1125/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 9 §, 10 §:n johdantokappale sekä 2 ja 3 kohta, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § sekä liite,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 497/2002, 10 §:n 3 kohta laissa 497/2002, 14 § osaksi laissa 1203/1995 ja liite laissa 1021/2009, seuraavasti:

3 §

Seuraavia tuotteita pidetään sikareina tai pikkusikareina, jos niitä voidaan ja, ottaen huomioon niiden ominaisuudet ja kuluttajien tavanomaiset odotukset, niitä on yksinomaisesti tarkoitus polttaa siten kuin ne olisivat sikareita tai pikkusikareita:

1) tupakkakääröjä, joissa on luonnontupakasta valmistettu peitelehti;

2) tupakkakääröjä, joiden täytteenä on riivitty sekoitus ja joissa on sikarin tavanomaista väriä oleva peitelehti, joka on valmistettu rekonstruoidusta tupakasta ja joka peittää koko tuotteen ja tapauksen mukaan myös suodattimen, ei kuitenkaan holkkia silloin kun kyseessä ovat holkilla varustetut sikarit, jos näiden tupakkakääröjen kappalepaino ilman suodatinta tai holkkia on vähintään 2,3 grammaa ja enintään 10 grammaa ja jos ympärysmitta vähintään kolmannekselta niiden pituutta on vähintään 34 millimetriä.

Tuotteita, jotka koostuvat osittain muista aineksista kuin tupakasta, mutta muuten täyttävät 1 momentissa säädetyt edellytykset, on myös pidettävä sikareina ja pikkusikareina.

4 §

Tätä lakia sovellettaessa 1 momentissa tarkoitettua tupakkakääröä on pidettävä kahtena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 8 mutta enintään 11 senttimetriä, kolmena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 11 mutta enintään 14 senttimetriä ja neljänä savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 14 mutta enintään 17 senttimetriä. Vastaavasti näitä pitempiä tupakkakääröjä pidetään useampana savukkeena edellä mainitun periaatteen mukaisesti.

5 §

Piippu- ja savuketupakalla tarkoitetaan:

1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta;

2) vähittäismyyntipakkauksiin pakattuja tupakanjätteitä, joita voidaan polttaa ja jotka eivät ole sikareita, pikkusikareita tai savukkeita; tupakanjätteillä tarkoitetaan tupakanlehtien jäännöksiä ja tupakan jalostuksesta tai tupakkatuotteiden valmistuksesta syntyviä sivutuotteita.

Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leikatulla tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa määriteltyä tupakkaa, jonka osasista enemmällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi kuin 1,5 millimetrin leikkuuleveys.

9 §

Tupakkaveroa määrättäessä vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Sääntöjen vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, määrätään savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero 8 §:ssä tarkoitetun vähimmäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Tullihallitus vahvistaa.

10 §

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään, verottomia ovat:


2) tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi;

3) 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.

11 §

Verovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luovuttamista kulutukseen Suomessa varustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakelmun alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä, josta käy ilmi 8 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntihinta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, hintalipukkeet hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa verovelvolliselle Tullihallitus, joka perii lipukkeista omakustannushintaa vastaavan maksun.

12 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske valmisteverotuslain 72, 84, 85, 89 ja 90 §:ssä tarkoitettuina valmisteverottomina tuomisina Suomeen tuotuja tupakkatuotteita eikä mainitun lain 73 ja 88 §:ssä tarkoitettuina vähäarvoisina lahjoina Suomeen tuotuja verottomia tupakkatuotteita.

13 §

Verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava tulliviranomaiselle tarpeelliset tiedot kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden määristä ja hintaluokista 2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten. Lisäksi verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava tulliviranomaiselle tarpeelliset tiedot Euroopan komissiolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilastotietoja varten. Tullihallitus antaa tarkemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä toimittamistavasta ja ajankohdasta.

Tullihallitus vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaismäärällä.

14 §

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, tupakkatuotteisiin sovelletaan valmisteverotuslakia.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös 7 §:ssä tarkoitettuja tuotteita. Jos näitä tuotteita tuo tai vastaanottaa Suomessa muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, sovelletaan toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja tuotteita koskevia valmisteverotuslain säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 188/2010
VaVM 40/2010
EV 202/2010
Neuvoston direktiivi 2010/12/EU; EUVL N:o L50, 27.2.2010, s. 1

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Liite

Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 17,50/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 131,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit 2. 25,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 8,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 10,00/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 68,50/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.