoat, jotka täyttävät lastenruoista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (789/1997) säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset;

4) laihdutusvalmisteet, jotka täyttävät laihdutusvalmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (904/1997) säädetyt koostumusta koskevat vaatimukset.

Lakia ei sovelleta, jos tuotteita valmistaa tai tuottaa oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien tuotteiden määrä on:

1) enintään 10 000 kiloa makeisia;

2) enintään 10 000 kiloa jäätelöä; tai

3) enintään 50 000 litraa valmista, juotavaa virvoitusjuomaa.

Valmistajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon määrästä on vaadittaessa esitettävä tulliviranomaiselle luotettava selvitys.

Edellä 4 momentissa tarkoitettuun tuotantoon sovelletaan perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 1998/2006.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) makeisilla liitteen verotaulukon 1 tuoteryhmien 1―3 tuotteita;

2) jäätelöllä liitteen verotaulukon 1 tuoteryhmien 4 ja 5 tuotteita;

3) virvoitusjuomilla liitteen verotaulukossa 2 tarkoitettuja tuotteita.

Tullitariffin nimikkeillä tarkoitetaan tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 948/2009 mukaisia nimikkeitä.

3 §
Veron määrä

Valmisteveroa on suoritettava liitteen verotaulukoiden mukaisesti. Vero määrätään tuotteen nettopainosta, jolla tarkoitetaan tuotteen painoa ilman pakkausta ja ei-syötäviä ainesosia.

Juomien valmistukseen käytettävistä nestemäisistä tuotteista, myös nimikkeen 2009 laimennettavista mehuista, kannetaan virvoitusjuomaveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Laimennettavien juomien laimennukseksi hyväksytään enintään 10 painoprosentin sokeripitoisuuteen tai sitä vastaavaan makeuteen johtava laimennus.

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta kannetaan virvoitusjuomaveroa, joka vastaa siihen sisältyvän keinotekoisen makeutusaineen määrää muunnettuna sakkaroosin makeutta vastaavaksi.

4 §
Verottomuus

Verottomia ovat:

1) makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka käytetään makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien valmistukseen;

2) makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka käytetään raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa;

3) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen;

4) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen;

5) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

6) makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.

Edellä 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia voidaan myydä verotta verottomasta varastosta. Jos valtuutettu varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on suoritettava valmistevero sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

5 §
Valmisteverotuslain soveltaminen

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, sovelletaan valmisteverotuslakia (182/2010).

Jos toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta lähetettyjä tuotteita tuo tai vastaanottaa Suomessa muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, sovelletaan soveltuvin osin valmisteverotuslain säännöksiä, jotka koskevat toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja tuotteita.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan virvoitusjuomaverosta annettu laki (1474/1994).

7 §
Siirtymäsäännös

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa makeisia, jäätelöä tai virvoitusjuomia, on haettava kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta valmisteverotuslaissa tarkoitettua verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupaa. Velvollisuus ei koske niitä virvoitusjuomien valmistajia, joille on myönnetty lupa ennen tämän lain voimaantuloa.

Verovelvollinen, joka on jättänyt valmisteverotuslaissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tulliviranomaiselle, on oikeutettu toimimaan hakemuksen mukaisesti valtuutettuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vastaanottajana hakemuksen jättöpäivästä lukien siihen asti, kun tulliviranomainen on antanut hakemukseen päätöksen. Valmisteverotuslaissa säädettyjen luvan edellytysten täyttyessä myönnetään lupa takautuvasti lain voimaantulosta lähtien.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8 §
Soveltamissäännös

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä viitataan virvoitusjuomaverosta annettuun lakiin (1474/1994), viittauksen katsotaan tarkoittavan viittausta tämän lain vastaaviin säännöksiin, jollei tästä laista muuta johdu.

HE 148/2010
VaVM 39/2010
EV 189/2010

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Liite

VEROTAULUKKO 1
Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
1704 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet 1 75 snt/kg
2106:sta Nimikkeen 1704 tuotteita vastaavat tuotteet, jotka muulla kuin sokerilla makeutettuina kuuluvat nimikkeeseen 2106 2 75 snt/kg
1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet 3 75 snt/kg
2105 Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät 4 75 snt/kg
1901:stä Jäätelön valmistukseen tarkoitettu seos 5 75 snt/kg
VEROTAULUKKO 2
Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape must") ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 1 7,5 snt/l
2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: ― alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien valmistukseen:
― ― kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 2 75 snt/kg
― ― muut 3 7,5 snt/l
2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi 4 7,5 snt/l
2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 5 7,5 snt/l
2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
― alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 6 7,5 snt/l
2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
― alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 7 7,5 snt/l
2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
― alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset 8 7,5 snt/l
2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
― juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia:
― ― hiilihapotetut 9 7,5 snt/l
― ― muut 10 7,5 snt/l
3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
― jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:
― ― jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 11 7,5 snt/l
3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:
― juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset 12 7,5 snt/l

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.