1121/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttökoulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 23 a §:n 5 momentin sekä 61 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisena kuin niistä on 23 a §:n 5 momentti ja 61 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 725/2010:

Vartijan voimankäyttökoulutus
1 §
Koulutuksen rakenne

Vartijan voimankäyttökoulutus muodostuu yleisestä osasta ja voimankäyttövälineitä koskevista erityisistä osista. Yleiseen osaan kuuluu tietopuolisen koulutuksen lisäksi käsirautoja ja enintään 70 cm:n pituista patukkaa koskeva koulutus. Yleinen osa on suoritettava hyväksytysti ennen teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta, pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria koskevan erityisen osan suorittamista. Yleinen osa voidaan suorittaa osana yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 25 §:ssä tarkoitettua väliaikaisen vartijan koulutusta taikka voimankäyttövälineitä koskevien erityisten osien yhteydessä.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu voimankäyttövälineiden kertauskoulutus muodostuu 1 momentissa tarkoitetun yleisen osan sekä teleskooppipatukkaa, kaasusumutinta, pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria koskevien erityisten osien kertauksesta.

2 §
Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut osaa vartijan voimankäyttöä sekä hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäyttövaltuuksia koskevan lainsäädännön ja niiden soveltamista koskevat periaatteet.

Lisäksi koulutuksen hyväksytysti suorittaneen on tunnettava voimakeinojen käytön todennäköiset vaikutukset ja seuraukset niiden kohteena olevaan henkilöön ja erityisesti sivullisten turvallisuuteen.

3 §
Koulutuksen pituus

Koulutuksen yleisen osan pituus on vähintään 6 oppituntia. Teleskooppipatukkaa tai kaasusumutinta koskevan erityisen osan pituus on vähintään 5 oppituntia. Pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria koskevan erityisen osan pituus on vähintään 24 oppituntia.

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia.

Yhden oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia.

4 §
Koulutuksen sisältö

Voimankäyttökoulutuksen sisältö ja vaadittavat suoritukset määritellään tarkemmin Poliisihallituksen vahvistamassa opetussuunnitelmassa.

5 §
Kouluttajat

Koulutuksen järjestäjän tulee nimetä Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja, joka vastaa koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesta ja turvallisesta toteuttamisesta.

Koulutukseen kuuluvissa harjoituksissa ja voimankäyttövälineen käyttötaitoa mittaavassa kokeessa pitää olla jatkuvasti läsnä vähintään yksi Poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja kahtakymmentä koulutettavaa kohden.

6 §
Koulutustilat ja -välineet

Koulutukseen käytettävien tilojen on oltava asianmukaisia ja turvalliseen harjoitteluun soveltuvia.

Koulutuksessa käytettävät voimankäyttövälineet tarkastaa voimankäyttökouluttaja.

Voimankäyttövälineiden kertauskoulutuksen toteuttamisessa on käytettävä Poliisihallituksen hyväksymää koulutusaineistoa.

7 §
Koulutuskieli

Koulutus annetaan suomen tai ruotsin kielellä.

8 §
Koulutuksen jaksottaminen

Koulutusta saa antaa koulutettavalle enintään 8 oppituntia päivässä.

Koulutusta saa yhtäjaksoisesti antaa enintään 2 oppituntia kerrallaan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko.

9 §
Koulutukseen osallistuminen

Koulutettavan on henkilökohtaisesti osallistuttava koulutukseen eikä koulutuksen vähimmäispituuteen kuuluvia oppitunteja saa korvata etäopetuksella tai itseopiskelulla.

10 §
Todistus koulutuksen suorittamisesta

Voimankäyttökouluttajan on viipymättä annettava yleisen osan tai voimankäyttövälinettä koskevan erityisen osan hyväksytysti suorittaneelle Poliisihallituksen vahvistaman kaavan mukainen todistus.

Voimankäyttökouluttajan on viipymättä annettava voimankäyttövälineen kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle Poliisihallituksen vahvistaman kaavan mukainen todistus sekä toimitettava todistuksesta jäljennös sille vartioimisliikkeelle, jonka palveluksessa koulutuksen suorittanut on.

Voimankäyttökouluttajan tai koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää koulutuksiin sisältyviin kokeisiin osallistuneiden vastausasiakirjoja tai näyttöjä ja koulutuksesta annettuja palautteita kuusi kuukautta kokeen suorittamispäivästä lukien, jonka jälkeen ne on hävitettävä.

Voimankäyttökouluttajan koulutus
11 §
Voimankäytön kouluttajakoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen järjestää Poliisiammattikorkeakoulu.

Voimankäytön kouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 40 oppituntia.

Voimankäytön kouluttajakoulutukseen kuuluu tietopuolisen opetuksen lisäksi fyysistä voimankäyttöä, teleskooppipatukkaa ja kaasusumutinta koskevat osat. Fyysisen voimankäytön koulutus sisältää myös käsirautoja ja enintään 70 cm:n pituista patukkaa koskevan osan.

Koulutukseen voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö.

12 §
Asekouluttajakoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 2 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen järjestää Poliisiammattikorkeakoulu.

Asekouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 80 oppituntia.

Koulutukseen voidaan ottaa rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka on ennen koulutuksen alkua suorittanut hyväksytysti 11 §:ssä tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai tätä aikaisemmin vastanneen vartijan voimankäyttökouluttajan yleisen osan.

13 §
Kouluttajan kertauskoulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 23 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen järjestää Poliisiammattikorkeakoulu.

Kertauskoulutus muodostuu:

1) vartijan voimankäyttökoulutusta tai tätä aikaisemmin vastanneen vartijan voimankäyttökouluttajan yleistä osaa kertaavasta vähintään 16 oppitunnin pituisesta osasta; tai

2) asekouluttajan tai tätä aikaisemmin vastanneen vartijan voimankäyttökouluttajan ampuma-asetta koskevaa osaa kertaavasta vähintään 24 oppitunnin pituisesta osasta.

Kertauskoulutuksen osat voidaan suorittaa erillisinä.

Kertauskoulutukseen voidaan ottaa rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka on aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen hyväksytysti suorittanut 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen.

14 §
Opetussuunnitelmat

Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa voimankäytön kouluttajakoulutuksen, asekouluttajakoulutuksen ja kouluttajan kertauskoulutuksen opetussuunnitelmat, joissa määritellään koulutuksen sisältö, vaadittavat suoritukset ja mahdolliset korvaavat suoritukset.

15 §
Koulutukseen hakeminen

Voimankäytön kouluttajakoulutukseen, asekouluttajakoulutukseen ja kouluttajan kertauskoulutukseen haetaan Poliisiammattikorkeakoulun vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen.

16 §
Todistus koulutuksen suorittamisesta

Poliisiammattikorkeakoulu antaa todistuksen voimankäytön kouluttajakoulutuksen, asekouluttajakoulutuksen tai kertauskoulutuksen osan hyväksytysti suorittaneelle.

Voimaantulo ja kumottavat säännökset
17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18 §
Kumottavat säännökset

Tällä asetuksella kumotaan vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annettu sisäasiainministeriön asetus (781/2002).

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.