1089/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 14 §:n 3 momentin, 23 b §:n 1 ja 3 momentin ja 23 d §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 433/2010:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta erikoispätevyyden edellyttämästä koulutuksesta ja koulutuksen tavoitteista, 23 b §:ssä tarkoitetusta rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämästä lisäkoulutuksesta ja käytännön kokemuksesta sekä 23 d §:ssä tarkoitetusta lisäkoulutuksesta.

2 §
Lääkkeenmääräämisen edellytykset

Voidakseen saada terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 a §:ssä tarkoitetun yksilöintitunnuksen laillistetulla sairaanhoitajalla sekä terveydenhoitajaa ja kätilöä, joka on laillistettu sairaanhoitajana, on oltava rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämä käytännön kokemus ja osaaminen.

Voidakseen saada terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 a §:ssä tarkoitetun yksilöintitunnuksen laillistetulla optikolla ja laillistetulla suuhygienistillä on oltava tarvittava ammattitaito ja osaaminen.

Osaaminen osoitetaan korkeakoulun antamalla todistuksella. Todistuksesta tai siihen liittyvästä osaamiskuvauksesta on käytävä ilmi koulutuksen sisältö ja osaamistavoitteet.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittu osaaminen voidaan hankkia tutkintoon johtavassa tai muussa koulutuksessa.

2 luku

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys

3 §
Koulutuksen tavoitteet

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen tulee antaa sairaanhoitajalle sekä sairaanhoitajana laillistetulle terveydenhoitajalle ja kätilölle valmiudet määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamilleen potilaille, seurata ja arvioida hoidon vaikutuksia sekä noudattaa lääkkeen määräämisestä annettuja säännöksiä, potilasturvallisuuden vaatimuksia ja yleisesti hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä. Lisäksi koulutuksen on annettava valmiudet työskentelyyn moniammatillisessa yhteistyössä sekä valmiudet arvioida ja kehittää ammatillista osaamista ja lääkkeen määräämisen käytäntöjä.

4 §
Koulutuksen sisältö

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaminen edellyttää suoritettuja 45 opintopisteen laajuisia korkeakouluopintoja, jotka koostuvat tautiopin, kliinisen lääketieteen, kliinisen hoitotyön, farmakologian ja reseptiopin opintokokonaisuuksista siten, että tautiopin, kliinisen lääketieteen, farmakologian ja reseptiopin opintojen määrä on yhteensä vähintään 20 opintopistettä. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot toimivat yhteistyössä koulutuksen suunnittelussa ja käytännön järjestämisessä.

Teoreettisia opintoja tulee tukea käytännön opiskelu terveydenhuollon toimintayksikössä. Työssä tapahtuvaa oppimista on ohjattava lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin, joka myös vastaa opiskelijan välittömästä ohjauksesta ja osallistuu työelämässä tapahtuvan näytön arviointiin. Ammattikorkeakoulun ja terveydenhuollon toimintayksikön on sovittava opiskelijan ohjaamisesta kirjallisesti. Sopimukseen sisällytetään tieto työssä tapahtuvaa opiskelua ohjaavasta lääkäristä ja hänen tehtävistään.

5 §
Osaamisen varmentaminen

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä osaaminen osoitetaan osaamisen näytöllä. Osaamisen näyttöön kuuluvat valtakunnallinen kirjallinen koe ja työelämässä tapahtuva näyttö.

Rajatun lääkkeenmääräämisen osaamisen varmentamisessa ammattikorkeakoulut ja yliopistot toimivat yhteistyössä.

6 §
Kelpoisuus koulutukseen

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden tuottavaan koulutukseen saadaan ottaa laillistettu sairaanhoitaja sekä sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja ja kätilö.

Koulutukseen otettavalla tulee olla viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään.

7 §
Todistus

Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus.

3 luku

Optikon ja suuhygienistin lisäkoulutus

8 §
Optikon lisäkoulutus

Voidakseen hankkia ammattitoiminnassa käytettäviä lääkemääräyksen edellyttämiä lääkevalmisteita laillistetun optikon on suoritettava ammattikorkeakoulussa lääkkeenmääräämisen edellyttämä lisäkoulutus. Lisäkoulutuksen suorittamisesta voi antaa todistuksen ammattikorkeakoulu, jossa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Lisäkoulutuksen laajuus on optometristin tutkinnon suorittaneelle vähintään 2,5 opintopistettä ja optikon tutkinnon suorittaneelle vähintään 4 opintopistettä.

9 §
Suuhygienistin lisäkoulutus

Voidakseen hankkia ammattitoiminnassa käytettäviä lääkemääräyksen edellyttämiä lääkevalmisteita laillistetun suuhygienistin on suoritettava ammattikorkeakoulussa puudutteiden ja hampaiden fluorauksen turvallista käyttöä koskeva vähintään kolmen opintopisteen laajuinen lisäkoulutus. Lisäkoulutuksen suorittamisesta voi antaa todistuksen ammattikorkeakoulu, jossa on mahdollista suorittaa suuhygienistin tutkinto.

4 luku

Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

10 §
Asiantuntijatyöryhmä

Tässä asetuksessa tarkoitetun koulutuksen tuottaman osaamisen varmentamista sekä koulutuksen arviointia ja kehittämistä tukee asiantuntijaryhmä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asettaa. Asiantuntijaryhmässä tulee olla terveydenhuolto- ja opetusviranomaisten, tässä asetuksessa tarkoitettua koulutusta antavien korkeakoulujen, terveyspalvelujärjestelmän sekä muiden asiantuntijatahojen edustus.

5 luku

Voimaantulo

11 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.